Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de eenentwintigste zondag door het jaar 21 en 22 augustus 2021

Preek van de week voor de eenentwintigste zondag door het jaar 21 en 22 augustus 2021

Toen veel leerlingen Hem de rug toekeerden, vroeg Jezus aan de twaalf:
'Jullie willen toch niet óók weggaan?' Simon Petrus antwoordde:
'Naar wie zou ik gaan, Heer? Bij Jou vind ik eeuwig leven!'
(naar Johannes 6,66-68)

overweging bij dit zondags evangelie

Een keuze maken én naleven

Al vijf zondagen lang, tracht Jezus volgens Johannes, ons en zijn volgelingen duidelijk te maken,
dat er ook een ander soort brood is dan er altijd gedacht werd. 'Ik ben het brood dat leven geeft'
zegt Hij. Deze keer is het thema: een keuze maken, en dat is iets waarmee je elke dag te maken krijgt,
want kiezen moet je altijd, heel je leven lang. Keuzes maken over van alles en nog wat, over grote belang-
rijke zaken maar ook over kleine dingen. Dit evangelie vertelt ons dat veel mensen die eerst voor Jezus
gekozen hadden, en aanvankelijk door Hem geraakt werden, en ook een tijdje met Hem meeliepen, maar
vervolgens toch afhaakten ze waren van gedachten verandert. Ze vonden Jezus een omstreden figuur.
Hij zei hun nadat Hij meer dan vijfduizend mensen te eten had gegeven:'Het gaat om heel andere dingen,
dan het brood wat Ik aan jullie heb uitgedeeld.' 'Ik wil vragen of jullie ook brood voor elkaar willen zijn,
en dat jullie de weg kiezen die Ik voorga, de weg naar kleine en zwakke mensen onder ons. Dit blijkt teveel
gevraagd, diegenen die hulp en troost zochten bij Jezus gaven hierop 'niet thuis'. 'Het Levende Brood dat
uit de hemel is neergedaald, dat ben Ik, én de Zoon van God.' Jezus echter veroordeelt diegene die boos
worden en weglopen niet, Hij keurt hun keuze niet af. Velen zagen in Hem hun toekomstige koning die hen
zou bevrijden van de Romeinse overheersers, maar het werd steeds duidelijker dat Hij dat echt niet wilde
zijn, en ook zijn uitspraken die Hij deed, snapten vele mensen niet en haakten vervolgens af. Toen vroeg Jezus
aan zijn twaalf apostelen die Hij zelf gekozen had: 'Willen jullie soms ook weggaan?' Petrus zei hierop:'Heer,
naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van waarachtig leven, wij geloven dat U van God komt.'
Door deze uitspraak van Petrus, kiezen ze ervoor om bij Jezus te blijven, alhoewel zij ook niet alles begrepen
en het ook niet op elk punt met Hem eens waren. Die keuze is ook aan ons, willen we God toelaten in ons leven
of niet? Willen we ook de weg gaan die Jezus ging? Ook al was Jezus maar gewoon de zoon van een timmerman,
Hij heeft zich altijd voorgedaan als de Zoon van God, en als de weg naar God toe. Of kiezen we toch liever voor
de 'goden' van deze tijd? De goden van nog meer bezit, van nog meer macht, nog meer plezier en genieten en
ieder voor zich? Jezus toont aan dat kiezen voor geloof geen verplichting is, maar een keuze, we worden dus
niet gedwongen om in God te geloven, die keuze is aan jezelf. Hij zou ook aan mij kunnen vragen:'Wil je misschien
ook weggaan?' Soms kun je met je geloof weleens flink worstelen, met gebeurtenissen die je in je leven mee kunt
maken, die niet te bevatten zijn:'Waar heb ik dat aan verdiend?'Dan is het ook begrijpelijk dat je eens naar boven
kijkt, naar de zogenaamde liefdevolle God, en dat je denkt, waarom doet Hij mij dat aan? Daarom zijn er er ook wel
die dan zeggen:'Ik geloof niet meer in die God', maar zonder tegenslag of verdriet zijn er wel meer waarvan je dat
hoort. Geloven is bewust kiezen voor Jezus en zijn Boodschap, om kracht en steun te vinden in moeilijke perioden,
maar het blijft een vrije en geen gedwongen keuze!
(preken.be + Martien)
*****************************************************************************************************

Naar wie zouden wij gaan?

Veel mensen keerden Jezus de rug toe.
Ze konden Hem niet meer volgen in zijn radicale keuze.
Ze trokken niet langer met Hem mee.
Jezus daagt zijn leerlingen uit.
Jezus vraagt hun om een keuze te maken.
Gaan ze verder mee of niet?
Petrus verwoordt het antwoord kort en krachtig:
'Heer, naar wie zouden wij gaan?
Uw Woorden zijn woorden van eeuwig leven.'

En wij?
In onze tijd keren veel mensen Jezus de rug toe.
Ze kunnen Hem niet meer volgen in het geloof.
Ze haken af, ze laten zich niet langer raken.
Jezus daagt vandaag ook ons uit.
Hij vraagt ook ons om een keuze te maken.
Gaan we verder mee of niet?
Wat zal ons antwoord zijn?
Willen wij ons inzetten voor een levenskrachtige geloofsgemeenschap?
Dat zijn Jezus' Woorden van eeuwig Leven.
**************************************************************

Een bijzonder mens

Ik geloof in God, die mij het leven geeft
als enige kans om mens te worden.
Ik geloof in Jezus, mens geworden liefde,'mens voor anderen', gekruisigd,
maar levend voorgoed, een mens om nooit te vergeten, Gods Gezalfde,
die was en is, eten en drinken voor mensen van alle tijden.
Ik geloof in Zijn Geest, die levend maakt en kracht geeft, toekomst biedt,
werkt in mensen, kwaad en onrecht aandurft, en niet ophoudt de Liefde
waar te maken.


******************************************************************

Vraagje

Als ik toevallig voor je deur sta te huilen,
zou je me troosten?
Als ik je bel en vroeg om mij op te halen, omdat er iets gebeurd is,
zou je dan komen?
Als ik op een dag aan het eind ben gekomen van mijn leven;
wil je dan deel uitmaken van die laatste dag?
Als ik een schouder nodig heb om op uit te huilen,
zou je me dan de jouwe geven?
Dit is een test om te zien wie je echte vrienden zijn,
of zij er voor je zijn als je gewoon met iemand wilt praten.
Weet je wat de relatie is tussen je twee ogen?
ze knipperen samen, ze bewegen samen, ze huilen samen,
ze zien dingen samen, en ze slapen samen, maar zien elkaar nooit.

Dat is wat vriendschap is!

Archief preken