Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zestiende zondag door het jaar 18 en 19 juli 2020


Preek van de week voor de zestiende zondag door het jaar -A-18/19 juli 2020

'De zaaier van het goede zaad is de Mensenzoon', zei Jezus.
'De akker is de wereld. En het goede zaad, dat zijn de kinderen van Gods
koninkrijk. Wie oren heeft, moet horen.'
(naar Matteüs 13,37-38.43)

overweging bij dit zondags evangelie

Onkruid tussen goed zaad

Over het Rijk der hemelen vertelt Jezus deze keer drie parabels, waaruit blijkt dat dit Rijk nu al groeit.
Het lijkt wél een merkwaardig iets: Jezus stelt het Rijk der hemelen voor als een boer die goede tarwe
op zijn akker zaait, maar 'snachts komt zijn vijand en die zaait er onkruid tussen, met alle gevolgen van dien.
Die tarwekorrels moet tussen dat onkruid op zien te groeien en proberen vrucht voort brengen. Het Rijk der
hemelen is niet het Rijk na onze dood, maar het rijk hier en nu op onze wereld, in ons leven van elke dag.
Het Rijk dat groeit naar goedheid voor alle mensen, aan zo'n Rijk vraagt Jezus ons mee te werken. Hoe?
Door te zaaien zoals de zaaier over wie Hij vertelt: dus alleen maar goed graan zaaien, en dat wil zeggen:
proberen te leven naar zijn woorden en daden van liefde en vrede. Gaat dat altijd lukken? Nee, dat weten we,
en dat weet Jezus ook, vandaar die 'vijand' die 'snachts dat onkruid komt zaaien. Er zijn immers altijd mensen
die niets voelen voor zo'n Rijk, maar die op zoek zijn naar hun eigen rijk van hebzucht, macht, machtsmisbruik,
uitbuiting enz. Jezus is een idealist, maar tegelijkertijd ook een realist, als idealist gelooft Hij rotsvast in het
Rijk der hemelen, maar als realist beseft Hij dat zo'n Rijk er niet zomaar komt. Het kwade is nou eenmaal in de
wereld, en het zal er altijd zijn net als het goede, maar het goede zal overwinnen, daaraan twijfelt Jezus niet.
God begint evenwel heel klein in zijn wereld, hoe klein dat blijkt uit de gelijkenis met het mosterdzaadje,
een heel klein zaadje maar uit dat pietluttige zaadje groeit een struik met takken waar vogeltjes in nestelen.
Ook een andere gelijkenis, die met het gist in het brooddeeg, wijst op het kleine begin en het grote resultaat.
Jezus vertelt deze parabels en legt ze ook uit, zodat het voor ons een voorbeeld en een houvast kan zijn is voor
ons gedrag. Het is Jezus gewoonte om met zulke verhalen zijn leerlingen en volgelingen duidelijk te maken wat
Hij hun en ons wil leren, hij probeert hun en onze ogen te openen, om zo te leren kijken met Zijn ogen. Jezus kijkt
met de ogen van Zijn hart. In een van deze parabels geeft God alle gewassen, het vruchtdragende graan én het onkruid
gelijke kansen, Hij wil dat goed - en kwaadwillende mensen in dezelfde wereld leven, als graan en onkruid op het land.
Hij geeft ook onze goede en minder goede kanten gelijke kansen, onze hele leven hebben we de kans om ons naar het
goede, naar God te keren. Jezus gebruikt vaak voorbeelden uit het dagelijks leven en uit de natuur, ook in Jezus' tijd
moest er gezaaid en geoogst worden ze wisten toen ook al dat tussen dat goede zaad onkruid kwam. Zijn leerlingen
vroegen Jezus toch om uitleg van dit probleem op de akkers zij bekeken het zoals wij dat ook zouden doen in onze tuin
of volkstuin, als er onkruid in staat plukken we dat eruit. Zo zouden we dat ook willen doen met het 'onkruid' in onze
wereld; het kwaad, onrecht, discriminatie, armoede enz. het liefst zouden we al het onrecht eruit willen trekken en
vernietigen, want ons verlangen is toch dat het leven voor iedereen er goed uit mag zien. Maar God, de 'goede boer'
zegt: dat is niet jullie taak, laat beide samen opgroeien tot de oogst, want de laatste beslissing behoud ik me als goede
boer voor. God alleen weet wat erin mensen omgaat en Hij heeft geduld, veel geduld en Hij laat de dingen eerst tot rijp-
heid komen. In deze parabel is God de zaaier van het goede zaad en de akker is onze wereld. Ik kan het onkruid ook zien
als mijn eigen zwakheden en onvermogen om steeds het goede te willen doen, die zwakke kanten kunnen soms in de weg
zitten waardoor het teveel aandacht krijgt, en dat dan weer ten koste gaat van de goede dingen die ik wil doen.
Jezus heeft geduld met het onkruid in mijn leven, met mijn soms afkeren van de smalle weg om Hem te volgen, Hij wil
mij duidelijk maken dat God geduldig en met mildheid naar mijn zwakke kanten en onvermogen kijkt, maar dat ook ik door
het geduld van God kans heb om aan mijn mindere kanten te werken, en Hij steunt me daarbij. Ik ben geschapen naar Gods
beeld en gelijkenis, dus is het goede ook in mij aanwezig, en hoe klein ook dit goede zaadje is er kan iets moois uit opgroeien.
Zelf het goede doen, dat is één van die zaadjes die God mij aanbiedt, om met dit zaadje goede vruchten te laten voortbrengen.
Jezus vertelt dat we niet moeten wanhopen, maar hopen en geloven, en mee zaaien en meegroeien. Doe zoals God! Heb geduld
met jezelf en met anderen!
( preken.be + embe)
****************************************************************************************************************

Gebed

Enige, wij danken U
omdat wij mogen leven in de tijd van uw geduld.
Het onkruid groeit nog tussen de tarwe,
in de wereld, in onze gemeenschappen, in ons hart.
U gunt uw mensen nog de tijd.
Uit uw barmhartigheid leven wij.
Maak ons klaar voor de oogst.
Wij willen uw leerlingen zijn,
delen in uw geduld voor mensen,
in de vrijheid van Jezus Messias.
********************************************

Bezinning

De liefdevolle en goede God zij met je,
als je je blik richt op je leven
en geve je moed die je nodig hebt
om jezelf te zien en leidt daartoe je stappen.

Moge Hij je vullen met geduld en goedheid,
nederigheid en barmhartigheid voor jezelf.
En het vermogen te leven met je zwaktes,
moge Hij je de gave schenken naar anderen toe te gaan,
hen met hun sterktes en hun fouten te waarderen,
als zijn schepsels, van wie Hij houdt.

Moge Hij jou helpen, zodat je nederlagen kunt accepteren,
zonder daaraan te gronde te gaan,
zodat je je schuldig kunt maken,
zonder je zelfwaardering te verliezen,
zodat je leert te leven met onverklaarbare dingen,
zonder de hoop te verliezen.

Moge Hij je vervullen met zijn genade en kracht,
zodat je kunt dragen, wat op je toekomt.
En je kunt aannemen wat Hij je stuurt;
zodat je leert te missen, zonder daardoor hard te worden;
zodat je kunt lijden, zonder door het lijden gebroken te worden.

Moge Hij je een blij hart geven, je goede gedachten schenken.
Vooral echter het geloof dat je leven draagt en het vertrouwen,
dat je niet verlaat, maar leidt.
God zegene je, zij altijd bij je en schenke je vrede en voorspoed.

Archief preken