Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de veertiende zondag door het jaar 6 ern 7 juli 2019.

Preek van de week voor de veertiende zondag door het jaar 6 en 7 juli 2019.

Ook zijn andere leerlingen zond Jezus voor zich uit.
Hij zei tegen hen: 'De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Ga dan, maar weet: Ik stuur jullie als lammeren onder de wolven.'
( naar Lucas 10,1-3; lees ook Lucas 10, 1-20)

overweging bij dit zondags evangelie

Arbeiders zijn er tè weinig!

'De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig', zegt Jezus, dus zend Hij 72 leerlingen twee aan twee uit,
naar alle steden en dorpen, die Hijzelf ooit zou willen bezoeken.
Waarom 72? Omdat dit het aantal volkeren symboliseert dat toen bekend was, met die zending maakt Jezus dus duidelijk,
dat zijn Vader Hem niet alleen naar het Joodse volk, maar naar alle volkeren heeft gezonden om het Koninkrijk van God te openbaren.
De niet Joodse evangelist Lucas, is de enige die hierover schrijft.
Maar die 72 leerlingen maken nog iets anders duidelijk, nl. dat Jezus zijn zendelingen niet beperkt tot zijn apostelen.
Die heeft Hij voordien al uitgezonden, en ze kregen dezelfde opdracht als de 72, nl. het Koninkrijk van God verkondigen,
Hij wees er hun duidelijk op: Wat jullie nu moeten doen is zeker geen zondagswandelingetje!
Als je een huis binnengaat zeg dan: 'Vrede aan dit huis', niet alleen in de zin van 'verzoening',
maar vrede in de ruime zin van geluk, rechtvaardigheid en liefde.
En het tweede wat je zeggen moet is:'Het Rijk Gods is u nabij'. Dat Rijk van God bevindt zich niet alleen in de hemel,
maar dat groeit ook op aarde, als mensen zich daarvoor inzetten.
Waar zieken aandacht en genezing vinden, waar mensen tot verzoening komen, waar onrecht en lijden worden bestreden,
waar mensen, mens onder de mensen zijn en hoop geven in deze wereld van onverschilligheid, wreedheid en eigenbelang,
daar wordt de droom van Gods Rijk voor onze wereld een stukje werkelijkheid.
Wie die 72 mensen waren, en of het mannen of vrouwen waren is niet duidelijk, maar ook niet belangrijk, wel belangrijk was;
dat het leerlingen waren en dus mensen waren die Jezus wilden volgen,het waren onze voorlopers, want ook wij zijn leerlingen
van Jezus, ook wij willen Hem volgen.
'Arbeiders zijn er te weinig', zei Jezus,'vraag dus aan de Heer van de oogst om arbeiders'. Wat voor arbeiders bedoelt Jezus hier?
Bedoelt Hij priesters en dominees? Je bent geneigd die vraag met 'ja' te beantwoorden, maar Jezus zendt ons allen uit
om in woord en daad van Hem te getuigen, we hoeven geen missionarissen te worden,maar wel proberen als echte christenen door het leven te gaan.
Als mensen dus, die in liefde en vrede willen leven, die willen breken en delen, zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.
Jezus weet dat dit niet altijd gemakkelijk zal zijn, en Hij zegt letterlijk dat christenen vaak als lammeren onder de wolven zullen leven.
Ook zei Jezus tegen de 72 leerlingen, dat ze niets mochten meenemen voor onderweg, geen dikke portemonnee, geen goedgevulde reiszak, geen schoeisel, en dat ze moesten verblijven waar ze welkom waren, zo niet dan moesten ze het stof van hun voeten vegen.
Daarmee bedoelde Hij dat geld, macht en bezit niet ons einddoel mogen zijn, maar dat we op zoek gaan naar vrede.
Als ik probeer om het goede te zien en dit uit spreek bij mensen in mijn omgeving, dan breng ik ook vrede, wellicht kan ik op bepaalde
momenten zeggen, dat ik gelovig ben en dat ik als christen het belangrijk vindt om te bidden en te leven in de Geest van Jezus.
Jezus had het charisma om mensen te raken, om ook jonge mensen te boeien, om ze geestdriftig te maken, ze een nieuw ideaal te geven, je zou wensen dat Hijzelf weer terug kwam om het nog eens over te doen.
Maar nee, Hij heeft zijn opdracht aan ons, aan u en mij aan gewijden en aan  toegewijde mensen gegeven, aan ons allemaal, wijzelf moeten verder gaan met zijn werk.
( preken.be + embe)
**************************************************************************************************************************

Gebed
'Liefde is belangrijk omdat alles waarvan wordt gehouden groeit.
Liefde is de creatieve kracht in het universum.
Alles is altijd in verandering, maar als er liefde komt kijken, komt het tot groei en ontwikkeling.
Zelfs planten groeien beter als je ze liefhebt.'
Is dat niet prachtig??
( van een moslim uit Koeweit)
 

Archief preken