Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week bij de vierde zondag door het jaar 27 en 28 januari 2018.

Preek van de week voor de vierde zondag door het jaar - 27/28 januari 2018

Op sabbat ging Jezus naar de synagoge.
Hij gaf er onderricht en genas iemand die in de greep was van een onreine geest.
En als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea.
(naar Marcus 1,21-28)

Overweging bij dit zondags evangelie

Navigatie

In Jezus' tijd waren maar heel weinig mensen geletterd, zelf konden ze de teksten van de Schrift,
 de wet, niet lezen, laat staan begrijpen.
Daarom waren er zgn. Schriftgeleerden, die geschoold waren in wat wij nu Bijbelstudie noemen.
Zij legden uit hoe de mensen moesten leven, ze genoten aanzien en werden met 'rabbi' aangesproken.
Ook Jezus werd beschouwd als een rabbi uit Nazareth, hij kon immers lezen en kende de Schrift.
Maar Hij legde die heel anders uit dan de Schriftgeleerden, het verschil lag in het gezag (Charisma)
waarmee Hij dat deed, er ging van Hem iets uit wat de mensen in Kafarnaüm tot in de diepste lagen van hun persoon raakte.
Jezus heeft zijn hart op de juiste plaats, daarom spreekt Hij met gezag, want Hij heeft zijn hart op zijn tong.
Beter gezegd: Hij heeft zijn hart in zijn handen en voegt de daad bij het woord, dat is de Weg die Hij wil gaan.
Het woord van zijn Vader is voor Jezus tijdens zijn leven zijn navigatie.
Hij bracht in de synagoge aan het licht wat mensen bezielde, maar ook waardoor ze 'bezeten' konden raken.
Ook een 'bezeten' toehoorder was daar aanwezig die wild om zich heen sloeg en schreeuwde, en die Jezus weer gezond maakte.
Wat Jezus voor de bezetene deed, is een teken van wat Hij voor ons allemaal doet,
Hij is gekomen om de mensen te bevrijden van de machten die hen binden.
We noemen die machten niet meer bezetenheid, maar bijv. stress, moedeloosheid, depressie, angst, carrière, verslaving, streven naar macht. Hoe komt het dan toch dat er nog zoveel mensen gekweld worden door deze moderne bezetenheid?
De schuld ligt zeker niet bij Jezus, de man in dit verhaal was bereid Jezus bij zich binnen te laten,
en Jezus kan enkel redden wat Hij mag 'aanraken'.
Misschien ben ik die mens, die niet wil dat Jezus me aanraakt, vrees voor het contact met Hem wat verandering en ommekeer oproept.
Hij oefent geen macht uit, maar laat ieder in zijn waarde, het is aan mij de keus.
Jezus blijft mij boeien, omdat Hij oproept wat in het hart van ieder mens onbewust leeft aan goedheid, liefde en sociale inzet.
Zijn boodschap is een blijde, een bevrijdende boodschap, die aanstekelijk en inspirerend mij op weg zet om 'zijn' weg te gaan.
Als ik mee wil trekken, ben ik in goed gezelschap.
Wat een genade om in je leven over zo'n navigatie te beschikken als de Blijde Boodschap van Jezus Christus.

***********************************************************************************************************************

Gebed
God, dagelijks worden we overspoeld door berichten vol geweld en terreur, misbruiken en vernederingen.
Beelden van haat en wraakacties branden op ons netvlies.
Het is niet te geloven dat mensen zo wreed zo 'bezeten' kunnen zijn.
In mijn eigen verbijstering en machteloosheid herken ik iets van uw weerzin en onmacht.
Al dit geweld, onderdrukking en macht, staat zo haaks op uw droom over deze wereld.
Gij wilt immers mensen samenbrengen, verlossen over alle grenzen en verschillen heen.
God, wij vragen u: doorbreek de cirkel van deze waanzin die wijzelf veroorzaken.
Zend ons uw Geest, die ons inspireert tot inzicht en medemenselijkheid,
 tot liefde en verzoening, tot gerechtigheid en vrede.
Geef mensen en volkeren de moed om elke machtsstrijd en vijandschap los te laten
 en te zoeken naar wegen van solidariteit en verbondenheid.
Breek de poorten open van elke plek waar mensen opgesloten zitten, in zichzelf door angst en twijfel,
 of door anderen in haat en vernedering.
Help ons overeind als wij zelf struikelen over stenen van haat en onbegrip.
Laat in ieder mensenhart, in iedere groep, in ieder werelddeel de bereidheid groeien,
om mee te werken aan een betere wereld: uw Rijk op aarde.
God, schenk ons uw adem en uw durf zodat wij enthousiast de weg van uw liefde kunnen gaan.
( uit: Even bezinnen)

Archief preken