Kies uw kerk

Preek van de week

Bezinning door het jaar - zesde zondag van Pasen jaar B - 4 en 5 mei 2024

ZESDE ZONDAG VAN PASEN 


'Niet jullie hebben Mij uitgekozen,'zei Jezus tegen zijn leerlingen,
'maar Ik heb jullie uitgekozen en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan
en vruchten te dragen die blijvend zijn.'
(Lees ook Johannes 15,9-17)
Overweging bij het zondagsevangelie

Het is algemeen bekend,  dat een kind, dat van jongs af aan te weinig aandacht en liefde heeft gehad, veel moeilijker in staat in staat is zelf lief te hebben en zijn richting in het leven te vinden. Lief hebben, geborgenheid geven is voor een mens pas mogelijk als je liefde en geborgenheid in je leven hebt ervaren. In de veilige koestering van hun liefde hebben onze ouders  ons op een bepaalde weg gezet, gezegd wat mocht en wat niet mocht en ons een diep besef van het leven bijgebracht wat we lang niet altijd onder woorden kunnen brengen, maar wat wel ons leven nog steeds bepaalt. Hun liefde was het eerst en daarom kunnen wij nu zelf leven en liefhebben. 

In de lezingen van vandaag gaat het over iets dergelijks, maar dan in de verhouding tussen God en de mensen. Wij kunnen niet over liefde praten zonder God. God is liefde en de liefde onder mensen is een direct Godsgeschenk. God houdt al van ons voordat wij geboren zijn. Uit liefde heeft Hij ons geschapen. Die liefde van God omgeeft de mens vanaf het allereerste begin. Het is die liefde, die ons als mens geborgenheid geeft in onze vaak harde wereld; het is die liefde, die ons intuïtief doet aanvoelen, dat het leven ondanks alle narigheid toch de moeite waard is. Als door God geschapen wezen heeft iedere mens van het begin af aan iets van die veilige liefde van God meegekregen.

Maar, zeggen de lezingen, God is niet bij die scheppingsliefde blijven stilstaan. Hij heeft de mens nog duidelijker met zijn liefde willen omgeven en daardoor een nog zuiverder richting in het leven willen wijzen, doordat Hij zich openbaarde in zijn Zoon Jezus Christus, een mens bij wie de liefdesband met God de Vader niet verduisterd werd door egoïsme en zonde maar die onder alle omstandigheden zeer nauw en zeer dicht met de Vader verbonden bleef in de liefde van de heilige Geest. 

De goddelijke liefde is zodoende onder ons vlees en bloed geworden in Jezus. Door Gods liefde op weg gezet, heeft Jezus op een heel menselijke manier in zijn leven de goddelijke liefde in praktijk gebracht en zo de best mogelijke richting aan zijn leven gegeven en ons die richting gewezen. Door die liefde heeft Hij zelfs onze liefdeloosheid uitgewist. Door de komst van Jezus is voor ons mensen Gods scheppingsliefde nog duidelijker en intenser geworden. Gods liefde is in volheid verschenen. 

Om veiligheid en geborgenheid in het leven te vinden, moeten we in die liefde blijven, moeten we ons door die liefde laten meenemen. Dan zal er sprake zijn van volkomen vreugde, van echt geluk, die alleen kan bestaan in de geborgenheid van Gods liefde. Dan zijn we geen dienaren meer, die zonder te begrijpen de geboden van hun Heer volbrengen. Dan zijn we vrienden, die alles volbrengen wat nodig is, omdat ze liefhebben. Jezus spreekt over het onderhouden van de geboden, niet uit een slaafs plichtsgevoel maar vanuit de innerlijke liefdesband met Hem, zoals Hij de geboden van de Vader onderhoudt vanwege de innerlijke band die Hem ertoe drijft zich te houden aan het richtinggevoel, dat Hij van zijn Vader, zijn Oorsprong heeft meegekregen. 

Jezus zegt ons vandaag: houdt dat richtinggevoel dat ik jullie heb voorgeleefd maar goed vast, niet als plicht maar van binnenuit, omdat jullie mogen weten, dat Ik al van jullie hield voordat jullie van Mij konden houden. 

De liefde van Jezus ging niet over rozen, maar over het kruis. Daarvoor zullen ook wij niet mogen terugschrikken. Maar dan zullen we ook vruchten voort kunnen brengen die blijvend zijn, vruchten van eeuwig leven, en zo kunnen we veilig geborgen in Gods liefde, de weg van de liefde gaan die ons de weg naar Pasen wijst.
https://mennenpr.nl bewerkt TSUit welke bron?

'Heb elkaar lief': het klinkt als een refrein bij Johannes.
Uit welke bron put je daarvoor?
Jezus zegt: ''Ik heb jullie liefgehad zoals de Vader Mij heeft liefgehad'.
De Vader is de eerste die liefheeft.
Ware liefde put aan die bron.
God is liefde en deze liefde zien wij weerspiegeld in Jezus.
De liefde die het evangelie verkondigt,
haalt haar kracht en charme uit het feit dat God ons eerst heeft liefgehad, gratis, onverdiend.
Wie onverdiend bemind wordt, kan echt liefhebben.
Ook als je die liefde misschien niet kunt beantwoorden op de manier die je zou willen.
Ook al is God de eerste en de laatste om lief te hebben, de vraag om wederliefde laat hij open.
Hij wil ons alleen zijn vreugde geven, een volkomen vreugde...
Zo liefdevol is God.
Laten wij ons aanraken door Gods liefde om te groeien in  liefdebekwaamheid,
en mensen te laten wonen in zijn en onze liefde.Schriftlezingen van deze zondagZESDE ZONDAG VAN PASEN

EERSTE LEZING Hand., 10, 25-26. 34-35. 44-48

Uit de Handelingen der Apostelen


Toen Petrus binnentrad kwam Cornelius hem tegemoet en eerde hem met een voetval. Maar Petrus deed hem opstaan en zei: “Sta op, ik ben ook maar een mens.” Petrus nam het woord en sprak: “Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat, uit welk volk ook, ieder die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is." Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de heilige Geest plotseling neer op allen die naar de toespraak luisterden. De gelovigen uit de besnijdenis die met Petrus meegekomen waren, stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van de heilige Geest was uitgestort; want zij hoorden hen talen spreken en God verheerlijken. Toen zei Petrus: “Kan iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?" En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.


TUSSENZANG Ps. 98 (97), 1, 2-3ab; 3cd-4


REFR: Zijn weldaden deed Hij ons kennen, de volkeren zijn ge-rechtigheid. of: Alleluia.


Zingt voor de Heer een nieuw gezang omdat Hij wonderen deed. Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen, de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw ten gunste van Israels huis.

Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed. Verheerlijkt de Heer, alle landen, weest blij, verheugt u en zingt.
TWEEDE LEZING 1 Joh. 4, 7-10

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes


Vrienden, laten wij elkander liefhebben want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is een kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God niet want God is liefde. En de liefde die God is heeft zich onder ons geopenbaard doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.


ALLELUIA Joh., 14, 23


Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; Mijn va-der zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen. Alleluia.


EVANGELIE Joh., 15, 9-17


Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes


In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt."

Archief preken