Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de Veertigdagentijd – Goede Vrijdag 2 april 2021

Veertigdagentijd - Goede Vrijdag

Bij Jezus' kruis stonden ook zijn moeder en de leerling van wie Hij hield.
Hij zei tegen Maria:'Daar is nu je zoon.' En tegen de leerling:'Daar is je moeder.'
Hij boog het hoofd en gaf de Geest.
(naar Johannes 19,25-30)

overweging bij dit evangelie

Het is volbracht
'Het is volbracht,' roept Jezus aan het kruis, Hij boog zijn hoofd en gaf zijn Geest.
Maar wat is volbracht bij de dood van Jezus? Volbracht is die urenlange verhoren, martelingen
en vernederingen, volbracht is het werk van de beulen, volbracht heeft Hij de wil van zijn Vader,
volbracht heeft Hij zijn aardse levenstaak. Maar datgene waarvoor Jezus zich in zijn korte leven
heeft ingezet, dat is nog niet volbracht. In het evangelie van Marcus lezen we: Jezus slaakt een
luide kreet en gaf de geest. Die roep van de gekruisigde op Golgotha hoor je nog elke dag uit de mond
van zovele mensen die heden ten dage ook gemarteld en vernederd worden, of in het geschrei van
hongerige kinderen in arme gebieden, maar ook in hulpgeroep in oorlog of crisis gebieden en vluchtelingen
kampen, of waar mensen vervolgd worden om hun geloof. Goede Vrijdag, duurt nog altijd voort en
Christus wordt nog steeds opnieuw gekruisigd in vele bloedige oorlogen en conflictsituaties, maar ook
bij aanslagen en vervolging van minderheden en mensen die op de vlucht zijn. Zolang je in onze wereld
de roep hoort van zovele mensen in nood, die onschuldig lijden en sterven, van honger of geweld, door
racisme of omdat ze anders zijn, zolang anderen onrecht aan gedaan wordt of uitgebuit, kunnen wij zijn werk
zelf voortzetten. Jezus gaf zijn Geest in de handen van zijn Vader, en die gaf zijn Geest verder
aan ons christenen, zodat wij zijn zendingstaak in deze wereld verder voltooien. Jezus heeft Zijn taak
volledig volbracht, Hij heeft de beker van zijn lijden tot op de bodem toe leeg gedronken. De taak voor
ons om zijn zending verder voort te zetten is zeker niet zinloos, zoals ook de levenstaak van Jezus niet
zinloos was. God heeft zijn Zoon gegeven om deze wereld te redden, daarom zal onze wereld nooit meer
van God verlaten zijn. Op deze Goede Vrijdag, kun je proberen Jezus' gevoelens bij dit alles voor te stellen,
zijn kruistocht 'Via Dolorosa' werd een echte Calvarietocht, verworpen door zijn volk en de hoge priesters,
uitgeleverd door Pilatus, bespot en gemarteld door Romeinse soldaten. En ook héél pijnlijk; verraden door
een vriend, in de steek gelaten door zijn andere vrienden en zelfs tot driemaal toe verloochend door zijn
trouwe 'opvolger', gekruisigd als een boef tussen twee misdadigers en gekweld door de vreselijke pijn van
de spijkers door zijn handen en voeten, en moeizaam naar adem snakkend ook nog bespot worden. Uren heeft
Jezus op het kruis hangen bloeden en is tenslotte gestikt. Enkele vrouwen waaronder zijn moeder Maria en
zijn geliefde leerling Johannes bleven bij Hem, maar in wezen was Hij moederziel alleen, bijna door iedereen
verlaten. De luide roep van Jezus bij zijn sterven: 'Eli, Eli lama sabaktani!' 'Mijn God, mijn God, waarom hebt
Gij Mij verlaten!', is de uiting van dat alles, maar God had Hem niet verlaten, want Hij laat zijn dienaar/Zoon
niet in de steek. Jezus is Gods liefde in persoon, deze liefde wordt in een wereld van haat en geweld niet
geduld, in open handen worden spijkers geslagen. Stilstaan bij het lijden en de kruisdood van Jezus op
deze dag, met je hart en je gedachten bij Hem proberen te komen.
(preken.be + Martien)
*****************************************************************************************************

Kruis

Ieder heeft zijn eigen deel op aard, ieder heeft wat hem of haar bezwaart.
Ja, ieder hart en ieder huis heeft zijn eigen smart en kruis.
Het ene kruis is openbaar, het andere wordt men niet gewaar.
Het ene is klein, het andere groot, het een is van hout, het andere van lood.
De ene heeft een enkel kruis, weer een ander een dubbel thuis.
Maar dit is het wonderbaarst: iedereen vindt het zijne het zwaarst.
Ja, dan denkt ook nog menigeen: mijn naaste die heeft er geen.
*******************************************************************

Goede Vrijdag

Heer Jezus,
Vandaag wil ik stil staan bij het leed dat Jou door mensen werd aangedaan.
Jij hebt veel tegenstand en onbegrip ervaren. Jouw liefde werd niet begrepen,
en daarom moest je uit de weg geruimd worden. Jij werd verraden en in de steek gelaten
door diegenen die je dierbaar waren. Jij werd onschuldig veroordeeld en moest zoveel
vernederingen doorstaan. Jij moet je wel heel eenzaam gevoeld hebben, verlaten door
God en mensen. Jij probeerde steeds mensen in nood nabij te zijn, nu stond je alleen.

Vandaag wil ik ook bidden voor de velen die nog steeds de weg naar Golgotha moeten gaan.
Voor de velen die die bezwijken onder het kruis van ziekte en pijn, van honger en armoede,
van oorlog, geweld en tegenslag, van uitsluiting en miskenning, van verslaving en eenzaamheid.

Blijf hen nabij. Geef mij de kracht om hun kruis te helpen dragen.
( uit: even bezinnen)
*********************************************************************************

Lieve Jezus,
Jij bent gestorven op het kruis, dat was afschuwelijk.
Niemand kon je helpen, Je gaf ons alles wat je had.
Help ons zien wie pijn heeft, help ons troosten en helpen.
Zodat pijn en verdriet niet het einde zijn.
**************************************************

Het kruis

Met mijn schulden op Zijn rug zwijgend door Jeruzalem,
geeft Hij mij 't leven terug door het kruis dat drukte op Hem.

Gister nog zijn zegen met vrienden allemaal,
heeft toen nog gelegen aan het Laatste Avondmaal.

Vandaag is Hij geslagen op 't hoofd een doornen kroon,
aan het kruishout zelf gedragen hangt nu Gods eigen Zoon.
*******************************************************


Archief preken