Kies uw kerk
banner

Activiteitenprogramma Stuurgroep Kerk en Samenleving Best en Oirschot

Publicatiedatum: 13 september 2016

Met genoegen biedt de Stuurgroep voor het seizoen 2016/2017 weer een gevarieerd programma aan. De laatste jaren loopt de belangstelling voor de activiteiten van de Stuurgroep langzaam terug. Er treedt een zekere vergrijzing op. We maken ons hier zorgen over. Het met elkaar delen van informatie, ervaringen en meningen op het gebied van religie en samenleving vinden wij in deze tijd nog steeds belangrijk! Moeten we het programma anders inrichten? Andere onderwerpen kiezen en nieuwe methoden gebruiken? Graag willen we hierover suggesties krijgen!

De Stuurgroep wenst u weer veel inspiratie en bezinning in het komende seizoen en hoopt op een warme belangstelling voor haar activiteiten. Graag tot ziens op een van onze thema-avonden!

Prinsenhof Best

Prinsenhof Best

Algemeen

 • De thema-avonden starten om 20.00 uur en eindigen om omstreeks 22.00 uur.
 • Vijf thema-avonden worden gehouden in de Prinsenhof, Hoofdstraat 43 te Best.
 • De thema-avond van 8 februari 2017 is in zorgcentrum Sint Joris, Sint Jorisstraat 1 te Oirschot.
 • De kerstsamenzang op 18 december 2016 is in de St. Odulphuskerk  te Best aan de Hoofdstraat 35. Aanvang 16.00 uur.
  De toegang voor de kerstsamenzang is gratis. Na afloop wordt er gecollecteeerd voor een goed doel.
 • De beZINningsdag op zaterdag 11 maart 2017 is van 10:00uur tot ca. 16:00uur in de Monfortaner kapel in Oirschot. Hiervoor wordt een bijdrage van €15,00 gevraagd. Dit is inclusief vervoer en lunch. Om het gezamenlijk vervoer te regelen wordt tijdig contact opgenomen met de deelnemers.
 • Voor dekking van de kosten wordt bij binnenkomst een bijdrage van € 3,00 gevraagd.

 

 • Van de inleiders zijn op internet veel interessante gegevens te vinden.

 

Seizoen 2016/2017

In onze missie staat dat er grote veranderingen optreden in onze maatschappij en dat dit sterke gevolgen heeft voor de rol van de kerken hierin. Dit brengt, behalve aanpassingen en nieuwe morgelijkheden, ook onzekerheden en vervreemding met zich mee. Het met elkaar delen van informatie, ervaringen en meningen - over een breed scala van onderwerpen op het raakvlak van kerk en samenleving - is hierbij van groot belang. De Stuurgroep levert hieraan een bijdrage door het organiseren van 6 thema-avonden, de kerstsamenzang en de bezinningsdag in de vastentijd.
De Stuurgroep wenst u veel inspiratie en bezinning in het komende seizoen en hoopt op een warme belangstelling voor haar activiteiten.

Graag tot ziens!

kerkensamenleving

kerkensamenleving

Programma

Datum  Spreker  Onderwerp
12 oktober 2016  Jan Eerbeek   Werken aan toekomst met (ex-)gevangenen
09 november 2016  Henk van der Loo  Dialoog tussen moslims en christenen
14 december 2016  Peter Thoben  Het kerstverhaal verbeeld
18 december 2016     Kerstsamenzang (St. Odulphuskerk in Best)
11 januari 2017  Denis Hendrickx  Veranderende Kerkgemeenschappen
08 februari 2017  Betty Morel  Leven tot het einde (palliatieve zorg) (zorgcentrum Sint Joris, Oirschot)
11 maart 2016  Pater Wiel Logister   Inspiratie naar Monfort
19 april 2016  Ria van den Brandt   De wijsheid van Etty Hillesum

12 oktober 2016: Werken aan toekomst met (ex-)gevangenen

In de gevangenis zien we als door een vergrootglas hoe diep gebroken het leven kan zijn. We zien er delict, schuld, schaamte, onvermogen, kansloosheid, perspectiefloosheid, scheefgroei, relatieproblemen (familie, partner, kinderen), maatschappelijke problemen, zingevingsproblemen, omgaan met de geslotenheid van het leven in detentie.
In de bijbel gaat het om verwerking van het verleden en herstel van het leven: een nieuw begin tegen de feiten in !
Vanuit de wereld van gevangenen en ex-gevangenen vertelt ds Jan Eerbeek over zijn  werk met deze mensen. En wij gaan daarover met hem in gesprek. Hij spreekt vanuit een lange ervaring in de gevangenis en in de nazorg aan ex-gedetineerden en hun familie. Hij doet dat aan de hand van concrete voorbeelden en hij laat zien hoe herstel van het leven mogelijk is en ook hoe het geloof daarin een rol kan spelen.,

Ds. Jan Eerbeek is oud (hoofd)gevangenispredikant van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en oprichter van Exodus Nederland, een landelijk reintegratie-programma voor ex-gedetineerden en ondersteuning van familie. Ook heeft hij ervaring in steun aan slachtoffers van misdrijven en nabestaanden.

09 november 2016: Dialoog tussen moslims en christenen

Hoe kan een dialoog tussen moslims en christenen een bijdrage leveren aan het beter verstaan van elkaar? Hier gaan we vanavond over praten en nadenken. Hierbij wordt aandacht besteed aan:

 • De plaats en betekenis van de profeten voor het christendom én de islam.
 • De betekenis van Jezus voor het christendom én de islam
 • De betekenis van de dialoog met aandacht voor: dialoog en confrontatie; belemmeringen en kansen; een brug bouwen; een uitdaging én een opdracht; elkaar ontmoeten in de Jezusruimte.


Een belangrijke kerngedachte bij dit alles is:
Geen vrede onder de volken zonder vrede tussen de godsdiensten.
 Geen vrede tussen godsdiensten zonder dialoog tussen de godsdiensten.
 Geen dialoog tussen de godsdiensten zonder onderzoek naar de fundamenten van de godsdiensten.
’ (Küng, 2006)

In 2011 heeft Henk van der Loo een masterstudie Christendom en Islam afgerond met een thesis over ‘De ontmoeting tussen christenen en moslims, kans of bedreiging’. Daarnaast is hij voorzitter van de Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek en betrokken bij een aantal sociaal maatschappelijke projecten in Jemen (Al Eman Rehabilitation Institute) en Afghanistan (meisjesschool in Herat).

14 december 2015:  Het kerstverhaal verbeeld

Centraal in de lezing staat de wijze waarop het kerstverhaal uitgebeeld wordt, de zogeheten kersticonografie, met afbeeldingen van kunstwerken van de vroeg-Nederlandse schilderkunst tot heden.
Kunstenaars hebben zich niet alleen laten inspireren door de Bijbelverhalen, maar ook door apocriefe en legendarische verhalen. Daarnaast hebben volksfantasie, kerstspelen en teksten van kerstliederen en –verhalen invloed gehad op de weergave van kerstvoorstellingen. Peter Thoben (kunsthistoricus) zal ook aandacht besteden aan kerstverhalen en –gedichten die op het eind van de negentiende eeuw enorm aan populariteit gewonnen hebben; factoren als de katholieke emancipatie en het rijke roomse leven in de twintigste eeuw, en ook folklorisering en commercie hebben hierbij een grote rol gespeeld.

Peter Thoben heeft kunstgeschiedenis en archeologie gestudeerd. www.eindhovenencyclopedie.nl/index.php/De_historische_en_eigentijdse_encyclopedie_van_ Eindhoven 

Zondag 18 december 2016: Kerstsamenzang (in St. Odulphuskerk in Best)

De door de Raad van Kerken en de Stuurgroep georganiseerde Kerstsamenzang zal gehouden worden in de St. Odulphuskerk, te Best m.m.v. het Lidwinakoor. Aanvang: 16:00 uur.

11 januari 2017: Veranderende Kerkgemeenschappen

In een lange reeks van jaren heeft Denis Hendrickx vele veranderingen ervaren en ‘meegemaakt’ in kerkgemeenschappen. Het kerkelijke leven werd van het centrum naar de randen van dagelijks samenleven verdreven. Sommigen betreuren dat, anderen zien nieuwe mogelijkheden. Er is en grote veelvormigheid gegroeid en dat is een groot goed. Eenheid in verscheidenheid doet recht aan de hedendaagse maatschappij en is een uitdaging voor kerkelijk religieus leven in de toekomst. Zo'n toekomst biedt heel wat positiefs.

Denis Hendrickx heeft 25 jaar ervaring in het  parochiepastoraat in de norbertijnenparochie van Tilburg – Noord. Hij heeft 8 jaar in de politiek gewerkt als gemeenteraadslid van Tilburg. Op 10 januari 2013 is hij gekozen tot 71e abt van Berne.

08 februari 2017: Leven tot het einde (palliatieve zorg) (in: zorgcentrum Sint Joris, Oirschot)

Wat betekent leven wanneer je te horen hebt gekregen dat je ongeneselijk ziek bent? Ongeneselijk ziek kan betekenen dat je verder leeft met een chronische ziekte  waarmee je jaren, maanden en uiteindelijk nog maar weken te leven hebt.

 • Wat doet dat besef van eindigheid met een mens?
 • Wat betekent je leven dan, wat wil, kun of moet je nog?
 • Ieder mens zal hier op haar/zijn eigen manier mee omgaan.


Vanavond staan we stil bij de eindigheid van het leven voor mensen die de laatste weken/maanden in een hospice verblijven.
Vanuit concrete ervaringen met mensen in het hospice zullen we zien dat eindigheid  het leven heel transparant kan maken.

Betty Morel is pastoraal theoloog en geestelijk verzorger in hospice De Regenboog, In Via te Eindhoven en in hospice Valkenhaeghe te Helmond. 

Zorgcentrum Sint Joris

Zorgcentrum Sint Joris

11 maart 2017: Inspiratie naar Monfort

Montfort kapel

Montfort kapel

Op onze BeZINninsdag staat Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716) centraal. Deze Bretonse missionaris leefde ten tijde van de Franse Zonnekoning en van vrijdenkers die de religie van de rede proclameerden en neerkeken op de devoties van het gewone volk. Terwijl de hogere standen het goed hadden, waren de meeste mensen straatarm, zeker tijdens de hongersnood in 1693 en 1709. Daar wilde Montfort iets aan doen. Kijkend naar fresco’s over zijn leven in de fraaie Montfortkapel in Oirschot en luisterend naar enkele van zijn 164 liederen staan we stil bij wat de stichter van de montfortanen bewoog en bezielde. Heeft die man van 300 jaar geleden nog iets te zeggen over geloven in 2017?

Pater Wiel Logister (1938), montfortaan sinds 1959, studeerde fundamentaal theologie in Leuven. Van 1980 tot 2003 was hij hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en van 2002 tot 2011 provinciaal overste van de Nederlandse provincie van de montfortanen.

19 april 2016: De wijsheid van Etty Hillesum

Deze lezing is een inleiding in het leven en denken van Etty Hillesum (1914-1943). Ria van den Brandt zal vertellen over de wijze waarop het dagboek van Etty Hillesum tijdens de oorlogsjaren 1941 en 1942 is ontstaan en hoe haar dagboekschriften later bij ons terecht zijn gekomen. Daarnaast zal zij ingaan op een aantal levensbeschouwelijke aspecten van deze nalatenschap zelf en de betekenis daarvan voor onze tijd. Wat was de wijsheid van Etty Hillesum?

Dr. Ria van den Brandt (1960) is filosoof en senior onderzoeker aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Radboud Universiteit, Nijmegen. 

Etty Hillesum

Etty Hillesum

Meer informatie:

Interkerkelijke Stuurgroep Kerk en Samenleving

Secretariaat Jurjen van der Velde

Kastanje 12

5682 GZ  Best

Tel: 0499 - 329 113