Kies uw kerk
banner

Film Maria Magdalena

Maria Magdalena

Maria MagdalenaDeze bijeenkomst is op 21 januari 2020
in het parochiecentrum van de H. Antoniuskerk.
We beginnen om 19.30 uur.
Iedereen is welkom op deze avond.

Graag zien wij dat u zich vooraf opgeeft.

De film over Maria Magdalena

19.00 uur Parochiecentrum open           
19.30 uur Korte inleiding op de film
19.40 uur Aanvang film
20.30 uur Pauze
21.30 uur Einde film
22.00 uur Einde avond

Maria heeft een drang naar vrijheid die zich verzet tegen een huwelijksaanzoek. Haar vader Elisa en broer Daniël zijn overtuigd dat ze bezeten is door een demon. Jezus, een bekende genezer en boodschapper van een koninkrijk van vrede en liefde, vrij van haat, tirannie, onderdrukking en vervolging, wordt gevraagd om Maria te genezen. Geraakt door de persoonlijkheid en de woorden van Jezus, besluit Maria Jezus te volgen. Ze wordt door Jezus gedoopt. Ze hoort van de andere volgers van Jezus hoe die denken over Jezus' woorden en Zijn revolutie. Maria is meer geïnteresseerd in Jezus’ visie op de wereld en de mensen. Toenemende meningsverschillen tussen Petrus en Maria worden merkbaar. Petrus vindt dat de aanwezigheid van Maria de boodschap van Jezus verzwakt. Zijn aandacht voor haar leidt Hem af, vindt Petrus. Onderweg naar Jeruzalem is Maria getuige van de genezing van een blinde en van een opwekking uit de dode. In Kanaän doopt Maria in naam van Jezus de vrouwen. Als ze in Jeruzalem aankomen probeert Jezus Zijn boodschap over de rechten en plichten van Joden uit te dragen. Hij uit kritiek op het Romeinse Rijk maar predikt geen revolutie. De apostelen verwachten wel een wereldlijke revolutie. Maria begrijpt meer en meer dat het koninkrijk van God door de mensen zelf verwezenlijkt moet worden.

Inschrijven

De uiterste inschrijfdatum is 18 januari 2020. Mail uw naam, adres, woonplaats en met hoeveel personen u komt aan parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl of gebruik het antwoordstrookje van de flyer hiernaast en lever die in op het parochiecentrum: Wilhelminaplein 159 te Best.

Flyer Maria Magdalena

uitnodiging_filmavond_maria_magdalena_docx

Uitnodiging filmavond Maria Magdalena

Achtergrond

De bekendste vertellingen over Maria Magdalena zijn de verrijzenisverhalen. Zij is één van de vrouwen die als eerste de verrezen Christus zien. Maria is het ook die bij het lege graf een onbekende man ontmoet die ze voor een tuinman aanziet en waarin ze later Jezus herkent. Ze krijgt de opdracht om aan de leerlingen het goede nieuws te gaan brengen.  Veel kerkleiders hebben haar daarom de Apostel der Apostelen´ genoemd.

In de kunst wordt Maria Magdalena bijna altijd afgebeeld met kentekenen die met zonden en zinnelijkheid samenhangen: lange haren, naaktheid, schedels, olie, woestijn, enzovoorts. De interpretatie van Maria als zondares en prostituee komt vooral door het in elkaar passen van verschillende evangelieverhalen. Ze wordt door kromme redeneringen en halve interpretaties gekoppeld aan de 'zondares van Bethanië' zoals in de evangeliën van Marcus 14,3-9; Mattheüs 26,6-13; Lucas 7,36-50 en Johannes 12,1-8). In het evangelie volgens Lucas 8,1-2 8 staat dat Jezus rondtrok en ´de twaalf vergezelden Hem, en ook enkele vrouwen, die van boze geesten en ziekten genezen waren - Maria van Magdala, uit wie zeven demonen waren weggegaan´ (W95). Dat maakt het leven van Maria Magdalena niet rooskleuriger.

In 591 gaf paus Gregorius de Grote aan die constructie van Maria Magdalena de kerkelijke zegen en haar legende werd daarmee voor een belangrijk deel bepaald. In de Middeleeuwen was Maria tal van keren het  onderwerp in legendes waarin ze in de hemel wordt opgenomen, wonderen verricht of vlucht naar Frankrijk in een bootje zonder zeilen.

De manier waarop in de loop der eeuwen binnen het christendom tegen de figuur van Maria Magdalena werd aangekeken weerspiegelt de positie van de vrouw in de katholieke kerk. In het begin was die positie zo gunstig dat een groot aantal vrouwen christen werd. Een Romeinse filosoof noemde het zelfs een vrouwenreligie. Tot een kleine honderd jaar na de dood van Jezus was de rol van de vrouw in het christendom veel beter dan die in het orthodoxe jodendom.

Maria Magdalena

Maria Magdalena

Het duurde echter nog tot in de vijftiende eeuw voordat het beeld van Maria langzaam begon te kantelen. Dat ging vaak vergezeld met verwijten van nieuwlichterij. Pas in het midden van de twintigste eeuw kreeg Maria Magdalena haar Bijbelse proporties terug.
Op 10 juni 2016 heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten  aangekondigd dat de verplichte gedachtenis van de Heilige Maria Magdalena op 22 juli wordt verheven tot een feest en wordt ze als Apostel van de Apostelen vereerd. Paus Franciscus heeft deze verheffing bepaald als passend in het heilig jaar van de Barmhartigheid 2016.

Maria Magdalena

Maria Magdalena

In de brieven van Paulus, geschreven in 50-60 na Christus, en in de Handelingen van de Apostelen, samengesteld in de laatste tien jaar van de eerste eeuw, lezen we hoe welgestelde vrouwen mannelijke missionarissen financieel ondersteunden en hoe sommigen zelf aan het missiewerk deelnamen en leiding gaven aan kerkgemeenten. Zo ontstaat het beeld van een geloofsgemeenschap waarin vrouwen belangrijke functies uitoefenden als apostelen, diakenen, profetessen, leraressen, en leidsters van lokale kerken, conform het emancipatieprincipe van Jezus.
Recente studies tonen aan dat het onjuist is om een onderscheid aan te brengen tussen leerlingen en volgelingen van Jezus, tussen de mannelijke 'twaalf' en de vrouwelijke 'anderen'.

Informatie

De avond gaat om 19:30 uur van start in het Parochiecentrum van de Antoniuskerk, Wilhelminaplein 159 en we sluiten de avond niet later dan 22:00 uur. Halverwege is een pauze.

Het Parochiecentrum is vanaf 19.00 open.

Parochiecentrum Antoniuskerk Best

Parochiecentrum Antoniuskerk Best

Publicatiedatum: 28 december 2019