Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zesde zondag door het jaar 13 en 14 februari 2021

Preek van de week voor de zesde zondag door het jaar - B – 13 en 14 februari 2021

'Er kwam een melaatse op Jezus af, die Hem om hulp vroeg.
Hij viel op zijn knieën en zei:'Als je wil, kun Je me rein maken, Heer.'
Diep ontroerd stak Jezus zijn hand uit en raakte hem aan.
( naar Marcus 1,40-41)

overweging bij dit zondags evangelie

Het onmogelijke mogelijk, erbij mogen horen

In Jezus' tijd leefden vele zieke en gebrekkige mensen, vooral met een huidaandoening, buiten de gemeenschap,
omdat ze 'onrein' waren en men bang was voor besmetting. En men dacht in die tijd bovendien dat hun ziekte of
handicap een gevolg was van hun zonde, en daarom buitengesloten werden volgens de Joods wet. Ondanks het
verbod om contact met de buitengesloten mensen te hebben, komt toch een melaatse naar Jezus toe, en hij vraagt:
'Als Je wilt, kun Je me reinigen.' Met deze woorden toont hij aan dat hij echt gelooft dat Jezus hem kan helpen.
Jezus is daar zó door geraakt dat Hij hem inderdaad helpt, daarmee vertegenwoordigd Hij de diepe zekerheid,
dat er in Gods ogen hoop is voor iedereen, bij Hem krijgt iedereen altijd een nieuwe kans. Jezus ging hier wel zijn
boekje te buiten, maar Hij deed enkel wat zijn hart hem ingaf, wat Hij deed was misschien niet verstandig, het aan-
raken van deze man vanwege zijn ziekte, maar door medelijden bewogen stak Hij zijn hand naar hem uit en genas hem.
Jezus liep niet in een boog om hem heen maar liet zijn hart spreken, net zoals de H. Franciscus van Assisi, die ook een
melaatse ontmoette en hem zelfs omhelsde, om aan te tonen dat hij er ook bij hoorde. De melaatse bij Jezus is verlost
van zijn huidaandoening, maar Jezus bevrijdt hem tevens van die andere pijn: het gevoel van er niet bij te horen, wat hem
heel erg raakte, en bijna erger vond dat zijn kwaal. Jezus ging op deze manier ook om met zondaars en tollenaars, mensen
die wel niet ziek waren, maar toch door velen gemeden werden, maar Jezus echter zocht ze op, zij hoorden er ook bij, ook
bij Hem. Maar in de ogen van de schriftgeleerden en de Joodse overheid, ging Jezus hierin te ver, het dilemma hierin is:
laat je alleen je verstand spreken of laat je ook je hart spreken? Maar ook heden ten dage worden nog vele mensen om wat
voor reden dan ook buitengesloten van onze samenleving. En daar gaat het nu juist ook om in het verhaal van evangelist Marcus.
De ziekte lepra bestaat in onze streken niet meer, maar er zijn wel mensen die als 'melaatsen' behandeld worden, en waar
soms in een grote boog omheen gelopen wordt, niet dat deze mensen anders zijn bijv: armen en eenzamen, ernstig zieken of
gehandicapten, anders geaard, minder begaafd, kleurling of verslaafd, maar wel dat zij om die reden er 'minder' bij horen,
als de melaatse uit dit verhaal, en dat maakt hun vaak ongelukkig. En wat te denken van de andere 'melaatsen' van onze tijd;
de ontelbare mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld tegen hen, en de vele mensen in onleefbare vluchtelingenkampen.
Vaak wordt het ook nog door personen met gezag verder aangedikt. Gelukkig zijn er mensen die juist als Jezus hun hart laten
spreken en in actie komen. Jezus raakte diep ontroerd doordat die man geen enkel contact mocht hebben met anderen, door de
zachtmoedigheid waarmee Hij hem tegemoet treedt, laat Hij zien hoezeer Hij zich vereenzelvigd met die ander, en hoe zeer
het Hem gaat om het 'hart' van de mens en om wat er in die ander omgaat. Daarmee breekt Hij met alle wetten en regels, over
wat wel en niet mag, en over wat rein en onrein is, want Hij raakt die mens letterlijk aan. Wat zouden wij doen? Wanneer je in aanraking
komt met mensen om je heen die om wat voor reden niet meetellen. Als je erdoor geraakt wordt, moet je toch wel in actie komen,
al is het maar door een simpel gebaar, de ander kan geheeld worden door de 'aanraking' van iemand die laat merken dat hij of zij
ook een mens is met verlangen, en erbij hoort. Laat ik als christen proberen te leven naar Gods liefde, laat ik het warme hart dat
Jezus heeft voor alle mensen, ook tot het mijne maken, zodat ik ook geraakt wordt door de buitengesloten mensen, en met hen ons
leven wil delen.                 
( preken.be + Martien)
********************************************************************************************************************

Geraakt

Tot in zijn ziel geraakt en geroerd,
heeft Jezus de zieke in al diens kwetsbaarheid zien staan.
Moge Jezus' aandacht ook de onze zijn.
Tot in zijn ziel geraakt en geroerd,
heeft Jezus niet zijn eigen voordeel,
maar dat van ons gezocht.
Moge die levenshouding ook de onze zijn.
Tot in zijn ziel geraakt en geroerd,
heeft Jezus de naar de rand verbannen mens,
weer met de gemeenschap verbonden.
Moge zoveel saamhorigheidsgevoel
steeds meer het onze worden.
****************************************************

De 10 geboden van de Indianen

1* De aarde is onze moeder, zorg goed voor haar.
2* Koester je relaties.
3* Open je hart en ziel voor de grote Geest.
4* Alle leven is waardevol en kwetsbaar, behandel deze met respect.
5* Neem van de aarde wat nodig is, en niet meer.
6* Doe wat nodig is voor het goede van alles.
7* Dank de grote Geest voor elke nieuwe dag.
8* Spreek de waarheid, wees goed voor anderen.
9* Volg de ritme's van de natuur, sta op en rust met de zon.
10* Geniet van je reis op aarde, maar laat geen sporen achter.
*************************************************************

De 10 leefregels van de Indianen

1* Behandel de aarde en alles wat leeft met respect.
2* Blijf dicht bij de grote Geest.
3* Heb respect voor je medemens zijn eigendom.
4* Werk samen, zodat iedereen er beter van wordt.
5* Geef medewerking en liefde aan iedereen.
6* Doe wat je weet wat goed is.
7* Let op het welzijn van lichaam en geest.
8* Wijd een deel van je inspanningen voor een groot goed.
9* Wees altijd oprecht en eerlijk.
10* Neem de volle verantwoording voor al je daden.
***********************************************************

Aswoensdag

God, onze Vader en Moeder, we willen nu veertig dagen verder gaan,
met elk ons eigen levensverhaal. Het wordt een tocht waarbij we willen speuren
naar wat dieper zit dan het oppervlakkige in ons leven.
Daarom vragen we om Jouw steun en Jouw wijze woorden, voor moed en
doorzettingsvermogen, zeker in deze coronatijd.
We proberen moedig op Aswoensdag onze eerste stap te zetten,
om ons levensritme aan te passen. Helaas deze keer zonder askruisje,
maar dat het toch in gedachten ons mag zegenen en bewaren op de weg naar Pasen.
Blijf bij de gedachte: Dat je uit liefde geboren bent,
en door moeder aarde weer in liefde wordt opgenomen.
( Martien)
*************************************************************************

Lieve Jezus

Als jij iemand ontmoette, zag je hem of haar helemaal.
Niet alleen zijn gebreken, ziektes of fouten.
Je zag wat voor een mooi mens hij of zij was.
En je gaf hun de kans om helemaal zichzelf te zijn.
Kijk zo naar ons, en help ons om goede en stevige mensen te zijn.
*********************************************************

Archief preken