Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – dertigste zondag 22 en 23 oktober


Door het jaar - dertigste zondag

'De farizeeër dacht in zijn gebed alleen maar aan zichzelf.
De tollenaar daarentegen vroeg om vergeving.
Wie zich verheft wordt vernederd, maar wie zich
vernedert wordt verheven.'
(naar Lucas 18,10-14)

overweging bij dit zondags evangelie


Het is vaak veel gemakkelijker om hoog op te lopen,
met de dingen die je goed kunt, dan om toe te geven
dat je ook kleine kanten hebt - zegt God. En toch is
niemand volmaakt, ook jij niet. Iedereen schiet op
bepaalde punten wel eens te kort. Niet dat dat erg is,
integendeel! Je kleinheid en je kwetsbaarheid, maken
je juist geloofwaardig. En als je daarvoor durft uit
te komen, zul je alleen maar winnen, aan aanzien en
respect. De échte grootheid van een mens ligt niet
in alles wat hij kan, maar wel in de manier waarop
hij omgaat met wat hij niet kan.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
****************************************************

Farizeeër of tollenaar ... in de spiegel kijken


Dit verhaal van Lucas, is eigen aan hem, hij heeft de meeste parabels beschreven, en het zijn bijna allemaal
klassiekers geworden. Ze zitten vaak diep in ons geheugen, en hebben ze al vaak gehoord, wat een goed teken is.
De parabels van Jezus geven ons te denken, deze keer gaat het over het bidden van een Farizeeër en een tollenaar,
in de tempel, twee verschillende levenshoudingen. Misschien vragen we ons zelf ook wel eens af wie van de twee we
zijn: de Farizeeër of de tollenaar, mogelijk zijn we liever die brave tollenaar, dan die zeer zelftevreden Farizeeër.
Lucas heeft het vooral over de manier van bidden, over de kwaliteit ervan, goed of slecht bidden. De Farizeeër gaat
naar voren in de tempel, de tollenaar blijft achteraan staan bij het wijwatervat. De tollenaar, was een belasting-
ontvanger van de Romeinse bezetter in Jezus' tijd, ze waren niet zo geliefd, omdat ze regelmatig belastinggeld in
hun eigen zak staken. De tollenaar van dit verhaal weet dat hij niet echt deugt, en zich zondig vindt, hij weet ook niet
hoe te bidden tot God, hij kent de gebeden en psalmen niet en durft niet naar boven te kijken, maar staat wel open
voor God, hij vraagt maar één ding aan God:'Heer, wees mij zondaar genadig.''U Heer, weet dat ik soms een zondig
mens ben, maar ik weet dat U een barmhartige God bent, en mij vergeving zult schenken.' De Farizeeër doet ons
denken aan schijnheilige en huichelaars, Jezus noemt hen zo ook, het waren vrome Joden die precies volgens de regels
en wetten van Mozes leefden en geloven, maar ze waren minder met de menselijke omgang bezig. Die ene Farizeeër
staat in de tempel vooraan met opgeheven handen en hoofd, hij bidt voor zichzelf en is ook enkel met zichzelf bezig,
maar dankt God wel. Wat zou dit verhaal voor ons betekenen? Dat we ons zelf niet te snel een schouderklopje moeten
geven, maar wat bescheiden blijven, en niet op anderen neerkijken en niet te vlug oordelen over anderen, we kunnen
naar de wereld kijken met de ogen van de Farizeeër of met de ogen van de tollenaar. Bij Jezus ging het in deze parabel
over de kern van het bidden, die kern is dat we weten wat we doen en wie we zijn, zoals de Farizeeër die zichzelf goed
vond, maar niet goed was voor anderen, of de tollenaar, neen, we moeten onszelf geen echte zondaar vinden, maar nederig
zijn naar anderen, alleen dan kunnen we proberen te leven naar Jezus' woorden en daden. Maar van beide figuren uit deze
parabel dragen we wel iets in ons mee, we lijken een beetje op allebei. Maar we kunnen bidden tot onze algoede God, dat
Hij ons genadig is en ons trouw blijft als steun , hoop en toeverlaat, Hij rechtvaardig ons alleen.
(preken.be + Martien)
************************************************************************************************************

Mama


Mama, is het woord, waar het leven mee begint,
mama is het woord, dat hoort bij ieder kind.
Een woord om zacht te zeggen, niet om luid te schreeuwen,
het hoeft niets uit leggen, en gaat door alle eeuwen.
Mama is het woord, waar de mensheid mee begint,
mama is een ander woord voor liefde van Maria.
(Toon Hermans)
****************************************************

Geloven


Geloof in God, die mij het leven geeft,
en als enige kans om mens te worden.

Geloof in Jezus, mensgeworden liefde,
'Mens voor anderen', gekruisigd, maar levend voorgoed
bij ons, een mens om nooit te vergeten, Gods Gezalfde,
die brood en wijn voor ons mensen is, van alle tijden.

Geloof in Zijn Geest, die levend maakt en kracht geeft,
toekomst biedt, en werkt in mensen die er voor open staan,
en niet ophoudt de Liefde waar te maken.
****************************************************

In Jezus hand


Jezus, ik zoek een hand, die mij vasthoudt en moed geeft,
die mij rustig maakt en beschermt. Ik tast naar een hand,
die mij leidt en voert, die mij heelt en redt. Ik heb een
hand nodig, die sterk is en die mij draagt, die mij vastpakt,
en mij niet meer los laat. Ik zou graag een hand hebben,
die het goed met mij voor heeft, die zacht op mij wordt gelegd.
Ik verlang naar een hand waaraan ik me, onvoorwaardelijk kan
toevertrouwen, die trouw is, die mij lief heeft. Jezus, uw hand
nodigt mij uit: Kom! Uw hand laat mij merken: Wees niet bang!
Jouw hand schenkt de zekerheid: Ik hou van je! In uw hand ben
ik geborgen, en bewaard voor altijd. En mocht ik toch in een
afgrond storten, ik weet, op de bodem van die afgrond wacht
Jouw hand op mij, Jouw goede en alles behoedende handen.
Aan uw liefhebbende hand kan niemand mij los rukken. Jezus,
in Jouw hand leg ik alles, uw hand laat mij niet meer los.
Dank U wel voor Je tedere hand, dank U.
********************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
elke dag zijn er zoveel kansen om Jouw liefde te laten zien,
aan de mensen om ons heen. Soms lukt dat en soms niet.
Toch blijven we altijd bij Jou horen.
Help Je ons elke dag opnieuw om te blijven proberen als Jouw kinderen,
te leven? Dank je wel.Archief preken