Kies uw kerk

Dagelijks Bijbelcitaat en gebed

Woensdag 27 mei 2020

 

Uit het evangelie volgens Johannes 17, 18

Jezus bad: ‘Vader, Ik zend hen naar de wereld, zoals U mij naar de wereld hebt gezonden.’

Dinsdag 26 mei 2020


Uit de Handelingen van de Apostelen 20, 24

Paulus sprak: ‘Ik hecht niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.’

Maandag 25 mei 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 16, 33

Jezus zei: ‘Houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.’

Zondag 24 mei 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 17, 11b

Jezus bad: ‘Heilige Vader, bewaar hen door uw Naam, de Naam die U ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.’

Zaterdag 23 mei 2020


Uit het boek Psalmen 47, 2

Klap in de handen, o volken,
juich God toe met jubelzang.

Vrijdag 22 mei 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 16, 22

Jezus zei: ‘Jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen.’

Donderdag 21 mei 2020


Uit het evangelie volgens Matteüs 28, 20b

Jezus sprak: ‘Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Woensdag 20 mei 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 16, 13a

Jezus zei: ‘De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.’

Dinsdag 19 mei 2020


Uit de Handelingen van de Apostelen 16, 24-25

De gevangenbewaarder bracht hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.

Maandag 18 mei 2020


Uit het boek Spreuken 7, 18

Kom, laten we dronken worden van de liefde, laten we genieten van het minnespel tot in de morgen.

Zondag 17 mei 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 14, 15-17a

Jezus sprak tot zijn leerlingen: ‘Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.’
 

Zaterdag 16 mei 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 15, 19

Jezus zei: ‘Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen.’

Vrijdag 15 mei 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 15, 12-14

Jezus zei: ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg.’

Donderdag 14 mei 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 15, 16ab

Jezus zei: ‘Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.’

Woensdag 13 mei 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 15, 5

Jezus zei: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.’

Dinsdag 12 mei 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 14, 27

Jezus zei: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’

Maandag 11 mei 2020


Uit de brief van Jakobus 2, 26

Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.

Zondag 10 mei 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 14, 12

Jezus zei: ‘Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader.’

Zaterdag 9 mei 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 14, 9b

Jezus zei: ‘ Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’

Vrijdag 8 mei 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 14, 6a

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’

Donderdag 7 mei 2020


Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 17

Jezus zei: ‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.’

Woensdag 6 mei 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 12, 46

Jezus zei: ‘Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.’

Dinsdag 5 mei 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 10, 27

Jezus zei: ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen mij.’

Maandag 4 mei 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 10, 11a

Jezus zei: ‘Ik ben de goede herder.’

Zondag 3 mei 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 10, 9

Jezus zei: ‘Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.’

Zaterdag 2 mei 2020


Uit de Handelingen van de Apostelen 9, 31

In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer, en dankzij de bijstand van de heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe.

Vrijdag 1 mei 2020


Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 50, 24

Moge God barmhartig voor ons zijn en ons in deze tijd bevrijden.

Donderdag 30 april 2020


Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 14a

Jezus zei: ‘Jullie zijn het licht in de wereld.’

Woensdag 29 april 2020


Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 25

Jezus bad: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.’

Dinsdag 28 april 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 6, 35

‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’

Maandag 27 april 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 6, 27

Jezus zei: ‘U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft Hem die volmacht gegeven.’

Zondag 26 april 2020


Uit het evangelie volgens Lucas 24, 35

De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

Zaterdag 25 april 2020


Uit het boek Psalmen 96, 2

Zing voor de Heer, prijs zijn Naam,
verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt.

Vrijdag 24 april 2020


Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 12, 1

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.

Donderdag 23 april 2020


Uit het boek Psalmen 34, 2

De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.

Woensdag 22 april 2020

Uit het evangelie volgens Johannes 3, 20-21

Jezus sprak tot Nikodemus: ‘Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

Dinsdag 21 april 2020

Uit de Handelingen van de Apostelen 4, 34-35

Niemand onder hen leed enig gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld.

Maandag 20 april 2020

Uit het evangelie volgens Johannes 3, 5-6

Jezus sprak tot Nikodemus: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.’

Zondag 19 april 2020

Uit het evangelie volgens Johannes 20, 27-28

Jezus sprak tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’

Zaterdag 18 april 2020

Uit het evangelie volgens Marcus 16, 15

Jezus sprak tot de elf: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. ‘

Vrijdag 17 april 2020

Uit het boek Psalmen 118, 26a

Gezegend wie komt
met de naam van de Heer.

Donderdag 16 april 2020

Uit het evangelie volgens Lucas 24, 36

Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’

Woensdag 15 april 2020

Uit het evangelie volgens Lucas 24, 35

De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

Dinsdag 14 april 2020

Uit het boek Psalmen 18, 47

De Heer leeft, geprezen zij mijn rots,
hoogverheven is God, mijn redder.

Maandag 13 april 2020

Uit het evangelie volgens Matteüs 28, 10

Jezus sprak tot de vrouwen: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’

Zondag 12 april 2020

Uit het evangelie volgens Johannes 20, 8

Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde.

Zaterdag 11 april 2020

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 13, 16

Wees waakzaam,
volhard in het geloof,
wees moedig en sterk.

Vrijdag 10 april 2020

Uit het evangelie volgens Johannes 19, 30b

Jezus boog zijn hoofd en gaf de geest.

Donderdag 9 april 2020

Uit het evangelie volgens Johannes 13, 15

Jezus zei: ‘Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.’

Woensdag 8 april 2020

Uit het evangelie volgens Matteüs 26, 21

Onder het eten zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’

Dinsdag 7 april 2020

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 17

Jezus zei: ‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.’

Maandag 6 april 2020

Uit het boek Psalmen 37, 5a

Leg je leven in de handen van de Heer.

Zondag 5 april 2020

Uit het evangelie volgens Lucas 19, 41-42a

Toen Jezus Jeruzalem voor zich zag liggen, begon Hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen!’

Zaterdag 4 april 2020

Uit het evangelie volgens Johannes 11, 54

Jezus trad onder de Joden niet meer in het openbaar op, maar vertrok naar de omgeving van de woestijn, naar de stad Efraïm. Daar bleef Hij met zijn leerlingen.

Vrijdag 3 april 2020

Uit de profeet Jeremia 20, 13

Zing voor de Heer, loof de Heer, want Hij heeft het leven van de arme uit de handen van boosdoeners gered.

Donderdag 2 april 2020

Uit het evangelie volgens Johannes 8, 51

Jezus sprak: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.’

Woensdag 1 april 2020

Uit het evangelie volgens Johannes 8, 31b-32

Jezus zei: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’

Dinsdag 31 maart 2020

Uit het boek Psalmen 102, 3a

Heer, verberg uw gelaat niet voor mij,
nu ik in nood verkeer.

maandag 30 maart 2020

Uit het evangelie volgens Johannes 8, 10-11

Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, Heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

zondag 29 maart 2020

Uit het evangelie volgens Johannes 11, 43-44

Jezus riep: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

zaterdag 28 maart 2020

Uit het boek Psalmen 25, 5

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer.

vrijdag 27 maart 2020

Uit het boek Psalmen 34, 19

Gebroken mensen is de Heer nabij,
Hij redt wie zwaar wordt getroffen.

Donderdag 26 maart 2020

Uit de brief van Paulus aan Timoteüs 1, 5

Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.

Woensdag 25 maart 2020

Uit het evangelie volgens Lucas 1, 38

Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Dinsdag 24 maart 2020

Uit de profeet Ezechiël 47, 9c

Overal waar de rivier stroomt komt leven.

Maandag 23 maart 2020

Uit de profeet Jesaja 65, 17a

Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

zondag 22 maart 2020

Uit het evangelie volgens Johannes 9, 1-3

In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden.’

zaterdag 21 maart 2020

Uit het boek Hosea 6, 3b

Even zeker als de dageraad zal de Heer komen, Hij komt naar ons als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.

Vrijdag 20 maart 2020

Uit de eerste brief van Johannes 4, 16a

Wie in de liefde blijft,
blijft in God,
en God blijft in hem.

Donderdag 19 maart 2020

Uit het evangelie volgens Matteüs 1, 24-25

Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam Maria bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.

Woensdag 18 maart 2020

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 17

Jezus zei: ‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.’

Dinsdsag 17 maart 2020

Uit het evangelie volgens Matteüs 18, 21-22

Petrus kwam bij Jezus staan en vroeg: 'Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik hem dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?' Jezus antwoordde: 'Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven.'

 

Maandag 16 maart 2020


Gebed rond Coronavirus; uit Nederlands Dagblad

God, hoe vaak zegt U het niet in de Bijbel;
‘Wees niet bang’.
Maar het lukt ons niet.
Geef ons uw vrede. Heer, moedig ons aan.
Wij bidden: genees de zieken,
wees in quarantaine hen nabij.
Zege het eten dat hen wordt gebracht,
de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen.
Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is.
Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid,
laat er een vaccin gevonden worden,
help degenen die inkomen mislopen.
God, zie om naar álle mensen in nood.
Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen,
maar meer nog: U omsluit ieder van ons,
U legt uw hand op ons.
Doe ons wonen in uw beschutting.
En troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde
waar geen pest meer rondwaart in het donker,
waar de volken genezing vinden.

( Wim Houtman)

zondag 15 maart 2020


Uit het evangelie volgens Johannes 4, 14

Jezus sprak: 'Wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal ik hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.'