Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de twintigste zondag door het jaar 15 en 16 augustus 2020


Preek van de week voor de twintigste zondag door het jaar 15 en  16 augustus 2020

Een Kananese vrouw riep naar Jezus:'Heer, wil mijn dochter genezen!'
En omdat ze bleef aandringen, zei Jezus haar: 'Groot is je vertrouwen.
Zoals je dat wenst, zal het ook gebeuren.'
(naar Matteüs 15,22-28)

overweging bij dit zondags evangelie

Vergissen...

Een multiculturele, maar ook multiculturele religieuze samenleving kennen we al geruime tijd en is
eigenlijk onze normale samenleving geworden, waarin we leven, werken en wonen. We hebben er geen moeite
mee zolang die andere maar niet té dichtbij komt, maar wat als die 'vreemde' mij aanspreekt? Dulden wij
wel een vreemdeling in ons midden, of zijn we veeleer ongerust dat we onze zekerheid, veiligheid, comfort,
cultuur en onszelf verliezen? Het is een vraag die we ons vandaag de dag meer dan ooit moeten stellen:
hoe we tegenover 'vreemdelingen staan, want Jezus zelf had er in zijn tijd ook problemen mee.
Gelukkig zijn er verhaaltjes zoals in dit evangelie van Matteüs, waaruit duidelijk blijkt dat Jezus
toch een mens van vlees en bloed was, en dus ook wel eens dingen zei en deed waar we nu even
onze wenkbrauwen bij zouden fronsen. Een verhaaltje waarin we Jezus zien 'groeien' in zijn zending,
Hij laat zich nl. overreden door een heidense vrouw uit Kana. Jezus is met zijn apostelen in een heidens
gebied, en een Kananese vrouw vraagt Hem om hulp voor haar zieke dochter, maar Hij weigert in eerste
instantie die hulp .En Hij antwoordt helemaal niet op de vraag van deze vrouw, en zijn zwijgen wordt zo
pijnlijk dat de apostelen Hem vragen haar weg te sturen, omdat ze maar blijft aandringen.
Jezus denkt op dat moment gewoon na over twee vragen die bij Hem opkomen, eerst: moet Ik die niet-
Joodse vrouw helpen, en heeft zij daar wel recht op? Maar ook: denkt die vrouw misschien dat Ik een jukebox
ben waarin je een muntje werpt en in ruil daarvoor een wonder krijgt? Hij heeft even tijd nodig om de goede
houding te vinden en Zich te laten raken door de vreemdeling die voor Hem staat, het blijkt ook voor Hem niet
makkelijk om die stap te zetten. De vrouw voelt zich buitengesloten, ze weet dat ze bij de heidenen hoort; bij
diegenen die geen deelhebben aan het geluk en de zegen van de Messias, maar het geloof van de Kananese vrouw
brengt Jezus tot een ander inzicht. Want Hij had zelf in gedachte dat Hij gezonden was voor het volk
waartoe Hijzelf ook behoorde, die moest Hij verlossen, maar deze vrouw stelt dat in vraag en verandert Jezus'
inzicht, ook Hijzelf ziet in dat Hij van mening moet veranderen, en Hij doet dat ook, vanaf toen richtte Jezus zijn
blik meer en meer op alle mensen. Hierdoor gaat er bij Jezus een licht branden: alle mensen van welke godsdienst,
huidskleur of komaf staan onder Gods zorg. Tot de Kananese vrouw zegt Jezus uiteindelijk: 'Je hebt een groot geloof!',
uw verlangen wordt ingewilligd'. Achteraf dacht Jezus: Ik was verkeerd bezig, Ik ben niet enkel tot de verloren schapen
van Israël gezonden, God mijn Vader is God van alle mensen, Hij laat de zon schijnen en de regen vallen voor iedere goed-
willende én de slechten op deze wereld, niemand wordt op voorhand buitengesloten. Dit verhaal is in onze tijd nog heel
actueel, denk maar aan de recente protesten van de Black Lives Matter beweging, maar ook de vervolging van christenen
of andere gelovigen en minderheden in div. landen. Het was niet alleen in christus tijd, het is nog elke dag aan de orde;
dat mensen om welke reden dan ook buitengesloten worden of in een hokje geplaatst worden. Wij moeten zelf ook proberen
los te komen van onze denkbeelden en vooroordelen omtrent anders denkende, arbeidsmigranten, vluchtelingen of mensen
met een andere huidskleur of geaardheid enz. Als christenen moeten we openstaan voor onze medemensen, hoe vreemd of
anders ze ook mogen zijn. Deze Kananese (heidense) vrouw kan ook ons aan het denken zetten, God zorgt voor alle mensen
maar ook voor de dieren, de natuur kortom voor heel zijn schepping. Moeten wij dan die zorg niet met God delen? Zonder
grenzen en zonder uitsluiting openstaan voor de nood van anderen, om Gods medeleven zichtbaar te maken in elke menselijke
situatie. We kennen 'Artsen zonder grenzen', maar ben ik christen zonder grenzen?
( preken.be + embe)
**************************************************************************************************************

Wees geprezen door zuster Corona - Laudato Si

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster Corona, zij doet ons pijn en veel verdriet,
toch prijzen wij U om 'een nieuwe tijd' die zij ons schenkt.

Wees geprezen, mijn Heer, om zuster Corona, die het leven van mensen wereldwijd verstoort en verwoest,
maar ons aanzet, in kerk  en wereld,
tot creativiteit voor nieuwe samenlevings normen.

Wees geprezen, mijn Heer, door deze deze pandemie, zo onverwacht en wereldwijd;
zij daagt ons uit tot verbinding over land en taal en kleuren heen...

Wees geprezen, mijn Heer, om de ontdekking van onze eigen broosheid:
meer dan ooit hongeren wij naar genegenheid en tederheid, nu wij de nodige afstand moeten houden.

Wees geprezen, mijn Heer, om de kracht die Gij ons geeft, om elkaar in alle broosheid
toch te dragen met geduld en barmhartigheid.

Wees geprezen, mijn Heer, door alle virologen, biologen, epidemiologen...
zij openbaren ons het wonder, de complexiteit van Uw schepping
en helpen onze eigen kleine plek te zien in het grote geheel.

Wees geprezen, mijn Heer, door alle zusters en broeders die ons wakker schudden en opkomen voor het milieu,
Uw schepping: zij herinneren ons aan de eerbied en de zorg die Gij als schepper in de aanvang van ons gevraagd hebt.

Wees geprezen, mijn Heer, door alle zorgverleners, dokters, verplegers, assistenten: zij openen onze ogen
voor de niet aflatende toewijding, de warme solidariteit met de gekwetsten.

Wees geprezen, mijn Heer, door alle vluchtelingen op zoek naar een betere wereld
in hun hart hebt Gij de droom gelegd naar veiligheid en geborgenheid, geef dat zij eens samen met ons
U mogen loven om wat Gij met ons allen begonnen zijt.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze paus Franciscus, die ons de vreugde van het evangelie doet smaken,
en ons uitdaagt om er ook onbevangen van te getuigen.

Wees geprezen, mijn Heer, om Uw oproep tot verzoening met onszelf, met elkaar en met heel Uw schepping:
dat Uw Rijk van vrede eindelijk hier zichtbaar mag worden.
( Bob VanLaer, minderbroeder Franciscaan)
*******************************************************************************************************

Maria ten hemel opneming

Moeder Maria, mijn eigen moeder heeft mij van u verteld toen ik een kind was.
Sedert die jaren weet ik wie gij zijt.
Ik weet dat gij een bron zijt van gaven,
en dat gij miljoenen mensen die u hebben aanroepen hebt verhoord.
Als ik naar uw beeltenis kijk, gaat er een warmte van uit, alsof gij zeggen wilt:
'Zeg maar wat je op je hart hebt, en ik zal je bijstaan.'
Men noemt u niet voor niets, de Moeder van Altijddurende Bijstand.
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit, altijd en overal, laat ons niet alleen,
Amen.
( Toon Hermans)


Archief preken