Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning voor de Paastijd – zesde zondag 21 en 22 mei


Preek als bezinning voor de Paastijd – zesde zondag – 21 en 22 mei 2022.

'Vrede laat Ik jullie na,'zei Jezus tegen zijn vrienden,
'mijn eigen vrede geef Ik jullie. Je moet je dus niet
laten verontrusten en de moed niet verliezen,
wat er ook gebeurt.'
(naar Johannes 14,27)

overweging bij dit zondags evangelie


Laat je niet verontrusten als alles tegen lijkt te zitten - zegt God -
en verlies de moed niet, als je je niet begrepen voelt. Ik zal met je
zijn en je mijn vrede geven, wat er ook gebeurt. Ik zal voor je zorgen
en over je waken, waarheen jou weg ook leidt. Het enige wat je moet
doen, is jouw hand in mijn hand leggen, en leven op het ritme van mijn
hartenklop. Het zal een ander mens van je maken: een mens van liefde,
om te beminnen én bemind te worden.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
**************************************************************

Mijn vrede geef ik u ... maar niet cadeau!Deze keer is het evangelie van Johannes eigenlijk een stukje van Jezus' afscheidsrede, een soort geestelijk testament,
wat Hij vertelde op de laatste avond van zijn leven bij het Laatste Avondmaal met zijn vrienden. Hij vertelde over dingen
die Hem heel erg ter harte waren, en die ook ons ten harte moeten gaan. Twee woorden komen steeds weer terug op die
laatste avond, namelijk: vrede en liefde, en die twee kun je eigenlijk nooit losmaken van elkaar. "Mijn vrede geef ik jullie',
zei Jezus en voegde eraan toe:'Denk er wel aan, mijn vrede is anders dan de vrede die wereld voorstaat'. Wat is vrede?
Natuurlijk, op de eerste plaats: geen oorlog, geweld en ruzie! Toen Jezus gestorven was, moesten zijn leerlingen verder
zonder Hem, ze belanden in een levensfase die hen raakte door de leegte, ze waren ontredderd, ze hadden tijd nodig om
hun droefenis en verbittering te verwerken, en opnieuw de draad van hun leven weer op te pakken, maar Hij had zijn
vrienden wel voorbereidt op zijn heengaan en het terugkeren naar zijn Vader. Hij beloofde hen ook hulp te bieden, zodat
ze er niet alleen voor stonden en de Geest te sturen die hen zal begeleiden in hun verdere leven. Hetzelfde maken ook
wij mee wanneer we een dierbare moeten missen. Jezus had ook gezegd:'Iemand die Mij liefheeft, zal ook mijn woorden
onderhouden', en voegt eraan toe:'Vrede laat ik u na; mijn vrede geef Ik u.' Maar Jezus zegt ook:'Wie Mij niet liefheeft,
onderhoudt ook mijn woorden niet.' Deze woorden tot zijn vrienden zijn ook voor ons bedoeld, om in gebed contact te hebben
met God, en liefdevol met je medemensen om te gaan, en respect te hebben voor de prachtige schepping van onze wereld,
en alles wat er leeft, groeit en bloeit, want dat zijn waardevolle momenten die God dichterbij je brengt. Andere bekende
woorden waar Jezus vol van was waren: liefde, vrede, vergeving, trouw en barmhartigheid, deze mooie uitdrukkingen kunnen
van ons leven op deze aarde iets goeds maken, als we ernaar leven. Maar we zien ook wat er gebeurt als die mooie woorden
niet worden gebruikt, zoals nu bijv. in de Oekraïne, maar ook op vele andere plekken op de wereld, deze machthebbers
weigeren om te leven naar Jezus' woorden, en raken ook niet geïnspireerd door zijn Geest van liefde en vrede. Dit verhaal
bevat de kern van ons geloof, en die kern is dat alles rond Jezus draait, zijn leven, woorden en daden en zijn persoon: daarop
kan ons geloof steunen. Hij is God die als mens onder ons heeft gewoond, wat we helaas steeds meer ervaren dat mensen
verder van Jezus gaan staan, dat zien we in de samenleving en in de wereld, Jezus is daar ver te zoeken en ook de vrede.
Laten we dus proberen te leven naar zijn woorden en daden, dat we Hem liefhebben, zijn vrede is liefde, hoop en vreugde.
(preken.be + Martien)
***************************************************************************************************************

Ben er altijd


Zie Zijn Hand in zee en land, en in het jonge groen.
Weet dat Hij er altijd is in alles wat wij doen.
In 't licht of in de duisternis, in alle eeuwigheid.
Diep in jezelf kom je tot rust wanneer Zijn Hand je leidt.
(Toon Hermans)
***************************************************

Geef vrede, Heer


Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht al zolang,
en er wordt zoveel geleden, de mensen zijn ook zo bang,
en de toekomst is zo duister, en ons geloof zo klein,
O, Jezus, luister en laat ons niet alleen.

Geef vrede, Heer, geef vrede, U die de vrede zelf bent,
die voor ons heeft geleden, zodat wij zouden leven bevrijd
van angst en pijn, en mensen blijdschap geven, en hopelijk
vredestichters zijn.
****************************************************

Blijf bij jullie


Op deze zesde zondag van Pasen, komt het afscheid van Jezus in zicht.
Op de laatste avond rond de tafel, nam Jezus afscheid van zijn vrienden.
Het moet Hem echt veel pijn hebben gedaan, dat er zo snel al een einde
aan zijn nog jonge leeftijd kwam, en dat zijn vrienden hun leider en bezieler
al zo snel moesten missen. In zijn afscheidswoord zei Jezus:'Ik heb voor
jullie drie bouwstenen, waarmee jullie en wij een toekomst kunnen opbouwen.
'Ook al ga Ik heen, toch blijf ik bij jullie door mijn Goede Boodschap, die Ik
jullie heb gegeven, en door de Helper die mijn hemelse Vader jullie en ons zal
schenken, de Heilige Geest, de Bron van jullie inspiraties, maar ook door de
vrede die Ik in jullie hart heb neergelegd.''Dit zijn de troostende woorden
die steun en sterkte aan jullie geven, maar ook aan ons, als je je daarvoor
openstelt.'
********************************************************************

Zend uw Geest


Help mij uw woorden van vriendschap ten harte te nemen, Heer, en voldoende tijd
vrij te maken, om te luisteren naar wat U mij te vertellen heeft. Zend mij uw Geest
en geef me levensadem, om het ritme van uw hart te leren kennen, en het over te
nemen als 'motor' voor mijn eigen hart. En geef me de durf om van mijn geloof in U
ook te getuigen, en uw woorden van vrede zichtbaar te maken, in mijn manier van
samenleven met anderen, overal, altijd en met vreugde.
(Erwin Roosen)
**************************************************************************

Onze Lieve Vrouw


Moeder Maria, op U stellen wij onze hoop. Bij U zoeken wij troost en geborgenheid.
Heel uw leven stond in dienst van God en van de mensen. Door uw geloof en uw gebed,
hebt U ontdekt wat God van U vroeg. Door uw ja-woord op uw uitverkiezing hebt U
meegewerkt aan de verlossing van ons allen. Door uw beschikbaarheid voor Gods plan
bent U de moeder geworden van Jezus, Gods Zoon. Wij bidden U: spreek voor ons
ten beste bij uw Zoon Jezus, wanneer wij bang of onrustig zijn. Maak ons sterk,
wanneer wij moedeloos zijn en toon ons de weg naar Hem, wanneer lijden of beproeving
ons treft. Spreek ten beste voor allen; die hongeren naar rechtvaardigheid, die zoeken
naar de zin van hun leven, die gevangen zitten in eigen gedachten, die ziek zijn of belast
door beproeving, die vervolgd worden omwille van hun geloof. Moeder Maria, samen met
zijn allen vereren wij U, wij vragen U beschouw ons ook als uw kinderen, en laat ons in
alle omstandigheden ervaren de liefde van uw Moederhart.
******************************************************************************

Aramees Onze Vader


Onze Vader, Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert.
Ik geef U een naam zodat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig. Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
zodat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. Uit U wordt geboren:
de al werkzame wil, de levende kracht om te handelen, en het lied dat
alles verfraait en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Maranatha: 'Onze Heer, kom'Archief preken