Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – zesentwintigste zondag 24 en 25 september


Door het jaar zesentwintigste zondag

Samen met de arme Lazarus stierf ook een rijk man.
Hij zag hoe goed Lazarus het had en vroeg om
verlichting van zijn lijden. Maar Abraham zei:'Laat
alles nu maar eens omgekeerd zijn.'
(naar Lucas 16,22-25)

overweging bij dit zondags evangelie


Of je nu rijk of arm bent, doet er eigenlijk niet toe - zegt God.
Wat telt is dat je van je rijkdom of van je armoede durft te delen.
En stel niet uit tot morgen wat vandaag nog kan. Kijk rondom je
en bemerk de nood van mensen om je heen: dichtbij, in je eigen
omgeving, maar ook veraf, in de brandhaarden van de grote wereld.
Laat solidariteit geen leeg begrip blijven in je leven, maar concrete
werkelijkheid.
(uit: Een vuurwerk van tederheid, Erwin Roosen)
***********************************************************

De rijke en Lazarus, oog hebben voor de medemens


In dit evangelie van Lucas, vertelt Jezus weer een parabel die mensen van alle tijden wat te zeggen hebben.
De Farizeeën, aan wie Jezus deze parabel vertelde, dachten dat rijkdom een zegen, en armoede een straf
van God was, de mensen hadden hun rijkdom of armoede zelf verdiend vonden zij. Jezus was het hier niet
mee eens, en begon de parabel met een boodschap aan hun te vertellen. Hij stelt hierin twee uitersten tegen-
over elkaar: een schatrijke man en een straatarme Lazarus, deze naam betekent: 'God is mijn helper.' De rijke
persoon in het verhaal krijgt geen naam, deze rijke man was echt heel rijk, hij ging gekleed als een koning en
hoefde niet te werken voor zijn levensonderhoud. Hij kon het zich permitteren om iedere dag uitbundig feest
met een overvloed aan eten en drinken te vieren, de arme Lazarus echter lag buiten de poort als bedelaar op
de grond, hij lijdt honger en zijn huid is overdekt met zweren is ziek en ellendig, iedereen liet hem verlaten liggen,
en honden komen zijn zweren likken. Hij krijgt echter nog geen korstje brood om te overleven, terwijl de rijke
rustig verder feest. Jezus wil ons duidelijk maken in zijn parabel, dat de kloof tussen rijk en arm het grootste
onrecht in de wereld is van toen en nu. In de huidige situatie zien we in de wereld precies hetzelfde beeld, ook
vandaag ligt Lazarus in veelvoud aan de poort van de rijken, ook in rijke delen van de wereld raken steeds meer
mensen nu in armoede, moeten naar de voedselbank en bijstand. De boodschap van deze parabel is: dat we het
leven en alles wat het leven zin en inhoud geeft, moeten delen met elkaar, echt delen betekent; niet alles voor
jezelf willen houden maar ook aan een ander geven die tekort komt, door te geven aan goede doelen. Arm of rijk,
God staat aan de kant van wie zijn hart opent voor de liefde van goede geefsheid. Rijkdom en armoede vormen al
van oudsher een kwestie, en de verhouding tussen beide vormt nog het grootste probleem.
(preken.be + Martien)
*****************************************************************************************************

Vriend


Jezus, onze Vriend, u bent een liefdevolle Zoon.
Wij danken U dat U onze Vriend bent, de Vriend
van kleinen en zwakken. Dat geeft ons het goede
gevoel, dat wij ons bij U thuis mogen voelen.
Maar het vraagt aan ons ook om beter voor elkaar
te zorgen. Stuur ons dan uw Geest om te zien
wat goed is, en om de kracht te vinden om het goede
te doen, dat vragen wij aan U Jezus, dankjewel.
***********************************************

Geven


Wil mij ogen geven, die zien waar en wanneer mensen in nood zijn, Heer.
Wil mij oren geven, die met liefdevolle aandacht luisteren naar het
levensverhaal van armen en kleinen. Wil mij een mond geven, waarmee ik
woorden van troost kan spreken. Wil mij handen geven, die uw vriendschap
voelbaar maken voor anderen, en voeten die wegen van vrede gaan.
En vooral: wil mij een hart geven, dat durft te beminnen, en dat van elk
stukje aarde een stukje hemel probeert te maken.
(Erwin Roosen)
******************************************************************

Geloven


Geloof dat het leven van mij geschonken werd door onze Vader,
de Bron van liefde en alles om ons heen.
Geloof dat ik geroepen ben om te proberen mee te werken aan
een toekomst, die voor elke mens beter zal worden.

Geloof in Jezus, die uitzonderlijke mens, die niet geleefd heeft
voor zichzelf, maar voor iedereen.
Geloof in die mens Jezus, die wij kennen als Zoon van ons mensen,
en Zoon van God, Hij gaf vooral aandacht aan kwetsbare mensen.

Geloof dat zijn Geest onder ons werkt, die alles en allen tot leven wekt,
en die de strijd nooit opgeeft, en ieder mens kan aanzetten tot goede
dingen te doen, en die ons aanspoort om naar elkaar om te zien, en zo
mensen te worden met en voor elkaar.
***************************************************************

Jezus


Jezus, U kent mijn hart,
U weet hoezeer ik verlang naar vreugde en geluk.
Als het donker is, zoek ik naar licht, als het koud is, naar warmte.
Ben ik in nood, dan zie ik uit naar iemand die mij kan helpen,
en dat ben jij Jezus. Kom in mijn bestaan, neem mij bij de hand,
verwarm mijn hart, en verlicht mijn pad. Spreek tot mij uw
woord van vrede en laat mij geborgen zijn in uw liefde,
die alle begrip te boven gaat.
**********************************************************

Onze Vader


Onze Vader, graag zouden wij in deze wereld uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen als God-met-ons. Uw Rijk kome!
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. Uw wil geschiede, want U wilt
dat wij gelukkige mensen zijn, die zich inzetten voor de anderen. Wij vragen
U om het dagelijks brood, om het nodige voedsel voor wie honger heeft, en
om de de moed ons voedsel te delen. Vergeef ons onze schuld, want dikwijls
zijn wij onverschillig voor uw liefde. Leer ons de anderen vergeving te
schenken, steeds opnieuw, zonder bitterheid. Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid. En verlos ons van het kwade. Want U zijt
de vrede en de vreugde, de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwen
der eeuwen.
********************************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
Help ons om dicht bij Jou te blijven.
Heel ons leven lang en ook daarna.
Help ons om te kiezen voor wat goed en eerlijk is.
Ook al is dat soms niet gemakkelijk.
Wij willen altijd bij Jou en Jezus zijn.Archief preken