Kies uw kerk
banner

Activiteitenprogramma Stuurgroep Kerk en Samenleving Best en Oirschot

Publicatiedatum: 14 november 2015

Met genoegen biedt de Stuurgroep een gevarieerd programma aan voor het seizoen 2015/2016.
Sinds 1 januari 2015 is de fusie-parochie Sint-Odulphus van Brabant een feit. Daarom is de Stuurgroep uitgebreid met twee vertegenwoordigers uit Oirschot en De Beerzen en hopen we op meer deelname aan onze activiteiten uit deze plaatsen dan tot nu toe het geval was.
Vandaar dat we op 9 december voor het eerst ook een thema-avond verzorgen vanuit De Enck in Oirschot.

Algemeen

 • De thema-avonden starten om 20.00 uur en eindigen om omstreeks 22.00 uur.
 • Voor dekking van de kosten wordtbij binnenkomst een bijdrage van € 3,00 gevraagd.
 • Vijf thema-avonden worden gehouden in de Prinsenhof, Hoofdstraat 43 te Best.
 • De thema-avond van 9 december 2015 is in De Enck. Adres: De Loop 67, Oirschot.
 • De kerstsamenzang op 20 december 2015 is in de Protestantse kerk te Best aan de Johannes Verleunstraat 28. Aanvang 16.00 uur.
 • De toegang voor de kerstsamenzang is gratis. Na afloop wordt er gecollecteeerd voor een goed doel.
 • De beZINningsdag op zaterdag 12 maart 2016 is van 10:00uur tot ca. 16:00uur. Hiervoor wordt een bijdrage van €15,00 gevraagd. Dit is inclusief vervoer en lunch. Om het gezamenlijk vervoer te regelen wordt tijdig contact opgenomen met de deelnemers.
 • Van de inleiders zijn op internet veel interessante gegevens te vinden.
Prinsenhof Best

Prinsenhof Best

seizoen 2015/2016

In onze missie staat dat er grote veranderingen optreden in onze maatschappij en dat dit sterke gevolgen heeft voor de rol van de kerken hierin. Dit brengt, behalve aanpassingen en nieuwe morgelijkheden, ook onzekerheden en vervreemding met zich mee. Het met elkaar delen van informatie, ervaringen en meningen - over een breed scala van onderwerpen op het raakvlak van kerk en samenleving - is hierbij van groot belang. De Stuurgroep levert hieraan een bijdrage door het organiseren van 6 thema-avonden, de kerstsamenzang en de bezinningsdag in de vastentijd.
De Stuurgroep wenst u veel inspiratie en bezinning in het komende seizoen en hoopt op een warme belangstelling voor haar activiteiten.

Graag tot ziens!

kerkensamenleving

kerkensamenleving

Programma

Datum  Spreker  Onderwerp
14 oktober 2015  Erik Pluym  Duurzaamheid en menselijke ontwikkeling
11 november 2015  Christine Thon  De DDR, wat was dat ook alweer?
09 december 2015  Wilfred van Nunen  Franciscaanse Spiritualiteit (Oirschot, De Enck)
20 december 2015     Kerstsamenzang (Protestantse Kerk van Best)
13 januari 2016  Henk van der Loo  Vluchteling en Kerk
10 februari 2016  Elma v.d. Nouland  Religieuzen tegen Vrouwenhandel
12 maart 2016  Frater Wim Verschuren  Leven vanuit de inspiratie van Barmhartigheid (Vugt)
13 april 2016  Ilse Kerremans  Leven aan Gods hand
 Geloof geïnspireerd door Edith Stein

14 oktober 2015: Duurzaamheid en menselijke ontwikkeling

De wereld van vandaag staat voor een aantal grote problemen. Schaarste van grondstoffen, aantasting van het milieu en klimaat, ongelijke verdeling van welvaart, welvaartsziekten en een toenemende onbestuurbaarheid. Deze problemen worden grotendeels door de mens veroorzaakt. De mens is dus ook de oplossing, maar dan zal hij anders naar de natuur, samenleven, en zichzelf moeten gaan kijken. In deze lezing gaan we op onderzoek naar de deze ‘nieuwe’ visie.

Erik Pluym (1957) studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft en Master of Bussiness Administration in België. Hij verdiepte zich in de afgelopen 20 jaar in diverse religies en filosofieën.

11 november 2015: De DDR, wat was dat ook alweer?

Herinneringen aan, ervaringen en anekdotes uit een rijk leven in de DDR.
Christine wil de aanwezigen kennis laten maken met wat er in haar omgaat als ze vanuit haar huidige leefomgeving een relatie legt naar haar jeugd in de DDR. In een poging hiervan de essentie te bereiken, probeert zij het dagelijks leven van toen te verduidelijken: hoe was mijn leven achter het ‘IJzeren Gordijn’?
“Anderzijds, wat is waarheid? Mijn eigen ervaringen zijn mijn waarheid en ook al zou het fantasie zijn, zou het nog mijn waarheid zijn, want ook fantasie en dromen ontstaan niet zomaar, maar worden geboren vanuit een innerlijk verlangen.”

Christine Thon (1966) werd geboren in de DDR. Doordat ze opgroeide in een domineesgezin achter het ‘IJzeren Gordijn’ voelde zij zich altijd erg betrokken bij de andersdenkenden in haar land. Met haar manier van leven heeft zij dan ook bijgedragen aan de ‘Val van de Muur’. In 1992 is zij in Nederland komen wonen. Christine woont met haar man en kinderen in Best.

9 december 2015: Franciscaanse Spiritualiteit (De Enck)

De spiritualiteit van Franciscus mag zich juist in onze tijd in een hernieuwde belangstelling verheugen. De naamkeuze van de huidige paus en diens koers en prioriteitenstelling is er een duidelijk signaal van. De kerk moet (weer) dicht bij de armen staan. Bovendien vraagt onze tijd van overexploitatie van de aarde, onrechtvaardige verdeling van voedsel en goederen om een heroriëntatie. Als christenen beschikken we over een groot aantal voorbeeldfiguren (heiligen), waarvan Franciscus een wel zeer actuele boodschap uitdraagt. Wie was ‘il poverello’(de arme man) uit Assisi? Hoe kan hij ons vandaag de dag inspireren en uitdagen?

Wilfred van Nunen heeft theologie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg, waarna hij als pastor is gaan werken. Hij doet dit inmiddels zestien jaar, waarvan de laatste twaalf jaar in Oirschot. In 2001 is hij tot diaken gewijd.

Zondag 20 december 2015: Kerstsamenzang (Protestantse Kerk van Best)

De door de Raad van Kerken en de Stuurgroep georganiseerde Kerstsamenzang zal gehouden worden in de Protestantse Kerk van Best m.m.v. Mixed Voices uit Oirschot. Aanvang: 16:00 uur.

13 januari 2016: Vluchteling en Kerk

De volgorde is van belang. Niet 'kerk en vluchteling' maar 'vluchteling en kerk'. Laat dat typisch christelijk zijn: dat we niet denken vanuit onszelf ('help, wat moeten we met al die mensen die onze kant uit komen') maar dat we ons verplaatsen in die ander. Zoals God zich door Jezus in mensen verplaatste.

Aspecten die aan de orde komen zijn onder meer:

 • In hoeverre staan wij mede schuldig aan al die vluchtelingenstromen
 • Het gevoel van machteloosheid en hoe daarmee om te gaan
 • De taak van de politiek en de taak van de burger
 • Heeft de kerk nog iets toe te voegen, en zo ja, wat.


Kornelis Harmannij is predikant bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt die elke zondag bijeenkomt in de Lidwinakerk te Best.
Rond de eeuwwisseling was hij in een vorige standplaats betrokken bij de opvang van asielzoekers die toen in grote aantallen naar ons land kwamen.

10 februari 2016: Religieuzen tegen Vrouwenhandel

Wereldwijd worden jaarlijks duizenden vrouwen, mannen en kinderen onder valse voorwendselen geronseld en slachtoffer van mensenhandelaars. Ze worden gedwongen tewerkgesteld in de seksindustrie, als huishoudelijke hulp,in de bouw, de landbouw of de havens. Gedreven door armoede en op zoek naar een betere toekomst zijn ze een gemakkelijke prooi.

Uit solidariteit met onderdrukte vrouwen is in 1991 het initiatief geboren tot de oprichting van een landelijk netwerk: Stichting van Religieuzen Tegen Vrouwenhandel (SRTV). De SRTV wil een bijdrage leveren aan de strijd tegen de groeiende handel in vrouwen en de daaruit voortvloeiende gedwongen prostitutie. Elma van den Nouland is werkzaam bij deze stichting en geeft voorlichting over mensenhandel, uitbuiting en loverboy problematiek.

Zaterdag 12 maart 2016: Leven vanuit de inspiratie van Barmhartigheid (Vugt!)

Voor de BeZINninsdag gaan wij naar de gemeenschap van Barmhartigheid die gevestigd is op het prachtige, inspirerende terrein van kloosterhotel ZIN aan de Boxtelseweg in Vught. Duurzaamheid, architectuur en kunst zijn een wezenlijk onderdeel van de opzet van het klooster, c.q. conferentieoord, waarin de fraters en ZIN zijn gehuisvest. Bewoners en medewerkers leven vanuit de inspiratie van barmhartigheid.

Frater Verschuren vertelt dat barmhartigheid speelt in het hele leven. Barmhartigheid is het enige antwoord op verdriet, lijden, onmacht, nood. Het is de ander in zijn kwetsbaarheid niet nog kleiner maken, maar opnieuw tot leven brengen.

We lopen ook telkens tegen de imperfectie aan bij onszelf en bij anderen. Bouw je de ander op of breek je hem/haar af? Een vraag die dikwijls terugkomt: wat betekent barmhartig te zijn voor jezelf, van jezelf houden. Barmhartige liefde is het hart van het evangelie, van Jezus leven en zijn aanbevelingen hoe te leven.

Het is daarom niet zo maar, dat paus Franciscus het steeds weer heeft overbarmhartigheid.

De bijdrage voor de gehele dag is € 15,00 incl. lunch en vervoer.
Meer informatie op:

www.odulphusvanbrabant.nl/antonius/agenda/bezinningsdag

 www.kloosterhotelzin.nl

 

13 april 2016: Leven aan Gods hand. Geloof geïnspireerd door Edith Stein

Citaat van Edith Stein: “We moeten bidden niet om iets mee te delen aan God maar om ons bereid te maken voor dat wat God ons mee te delen heeft en om ons te laten reinigen van alles wat Gods liefde in de weg staat.”
Ilse Kerremans (1946) is de eerste vrouwelijke chirurg van België. Zij schreef een boek over de Joodse filosofe én karmelietes Edith Stein die in 1942 in Auschwitz werd vermoord. Op welke manier wordt zij door Stein geïnspireerd en waarom vindt ze het zo belangrijk om de herinnering aan Stein levend te houden? En op welke manier beïnvloedde de spiritualiteit van de karmelietessen haar werk als chirurg en omgekeerd?

Meer informatie:

Stuurgroep Kerk en Samenleving

Secretariaat Jurjen van der Velde

Kastanje 12

5682 GZ  Best

Tel: 0499 - 329 113