Kies uw kerk

Preek van de week

Bezinning door het jaar - Hoogfeest van de H. Drie-eenheid jaar B - 25 en 26 mei 2024


GEBED

Goede God,
U bent Vader, Zoon en Geest tegelijk.
Zo bent U met heel ons leven verbonden.
Wij bidden U: help ons te zien wat waar is,
leer ons ontdekken wat belangrijk is,
zodat we goede leerlingen kunnen worden van Jezus,
uw Zoon,
vandaag, morgen en alle dagen die komen.
Amen


OVERWEGING 

EEN GOD IN DRIE PERSONEN
Vandaag vieren we het Hoogfeest van de Heilige Drievuldigheid. Wij geloven en nemen aan dat er
één God is die bestaat uit Vader, Zoon en heilige Geest, en we proberen ons geloof te
beleven vanuit dit mysterie van de heilige Drie-Eenheid.

Welke goede redenen zijn er om aan te nemen dat God bestaat uit drie Personen? Als we
kijken naar het leven van Jezus, dan weten we dat Hij gesproken heeft over zijn Vader in
de hemel, met wie Hij een liefdevolle band heeft. Verder heeft Jezus aan zijn apostelen
beloofd dat Hij met Pinksteren de H. Geest zal zenden. Van Jezus weten en geloven wij
dat Hij betrouwbaar is en dat Hij altijd de waarheid heeft gesproken. Vandaar dat wij
mogen geloven dat God liefde is tussen Vader, Zoon en heilige Geest.

Overal in de liturgie komt dit terug. Elk gebed dat wij beginnen, is in de naam van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als je christen wilt worden, word je gedoopt in de
naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Op het einde van elke H. Mis worden
wij in de wereld gezonden om te getuigen van de blijde boodschap van Jezus met de
zegen van Vader, Zoon en heilige Geest.

Dankzij Jezus geloven wij dat God liefde is en dat wij Hem mogen ontmoeten onder de tekenen
van de heilige sacramenten. Ons geloof is zichtbaar, tastbaar en hoorbaar. 

Wij christenen geloven dat God in de hemel woont in het ontoegankelijk licht maar dat Hij
ook dichtbij is want Hij is aanwezig in de Kerk. God is een groot geheim van liefde. Voor
een deel kunnen wij God begrijpen met ons klein menselijk verstand, maar voor een groot
gedeelte ontsnapt God toch aan ons bevattingsvermogen. Wij kunnen een menselijk beeld
vormen van wie God is, maar Hij is toch nog anders dan wij denken. Hij is veel geduldiger,
liefdevoller en barmhartiger dan wij ons menselijk kunnen voorstellen. Wie kan de
gedachten des Heren begrijpen? Wie kan verstaan waarom en wanneer God handelt in de
geschiedenis van mensen? Wie begrijpt waarom God de ene mens heel oud laat worden
en een jonger iemand tot zich terugroept?

Om God te beminnen en te begrijpen, daarvoor is tijd nodig; eigenlijk heb je er een leven
lang voor nodig om Hem te leren kennen en te beminnen. Is het wel mogelijk God, die
voor ons de onzichtbare en verborgene blijft, te leren kennen?
Ja, als je je laat leiden door de wijsheid van de heilige Geest en als je gelooft dat de
waarheid bestaat en je die aanneemt en met de hulp van Gods genade probeert te
beleven. Vaak komen mensen tot een diep geloof als ze zich door beproevingen of
vervolgingen heen, hebben vastgeklampt aan de reddende aanwezigheid van God. De
apostel Paulus spreekt van beproevingen die leiden tot volharding in het geloof. Als je
beproefd wordt, dan word je geconfronteerd met de grenzen en de beperkingen van je
eigen menselijk leven en zoek je als christen je houvast bij God, die troost, sterkt en
bemoediging geeft. God is immers een trouwe God die diegenen helpt die in nood tot hem
roepen.

In de vele gebeden die de Kerk rijk is, bidden we tot die Drie-ene God. Al deze gebeden
zijn uitingen van geloof in God en zij brengen eer aan God de Vader, door de Zoon en in
de kracht van de H. Geest.

Aan u, Vader, brengen wij eer want Gij zijt de Schepper van hemel en aarde; 

aan U, o Zoon, brengen wij eer want Gij zijt Mens geworden om ons redding te brengen en de Weg
te wijzen; 

aan U, heilige Geest, brengen wij eer want Gij zijt de Geest van Waarheid, de
Geest die ons inzicht geeft in de heiligheid van God. 

Zo was God in het begin voor de schepping van de wereld, zo heeft Hij zich laten kennen hier en nu, in de tijd, en zo zullen
wij Hem zien in alle eeuwen der eeuwen.
https://h-norbertus.nl/upload/... bewerkt TS

Schriftlezingen van deze zondagHOOGFEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID

EERSTE LEZING Deut., 4, 32-34. 39-40

Uit het boek Deuteronomium


Mozes sprak tot het volk en zei: “Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep. Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere: is er ooit zo iets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord? Heeft een volk ooit een God uit het vuur horen spreken zoals gij en daarbij het leven behouden? Of heeft ooit een God gepoogd uit een ander volk u te komen uitkiezen door beproevingen, door tekenen en wonderen, door oorlogen, met sterke hand en opgestoken arm, door grote, schrikwekkende daden, zoals de Heer uw God die voor uw ogen in Egypte heeft verricht? Erken dan heden en prent het in uw hart: de Heer is God in de hemel boven en op de aarde beneden; er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. Dan zult gij met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt.”TUSSENZANG Ps. 33 (32), 4-5, 6 en 9, 18-19, 20 en 22

REFR: Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Oprecht is immers het woord van de Heer en al wat Hij doet is betrouwbaar. Recht en gerechtigheid heeft Hij lief, de aarde is vol van zijn mildheid.

Hij heeft de hemel gemaakt door zijn woord, zijn stem schiep de hemelse machten. Hij sprak slechts een woord en alles ontstond, Hij gaf zijn bevel en het kwam te voorschijn.

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt, hen die op zijn gunst vertrouwen, Dat Hij hen redden zal van de dood, bij hongersnood hen zal voeden.

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer, is Hij ons een schild en een helper. Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op U vertrouwen.


TWEEDE LEZING Rom., 8, 14-17

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome


Broeders en zusters, Allen die zich laten leiden door de Geest van God zijn kinderen van God. De Geest die gij ontvangen hebt is er niet een van slaafsheid die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen die ons doet uitroepen: “Abba, Vader!" De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn dan zijn wij ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God, te samen met Christus, daar wij delen in zijn lijden om ook te delen in zijn verheerlijking.


ALLELUIA

Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest, God die is, die was en die zal zijn.  Alleluia.EVANGELIE Mt., 28, 16-20

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus


De elf leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld."
Archief preken