Kies uw kerk

Dagelijks Bijbelcitaat en gebed

maandag 30 maart 2020

Uit het evangelie volgens Johannes 8, 10-11

Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, Heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

zondag 29 maart 2020

Uit het evangelie volgens Johannes 11, 43-44

Jezus riep: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

zaterdag 28 maart 2020

Uit het boek Psalmen 25, 5

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer.

vrijdag 27 maart 2020

Uit het boek Psalmen 34, 19

Gebroken mensen is de Heer nabij,
Hij redt wie zwaar wordt getroffen.

Donderdag 26 maart 2020

Uit de brief van Paulus aan Timoteüs 1, 5

Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.

Woensdag 25 maart 2020

Uit het evangelie volgens Lucas 1, 38

Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Dinsdag 24 maart 2020

Uit de profeet Ezechiël 47, 9c

Overal waar de rivier stroomt komt leven.

Maandag 23 maart 2020

Uit de profeet Jesaja 65, 17a

Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

zondag 22 maart 2020

Uit het evangelie volgens Johannes 9, 1-3

In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden.’

zaterdag 21 maart 2020

Uit het boek Hosea 6, 3b

Even zeker als de dageraad zal de Heer komen, Hij komt naar ons als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.

Vrijdag 20 maart 2020

Uit de eerste brief van Johannes 4, 16a

Wie in de liefde blijft,
blijft in God,
en God blijft in hem.

Donderdag 19 maart 2020

Uit het evangelie volgens Matteüs 1, 24-25

Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam Maria bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.

Woensdag 18 maart 2020

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 17

Jezus zei: ‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.’

Dinsdsag 17 maart 2020

Uit het evangelie volgens Matteüs 18, 21-22

Petrus kwam bij Jezus staan en vroeg: 'Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik hem dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?' Jezus antwoordde: 'Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven.'

 

Maandag 16 maart 2020


Gebed rond Coronavirus; uit Nederlands Dagblad

God, hoe vaak zegt U het niet in de Bijbel;
‘Wees niet bang’.
Maar het lukt ons niet.
Geef ons uw vrede. Heer, moedig ons aan.
Wij bidden: genees de zieken,
wees in quarantaine hen nabij.
Zege het eten dat hen wordt gebracht,
de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen.
Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is.
Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid,
laat er een vaccin gevonden worden,
help degenen die inkomen mislopen.
God, zie om naar álle mensen in nood.
Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen,
maar meer nog: U omsluit ieder van ons,
U legt uw hand op ons.
Doe ons wonen in uw beschutting.
En troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde
waar geen pest meer rondwaart in het donker,
waar de volken genezing vinden.

( Wim Houtman)

zondag 15 maart 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 4, 14

Jezus sprak: 'Wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal ik hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.'