Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de Goede week – Goede Vrijdag


Preek van de week voor
 Goede Vrijdag

Bij Jezus' kruis stonden ook zijn moeder en de leerling van wie Hij hield.
Hij zei tegen Maria:'Daar is nu je zoon.' En tegen de leerling:'Daar is je moeder.'
Hij boog het hoofd en gaf de Geest.
(naar Johannes 19,25-30)

overweging bij dit evangelie

Het is volbracht


'Het is volbracht,' roept Jezus aan het kruis, Hij boog zijn hoofd en gaf zijn Geest. Volbracht is die urenlange verhoren,
martelingen en vernederingen, maar ook volbracht is de wil van zijn hemelse Vader en zijn aardse levenstaak. Die roep van
Jezus op Golgotha, hoor je bijna nog elke dag van zovele mensen die ook afgeranseld en vernederd worden, maar ook in
hulpgeroep bij oorlogen of crisisgebieden, in vluchtelingenkampen en mensen die vervolgd worden om hun geloof. Goede
Vrijdag duurt nog altijd zo voort. Zolang we in deze tijd die 'roep' nog horen van mensen in nood, kunnen we zijn werk zelf
voortzetten. Jezus gaf zijn Geest in de handen van zijn Vader, en die gaf zijn Geest weer aan ons christenen, zodat we
geïnspireert kunnen worden om zijn zendingstaak in deze wereld verder te voltooien. Jezus had zijn levenstaak helemaal
volbracht, Hij heeft zijn beker van lijden tot op de bodem toe leeg gedronken. God heeft zijn Zoon gegeven om deze wereld
te redden en te veranderen door zijn levenswijze. Op deze Goede Vrijdag, is het goed even stil te staan bij Jezus' gevoelens
van zijn zware kruistocht het was voor Hem een pijnlijke en uitputtelijke weg, en ook nog drie keer onder zijn kruis viel, en
daarbij ook nog uitgejouwd werd door omstanders, en vóór deze kruisweg veroordeeld werd door Pilatus en bespot en gemarteld
door Romeinse soldaten. Ook pijnlijk voor Hem was het verraden door een van zijn leerlingen, Judas, en het driemaal ontkennen
door zijn trouwe vriend Petrus, en om tenslotte gekruisigd te worden tussen twee misdadigers. Jezus heeft vreselijke pijnen
doorstaan van de spijkers door zijn handen en voeten, en moeizaam naar adem snakkend ook nog bespot te worden. Drie uren
heeft Jezus op het kruis in uiterste pijn hangen bloeden, en tenslotte gestorven door ademgebrek, bij het kruis stonden zijn
moeder Maria en haar zus en Maria Magdalena zijn trouwe volgster, en een van zijn beste vrienden Johannes. Net voor zijn
sterven riep Jezus:'Eli, eli lama sabaktani', Mijn God, mijn God, waarom heb Je Mij verlaten.' Daarna boog Jezus zijn hoofd en
stierf. Maar God had Hem niet echt verlaten want Hij liet zijn Zoon nooit in de steek, want Jezus was zijn geliefde Zoon. Even
in gedachten stil staan bij het het lijden en de kruisdood van Jezus op deze dag is heel goed, en met je hart proberen even bij
Hem te zijn.
(preken.be + Martien)
******************************************************************************************************************

Kruis


Ieder heeft zijn eigen deel op aard, ieder heeft wat hem of haar bezwaart.
Ja, ieder hart en ieder huis heeft zijn eigen smart en kruis.
Het ene kruis is openbaar, het andere wordt men niet gewaar.
Het ene is klein, het andere groot, het een is van hout, het andere van lood.
De ene heeft een enkel kruis, weer een ander een dubbel thuis.
Maar dit is het wonderbaarst: iedereen vindt het zijne het zwaarst.
Ja, dan denkt ook nog menigeen: mijn naaste die heeft er geen.
*******************************************************************

Goede Vrijdag


Heer Jezus,
Vandaag wil ik stil staan bij het leed dat Jou door mensen werd aangedaan.
Jij hebt veel tegenstand en onbegrip ervaren. Jouw liefde werd niet begrepen,
en daarom moest je uit de weg geruimd worden. Jij werd verraden en in de steek gelaten
door diegenen die je dierbaar waren. Jij werd onschuldig veroordeeld en moest zoveel
vernederingen doorstaan. Jij moet je wel heel eenzaam gevoeld hebben, verlaten door
God en mensen. Jij probeerde steeds mensen in nood nabij te zijn, nu stond je alleen.

Vandaag wil ik ook bidden voor de velen die nog steeds de weg naar Golgotha moeten gaan.
Voor de velen die bezwijken onder het kruis van ziekte en pijn, van honger en armoede,
van oorlog, geweld en tegenslag, van uitsluiting en miskenning, van verslaving en eenzaamheid.

Blijf hen nabij. Geef mij de kracht om hun kruis te helpen dragen.
( uit: even bezinnen)
*********************************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Deze week denken we aan Je pijn en leed, we denken
ook aan alle mensen die nu pijn en verdriet hebben,
vooral in de Oekraïne. We willen hen niet in de steek
laten, ook als er veel verdriet is, blijft de liefde sterker.
Alleen als we van elkaar houden, kunnen we het kwaad
overwinnen, dat hebt Jij ons geleerd.
Jij bent gestorven op het kruis, dat was afschuwelijk.
Niemand kon je helpen, Je gaf ons alles wat je had.
Help ons zien wie pijn heeft, help ons troosten en helpen.
Zodat pijn en verdriet niet het einde zijn.
**************************************************

Het kruisMet mijn schulden op Zijn rug zwijgend door Jeruzalem,
geeft Hij mij 't leven terug door het kruis dat drukte op Hem.

Gisteravond nog zijn zegen met vrienden allemaal,
heeft toen nog samen genoten van zijn Laatste Avondmaal.

Vandaag is Hij geslagen op 't hoofd met een doornen kroon,
aan het kruishout, zelf gedragen hangt nu Gods eigen Zoon.
*******************************************************

Zegenbede


Mag Jezus die wandelt op doorboorde voeten, met jou wandelen op jouw weg?
Mag Jezus die je dient met doorboorde handen, ook jouw handen gebruiken om te dienen?
Mag Jezus die liefheeft met een doorboord hart, jouw hart ook openen om lief te hebben?
Dat je het gezicht van Jezus in eenieder die je zult ontmoeten zult zien, en dat iedereen
die jou ontmoet, ook het gezicht van Jezus in jouw zal zien.
********************************************************************************

Niet gewaardeerd


Lieve Jezus,
graag wil ik vandaag stilstaan, bij al het leed dat Jou door mensen werd aangedaan.
Jij hebt veel tegenwerking en onbegrip ervaren. Jouw liefde werd niet begrepen,
en daarom moest je uit de weg geruimd worden. Jij werd verraden en in de steek gelaten
door mensen die je dierbaar waren. Jij werd onschuldig veroordeeld, en moest heel
veel vernederingen en marteling doorstaan. Jij moet je wel eenzaam gevoeld hebben,
verlaten door God en de mensen. Jij probeerde steeds mensen in hun nood nabij te zijn,
en nu stond je er alleen. Vandaag wil ik ook bidden voor de velen die nog steeds de weg
naar Golgotha moeten gaan met hun kruis. Voor de velen die bezwijken onder het kruis
dat ze moeten dragen, van ziekte en pijn, van honger en armoede, van oorlog en geweld,
van uitsluiting en gebrek aan waardering of eenzaamheid. Jezus blijf hen nabij, geef mij
de kracht om hun kruis mee te helpen dragen. Maar ik dank U, voor de onvergetelijke
mens die U was, die alles heeft volbracht wat menselijk is, het leven en de dood. Ik dank
Jou ook omdat U zich met hart en ziel heeft gegeven aan deze wereld!
*******************************************************************************

Kruisen


Heer, overal in de wereld worden kruisen op mensen gelegd:
Kruisen van zichtbare en onzichtbare pijn.
Kruisen van honger, armoede en dood.
Kruisen van ziekte, eenzaamheid en tegenslag.
Kruisen van onmenselijk leven, zoal oorlog, geweld en machtsmisbruik.
Net zoal Jezus hebben zij er allemaal niet om gevraagd,
maar is het hun toch opgelegd.
Ook wij dragen ieder zijn kruis of kruisje, de een meer dan de ander.
Heer, sterk onze schouders en help ons op weg te gaan,
om mét ons kruis mens en christen te zijn.
Wij bidden U om sterkte voor de vele mensen die voor een groot kruis
in hun leven staan, zoals nu bijv. in de Oekraïne, maar ook die in de grote
droogte in de Hoorn van Afrika leven, en ook voor velen van wie
het kruis onzichtbaar en ongekend is, maar te zwaar om het te dragen.
****************************************************************

Voor de mensen in de Oekraïne en alle oorlogsgebieden in de wereld


Laat ons bidden voor de mensen in de Oekraïne,
en in alle oorlogsgebieden in onze wereld, voor hen die de gruwel van geweld
zijn ontvlucht en beroofd werden van hun thuis, voor alle vrouwen
en mannen die hun leven op het spel zetten, om het kwade af te weren,
en de zwakken en vervolgden te beschermen.
Almachtige eeuwige God, U lijdt mee met al deze oorlogslachtoffers,
probeer nu ook in deze tijd redding voor alle mensen van oorlog
en geweld te zijn, bekeer het hart van de boosdoeners,
en laat hopelijk de vrede zegvieren.
Door Christus onze Heer.


Archief preken