Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – vierendertigste zondag 19 en 20 november 2022

Door het jaar - Christus Koning


Wanneer de Mensenzoon als Koning zal terugkomen,
zal Hij zeggen:'Kom, gezegenden van mijn Vader.
Alles wat je voor een van de misten hebt gedaan,
heb je voor Mij gedaan.'
(naar Matteüs 25,34.40)

overweging bij dit zondags evangelie


Ik heb je mijn Zoon gegeven - zegt God - en jullie hebben van
Hem een Koning gemaakt. Hij werd geboren in een stal, en stierf
aan een kruis, maar jullie gedenken Hem met goud en zilver.
Nochtans wilde Hij alleen maar zorg dragen voor en vriend zijn
van de armsten en de kleinsten. Laat zijn koningschap in jouw
hart beginnen, en breng in mijn naam en met het hart van Jezus,
vrede en eenheid, overal waar je leeft en werkt. Je zult zien
dat het je gelukkig maakt.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*********************************************************

Koning, maar dan anders, zijn koningschap is barmhartigheid


Komende zondag vieren we 'Christus, Koning van het heelal'. Christus Koning, Jezus wilde geen koning zijn,
Hij wilde geen paleis, of groot huis, geen aparte kleding, en bedienden, Hij wilde leven voor de gewone mensen,
voor ons allen. Hij koos voor de kant van de zwakken, armen, zieken, melaatsen, uitgestotenen, zondaars en tollenaars,
kortom voor mensen in nood en die bood Hij hulpvaardigheid en vergeving aan. En daar spraken de andere mensen
schande van. Wat voor soort koning is Hij dan? Jezus was een mens naast de mensen, Hij was een koning van vrede
en de liefde! Niet het type koning dat wij kennen, van pracht en praal en veel rijk bezit. Als Jezus voor Pilatus staat
voor zijn veroordeling, zegt Hij tegen hem:'Mijn koningschap is niet van deze wereld.'Hij stierf voor ons aan het kruis.
Hij was niet een koning maar een dienaar, die zich dienstbaar maakte aan de medemensen. En wil Jezus in ons leven tot
leven komen, en zijn Rijk gaan groeien in ons en door ons, dan moeten wij ook oog en aandacht hebben voor de hulp-
behoevende, vluchtelingen, asielzoekers en mensen die onze hulp een aandacht nodig hebben. Het is de koninklijke weg
die Jezus ook gegaan is, de enige weg naar zijn koninkrijk op aarde, dat hopelijk in de verre toekomst Jezus' droom een
werkelijkheid mag worden. We kunnen luisteren naar het zachte stemmetje van Jezus in ons hart, om te kiezen voor het
goede en voor de ander. Deze zondag is alweer de laatste van het kerkelijk jaar, de volgende zondag is alweer de eerste
zondag van de Advent, en ook met een andere evangelist, Matteüs.
(preken.be + Martien)
*********************************************************************************************************

Christus Koning


Vandaag vieren we Christus Koning van het heelal,
het is ook de laatste zondag van ons kerkelijk jaar.
Ja, Jezus is Christus Koning genoemd, maar Hij draagt
geen gouden kroon, zwaait niet met een scepter, en zit
niet op een troon, zijn koningschap is van een heel andere
aard als onze aardse koningen en koninginnen. Hij is een
hartelijke herder-koning, bezielt met gewone mensen.
Geboren in een stal, leeft niet in grote paleizen, en ging
om met zondaars, zwervers en gebrekkige mensen, kwam
op een ezel de stad binnen, en werd later gemarteld,
kreeg een kroon van doornen, en werd daarna gedood.
Laten we ons hart openstellen voor Jezus die onze Liefdes-
vorst wil zijn, die zijn vriendschap wil koesteren en zich
thuis voelt bij zijn Vader.
*****************************************************

Open mijn ogen


De belangrijkste toetssteen voor het leven van een christen,
is de zorg en de liefde voor de allerarmsten. Met mijn verstand
begrijp ik dat wel, Heer, het evangelie laat daarover geen twijfel
bestaan, maar met mijn hart heb ik er vaak de grootste moeite mee.
Open mijn ogen, Heer, zodat ik U herken, in het gelaat van een arme
of zieke medemens. Geef me de durf, heel mijn leven open te stellen
voor kleinen en zwakken, en hen in Jezus' naam heel graag zien.
(Erwin Roosen)
*************************************************************

Onze Vader


Onze Vader, al zolang onderweg, van de hemel naar de aarde, Uw naam
worde geheiligd, nooit meer in gevechten van volk tegen volk, en van man
tegen man. Uw naam worde gedaan en doorgegeven, in gerechtigheid en
vrede van mens tot mens, van land tot land, over heel de wereld. Laat
komen uw Rijk door allen die herboren zijn in mensen van vrede en barm-
hartigheid. Laat gebeuren in ons midden, wat wij hebben uitgesteld tot
in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en zoveel inzicht dat wij
weten wat ons werkelijk tot vrede en tot een goede toekomst strekt.
Vergeef ons dat wij U tegen hielden in zoveel mensen, eeuwen lang. En
leid ons weg uit verleiding van macht en geweld, maar verlos ons, vandaag
nog, van een wereld voor enkelen, en open die wereld van God en mens-
met z'n allen.
*****************************************************************

Geluk en vreugde bij U


Soms denk ik dat ik mezelf kan redden, God, en dat ik U daarbij niet nodig heb.
Toch laat Jezus me duidelijk zien dat dat niet zo is, en dat ik alleen bij U geluk
en vreugde kan vinden. Help me daarom te groeien in het vertrouwen dat U mij
nooit vergeet. Leer me mezelf weg te cijferen, en me helemaal aan U en aan mijn
medemensen te geven. En laat me vooral voelen dat uw liefde eeuwig is.
(Erwin Roosen)
***********************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Je werd onschuldig op het kruis gehangen,
en zoveel mensen jouwden je uit.
Maar Jij bleef trouw aan je Vader.
En zelfs toen gaf je de man naast je een nieuwe kans.
Je bent zó onvoorstelbaar goed en liefdevol.
We zijn blij dat we bij Jouw mogen horen, dank je wel.Archief preken