Kies uw kerk
banner

Activiteitenprogramma Stuurgroep Kerk en Samenleving Best en Oirschot

Publicatiedatum: 26 september 2017

Met genoegen biedt de Stuurgroep voor het seizoen 2017-2018 weer een nieuw en gevarieerd programma aan.
Dit jaar staan we stil bij Luther, die 500 jaar geleden zijn 95 stellingen op de slotkapel van Wittenberg spijkerde, een belangrijke gebeurtenis in de kerkgeschiedenis.
Herman Selderhuis geeft hier op 10 december een lezing over.
We zijn bezig om dit in combinatie te doen met een film over Luther.

Graag willen we ook – behalve lezingen - andere vormen van religieuze bezinning en verdieping introduceren. Als u hiervoor suggesties hebt, dan horen we dit graag!
We gaan dit seizoen weer een keer naar Oirschot! Op 10 januari 2018 zijn we voor de lezing van Huub Schumacher in zorgcentrum St. Joris.

De Stuurgroep wenst u weer veel inspiratie en bezinning in het komende seizoen en hoopt op een warme belangstelling voor haar activiteiten.

Graag tot ziens bij een of meer van onze bijeenkomsten!

Algemeen

Prinsenhof Best

Prinsenhof Best

 • De thema-avonden starten om 20.00 uur en eindigen om omstreeks 22.00 uur.
 • Vijf thema-avonden worden gehouden in de Prinsenhof, Hoofdstraat 43 te Best.
 • De thema-avond van 10 januari 2018 is in zorgcentrum Sint Joris, Sint Jorisstraat 1 te Oirschot.
 • De kerstsamenzang op 17 december 2016 is in de St. Odulphuskerk  te Best aan de Hoofdstraat 35. Aanvang 16.00 uur.
  De toegang voor de kerstsamenzang is gratis. Na afloop wordt er gecollecteeerd voor een goed doel.
 • De bezinningsdag is op zaterdag 10 maart 2018 van 10:00u tot ca.
  16:00u. in de De Hooge Berkt in Bergeijk. Hiervoor wordt een bijdrage van €10, gevraagd. Dit is inclusief lunch. Om het gezamenlijk vervoer te regelen wordt tijdig contact opgenomen met de deelnemers.
 • Voor dekking van de kosten wordt bij binnenkomst een bijdrage van € 3,00 gevraagd.

 

 • Van de inleiders zijn op internet veel interessante gegevens te vinden.

Seizoen 2017-2018

In onze missie staat dat er grote veranderingen optreden in onze maatschappij en dat dit sterke gevolgen heeft voor de rol van de kerken hierin. Dit brengt, behalve aanpassingen en nieuwe morgelijkheden, ook onzekerheden en vervreemding met zich mee. Het met elkaar delen van informatie, ervaringen en meningen - over een breed scala van onderwerpen op het raakvlak van kerk en samenleving - is hierbij van groot belang. De Stuurgroep levert hieraan een bijdrage door het organiseren van 6 thema-avonden, de kerstsamenzang en de bezinningsdag in de vastentijd.
De Stuurgroep wenst u veel inspiratie en bezinning in het komende seizoen en hoopt op een warme belangstelling voor haar activiteiten.

Graag tot ziens!

kerkensamenleving

kerkensamenleving

Programma

Datum  Spreker  Onderwerp
11 oktober 2017  Ivo Krewinkel   Een ernstige ziekte: waarom overkomt mij dit?
Afgelast  Elma van den Nouland  Religieuzen tegen vrouwenhandel
13 december 2017  Herman Selderhuis  Kerk op de pauzeknop - 500 jaar Reformatie en de kerk van morgen
17 december 2017     Kerstsamenzang (St. Odulphuskerk in Best)
10 januari 2018  Huub Schumacher  God, wat ben je veranderd (St. Joris in Oirschot)
21 februari 2018  Gabrie Papenburg  Spiritualiteit, een dynamisch gebeuren
10 maart 2018  Tineke Renzema   Bezinningsdag: (De Hooge Berkt te Bergeijk)
11 april 2018  Johan van Gemert   Armoede, diaconie en barmhartigheid

11 oktober 2017: Een ernstige ziekte: waarom overkomt mij dit?

Ivo Krewinkel

Ivo Krewinkel

“Waarom overkomt mij dit?” en: “Waarom ik?” zijn veelgestelde vragen van ernstig zieke patiënten. Iedereen die ziek is stelt zich vragen over zingeving.
Patiënten liggen in het ziekenhuis om door dokters beter gemaakt te worden.
Dokters kijken naar de medische en technische mogelijkheden, maar zeggen niets over zingeving.
Wij zijn een soort ‘zielenarts’. “In feite is iedereen op zoek naar heelheid, geborgenheid.
Wij proberen alleen maar te helpen zoeken naar antwoorden, naar acceptatie. Soms ook ondersteunen we mensen in het blijven vechten in een bijna onmogelijke situatie, om vol te houden en toch een doel voor ogen te hebben.”

Ivo Krewinkel (42) heeft o.a. filosofie en theologie (dogmatiek aan de Lateraanse Universiteit te Rome) gestudeerd. Na diaken en priesterwijding in 2000 heeft hij 12 jaar gewerkt in de basiszielzorg (verschillende parochies in Zuid-Limburg). Hij is nu al ruim vijf jaar als pastor in de geestelijke gezondheidszorg van het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkzaam. Aandachtsvelden: ethiek en moreel beraad, existential therapy, verpleegafdelingen chirurgie, intensive care en neurologie.

08 november 2017: Religieuzen tegen vrouwenhandel

Wereldwijd worden jaarlijks duizenden vrouwen, mannen en kinderen onder valse voorwendselen geronseld en slachtoffer van mensenhandelaars. Ze worden gedwongen tewerkgesteld in de seksindustrie, als huishoudelijke hulp, in de bouw, de landbouw of de havens. Gedreven door armoede en op zoek naar een betere toekomst zijn ze een gemakkelijke prooi.
Uit solidariteit met onderdrukte vrouwen is in 1991 het initiatief geboren tot de oprichting van een landelijk netwerk van Religieuzen Tegen Vrouwenhandel (SRTV). De SRTV wil een bijdrage leveren aan de strijd tegen de groeiende handel in vrouwen en de daaruit voortvloeiende gedwongen prostitutie.

Elma van den Nouland is werkzaam bij deze stichting en geeft voorlichting over vrouwen en de daaruit voortvloeiende gedwongen prostitutie, mensenhandel, uitbuiting en loverboy problematiek.​

Elma van den Nouland

Elma van den Nouland

13 december 2017:  Kerk op de pauzeknop - 500 jaar Reformatie en de kerk van morgen

Prof. dr. H. J. Selderhuis

Prof. dr. H. J. Selderhuis

500 jaar geleden zette Martin Luther de kerk ineens stil bij twee vragen: Zien we God wel zoals Hij echt is, en: Zijn we nog kerk zoals de HERE dat van ons vraagt? Die twee vragen staan niet los van elkaar en dat geldt ook voor vandaag, maar wat kunnen wij met de antwoorden die Luther destijds gaf?
Prof. Selderhuis wil in zijn lezing duidelijk maken dat het jubileum van de Reformatie in 2017 voor kerken en gemeenteleden - jong en oud - een impuls kan zijn tot nieuw enthousiasme en tot verfrissing van kerk en geloof.


Herman Johan Selderhuis werd op 21 mei 1961 in Enschede geboren. In die stad bezocht hij het Ichthuscollege, waar hij in 1979 het diploma Atheneum-A behaalde. Na een tweejarige vooropleiding klassieke talen, studeerde hij vanaf 1981 theologie aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn, waar hij met goed gevolg het kandidaatsexamen aflegde.

Prof. Selderhuis is hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en directeur van Refo500, het internationale platform dat zich bezighoudt met de relevantie van de Reformatie. Hij publiceerde in 2016 de biografie ´Luther. Een mens zoekt God´. (De Banier)

Zondag 17 december 2017: Kerstsamenzang (in St. Odulphuskerk in Best)

Odulphuskerk

Odulphuskerk

De door de Raad van Kerken en de Stuurgroep georganiseerde Kerstsamenzang zal gehouden worden in de St. Odulphuskerk, te Best m.m.v. de Cantorij van de protestantse kerk. 

 

Aanvang: 16:00 uur.

10 januari 2018: God, wat ben je veranderd

Wat momenteel met ‘geloof’ en ‘kerk’ te maken heeft, ligt bij vele mensen moeilijk. Wat is er aan de hand? Ik weet dat velen inderdaad met God geen kant meer op kunnen, maar als je wat verder praat blijkt dat men zich alleen maar afzet tegen een bééld van God waarmee men vroeger opgezadeld is. Men gooit God niet weg maar een beeld van God. God –zo denk ik- kun je niet weggooien, net zo min als je dat kunt met de lucht die je inademt.
Met mijn boektitel ‘God wat ben je veranderd…!’, bedoel ik eerst en vooral te zeggen dat ‘jij’ veranderd bent. Als mensen van een nieuwe, andere tijd, zien wij God met nieuwe ogen; hebben wij een ander beeld bij God dan vroeger. Niks mis mee. Het is alleen doodjammer dat de kerk velen in de steek laat bij het helpen om tot die eigentijdse beeldvorming van God te komen. Zij blijft liever steken in een voorbij Godsbeeld. Dit frustreert mateloos. ‘Waarom zou ik nog naar zo’n kerk gaan?’, vraagt men zich af.
Toch verzeker ik je: het kan allemaal heel anders en er is licht aan de horizon!

Zorgcentrum Sint Joris

Zorgcentrum Sint Joris

Huub Schumacher

Huub Schumacher

Huub Schumacher is priester van het Bisdom van Breda, studeerde godsdienstwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, werkte vanaf 1974 tot 1990 als pastor in het basispastoraat en is tot op vandaag actief met vele vormen van geloofsverdieping en geloofsvernieuwing in de vorm van lezingen, studiedagen, retraites, bezinningsdagen enz.

21 februari 2018: Spiritualiteit, een dynamisch gebeuren

Spiritualiteit is een aanbod waarin we worden uitgenodigd naar onszelf te kijken en te luisteren, om te verwonderen en te verbazen. Steeds ligt de nadruk op het: je eigen maken, interpreteren en inoefenen.
In ons leven bewegen we ons steeds binnen een structuur en een tegenover structuur. Waarin komen de Jezus-beweging en de schepping van man en vrouw met elkaar overeen?
Mensen leven veelal vanuit fundamentele structuren, maar willen zich ook daar weer uit bevrijden. We zoeken naar antwoord als we de vrouw van Lot ontmoeten die versteende, maar waaraan…?
Door welke grondinspiratie laat jij je leiden zodat het een fundamentele bezieling in je leven wordt?
Spiritualiteit is innerlijk verweven met onze cultuur, tijdgeest, de sfeer die een cultuur bepaald; dus steeds een dynamiserend gebeuren.

Gabrie Papenburg is theoloog en geestelijk verzorger in verschillende verpleeghuizen en een hospice. Hij is afgestudeerd met o.a. specialisatie spiritualiteit.

Gabrie Papenburg

Gabrie Papenburg

Zaterdag 10 maart 2018: Bezinningsdag

De Hooge Berkt, Bergeijk

De Hooge Berkt, Bergeijk

Onze jaarlijkse bezinningsdag wordt gehouden op leefgemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk.
Deze gemeenschap bestaat uit een groep mensen, die in grote verscheidenheid, proberen om in het leven van alledag, met hart en handen, christelijke idealen te realiseren.
Op deze dag staat centraal wat parabels zijn en wat ze voor ons kunnen betekenen. We hebben gekozen om dit te doen aan de hand van Mattheus 13: 44-50.

Tineke Renzema en Sigurda de Vries van de leefgemeenschap begeleiden ons op deze dag.

Informatie


Opgave voor deelname graag vóór woensdag 28 februari a.s. bij Jurjen van de Velde.

 

 

De kosten bedragen €15,=  p.p.

Als u zelf geen vervoer heeft, dit graag vermelden

 

 

Jurjen van der Velde

Kastanje 12

5682 GZ Best

Tel.:  0499-329113

Email:  jcvelde@onsbrabantnet.nl

Tijden

Tijd          
10.00 Aankomst op De Hooge Berkt
10.00-10.45 Kennismaken met de leefgemeenschap onder de koffie/thee
10.45-11.45 Bespreking van de parabels van de schat in de akker en parel van de koopman.
Leerhuisgesprek over Matheus 13: 44-50
11.45-12.15 Kleine rondleiding in de gemeenschap
12.15-12.45 Lunch
12.45-13.30 Tijd voor rusten, wandelen
13.30-15.00 In het verhaal gaan staan van Matheus 13
15.00-15.45 Koffie / thee en afsluiting / evaluatie

11 april 2018: Armoede, diaconie en barmhartigheid

Het zijn drie begrippen die onlosmakelijk verbonden zijn met een christelijke levensinstelling. Veel mensen zullen zeggen dat het niet specifiek christelijk is, maar meer algemeen menselijk. Natuurlijk wordt van mensen verwacht dat zij leven vanuit het begrip barmhartigheid en zich inzetten om armoede te bestrijden. Maar van ons christenen mag juist iets meer verwacht worden.
Hij verwijst hierbij graag naar de parabel van de Barmhartige Samaritaan. Met die parabel zet Christus ons op het spoor.
Over de samenhang van deze drie begrippen wil hij graag met ons van gedachten wisselen.

Johan van Gemert, was voorheen maatschappelijk werker en sinds 1993 is hij als diaken werkzaam in de parochie. Met name in Gemert heeft hij zich, samen met diverse vrijwilligers, ingezet voor een goed armoedebeleid.
Daarnaast zit hij in het bestuur van Stichting Leergeld Gemert e.o. en is hij sinds zijn pensionering heel intensief met armoede bij kinderen bezig.

Meer informatie:

Interkerkelijke Stuurgroep Kerk en Samenleving

Secretariaat Jurjen van der Velde

Kastanje 12

5682 GZ  Best

Tel: 0499 - 329 113

Email: jcvelde@onsbrabantnet.nl