Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de Paastijd met Pinksteren 30 en 31 mei en 1 juni 2020


Preek van de week voor  de Paastijd - Pinksteren 30 en 31mei en 1 juni 2020

'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie,'zei Jezus tegen zijn leerlingen.
En na die woorden ademde Hij over hen. 'Ontvang de heilige Geest,' zei Hij.
( naar Johannes 20,21-22)

overweging bij dit Pinkster evangelie


Pinksteren gebeurt vandaag

Dit weekend vieren we Pinksteren, het woord is afgeleid van het Griekse woord pentekostè,
wat vijftig betekent, dag van de volheid, omdat het de vijftigste dag na Pasen is.
We herdenken het neerdalen van de Heilige Geest over zijn apostelen samen met Maria,
en het ontstaan van de christelijke kerk. Het is een bijzonder feest want we gedenken dat
Jezus niet dood en vergeten is, maar dat de Geest die Hem heeft bezield ook leeft in ieder van ons.
Een inspiratie feest zou je kunnen zeggen. Voordat Jezus stierf had Hij al tegen zijn leerlingen gezegd:
'Ik laat jullie niet alleen als Ik gestorven ben en later wordt opgenomen bij mijn Vader, Ik zal aan Hem
vragen dat Hij over jullie en ons, dezelfde Geest laat neerdalen die ook op mij rustte en Mij inspireerde,
en dan zullen jullie en wij dezelfde inspiratie krijgen als Ik had.' En zo is het ook gebeurd, nadat Jezus
gestorven was waren alle leerlingen, vrienden en vriendinnen weer naar huis gegaan, diep ongelukkig
en moedeloos hoe nu verder zonder Hem. Maar na enige tijd ontmoette enkele elkaar en stelden voor:
'Kom , laten we weer eens bij elkaar komen en samen praten over hoe het was, en hoe het nu met ons gaat.'
En weet je wat:'We vragen aan Maria, de moeder van Jezus, of zij daarvoor ook belangstelling heeft om
te komen want die zal ook wel ongelukkig zijn.'Zo gezegd zo gedaan, ze kwamen bij elkaar in een zaal
en toen gebeurde iets wat niemand had verwacht: Ze troosten elkaar niet alleen, zij voelden zich bij die
samenkomsten al biddend ook heel blij, opgewekt en sterk. Er werd niet alleen over alle mooie gebeurtenissen
uit het leven met Jezus gesproken,neen, ze voelden op een gegeven moment dat dezelfde kracht die Jezus
had bezield ook in hen was gekomen, en dat was nadat er een soort geruis als van een windvlaag door de zaal ging
waar ze bijeen waren. Ze raakten enthousiast en waren in 'vuur en vlam', namen daarna brood en een beker wijn,
en deden zoals ze Jezus ook hadden zien doen. Ze voelden zich ineens 'andere' mensen, met een prettig en vredig
gevoel en iedereen werd uitgenodigd om bij hen in de ronde te komen zitten, ze gingen leven als Jezus met respect
voor elkaar eenvoudig en eerlijk. Ook gingen de leerlingen ineens 'vreemde' talen spreken, zodat iedereen vanwaar
dan ook, hun boodschap kon verstaan ongelooflijk! Maar zou ik die boodschap ook hebben verstaan? Hoe dikwijls
verstaan wij elkaar niet! Ik ken ook wel voorbeelden waarin ik zelf anderen verkeerd verstond of begreep, en waarbij
ik achteraf soms wel met rooie oortjes van schaamte moest bekennen, dat ik fout zat. Of situaties waarin anderen
mij niet begrepen hadden, of dat je het gevoel had dat ze je niet wilde verstaan. Het gebeurt in velerlei variaties,
soms om te lachen maar soms kan het ook vervelend zijn. Maar waar Gods Geest waait, de Geest van Jezus, kun je
ook zeggen: Waar de Geest van de liefde en welwillendheid is; daar blaast die Geest het onbegrip weg, ruimt Hij
de muren van verschillen op, en schept Hij een mentaliteit van respect en openheid naar elkaar. Laten we hopen dat
Gods Geest zal blijven neerdalen over de wereldleiders en kerk, zodat ze geïnspireerd worden en zullen luisteren naar
de stem van het gewone volk, en streven naar rechtvaardigheid voor iedereen. En dat die Geest ook mag neerkomen over
dictators en fundamentalisten, zodat ze inzien, dat niet zij maar God de Waarheid is! Maar ook dat Hij mag neerdalen
over ons, zodat we de gevluchte medemensen die hier verblijven beter verstaan, ook al spreken ze een andere taal en
hebben ze een andere culturele achtergrond. De wens is dat Gods Geest moge neerkomen over ieder van ons allen; ziek,
gezond, arm of rijk, oud of jong, waar dan ook zodat we elkaar weer meer als MENS gaan zien. Laat ik dromen dat Hij
mij mag mag blijven bezielen, inspireren en blij maken.
( preken.be + embe)
**********************************************************************************************************

Gebed tot de Heilige Geest

Kom, Adem van God, blaas ons leven in
en maak ons tot mensen die handelen in uw geest,
opdat wij uw schepping in stand houden en verbeteren.

Kom, Kracht van God, ondersteun ons in onze zwakheid,
versterk onze goede wil, dat we het goede willen
voor ieder medemens en daar ook daadwerkelijk inhoud aan geven.

Kom, Vuur van God, maak ons vurig en enthousiast,
roep ons wakker uit de slaap van sleur en gewenning
opdat we ons geestdriftig inzetten voor Jezus' idealen.

Kom, Wijsheid van God, geef ons inzicht in goed en kwaad,
geef ons een beter zicht op alles wat beter kan
zowel in ons eigen leven als in onze samenleving.

Kom, Stormwind van God, zet ons in beweging,
opdat we niet passief achteroverleunen uit gemakzucht,
dat we niet wegzakken in het drijfzand van egoïsme en zelfoverschatting.

Kom, Licht van God, verlicht onze levensweg
opdat wij Jezus' boodschap steeds beter gaan verstaan
en de mogelijkheden zien om die boodschap in ons eigen leven waar te maken.

Kom, Liefde van God, leer ons wat echte liefde betekent,
hoe we die waar kunnen maken aan elkaar,
niet alleen aan hen die we leuk en aardig vinden
maar ook aan hen aan wie we een hekel hebben.
********************************************************************

Meimaand - Mariamaand
(dit gebed is een Vlaams Marialied, dat uitblinkt in zijn eenvoud.
Laat het in de stilte van je hart weerklinken)

Lief Vrouwke
Lief Vrouwke, ik kom niet om te spreken, maar om een poos bij U te zijn,
ik heb U niets te zeggen, niets te vragen, deze dag.
Bewaar voor mij de grote vreugde dat ik bij U blijven mag. (2x)

Lief Vrouwke, ik kom niet om te zingen, maar om een poos bij U te zijn,
ik heb U niets te zeggen, niets te vragen, deze dag.
Ik denk dan aan de grote vreugde dat ik U Moeder noemen mag.
 

Archief preken