Kies uw kerk
banner

Even bijpraten no 17

De vieringen in de kerk in de weekenden kunnen de laatste tijd weer bezocht worden. Dat is een andere situatie dan in de eerste periode van de coronacrisis. In die tijd kwam deze brief frequent uit. Omdat het van diverse kanten erg gewaardeerd wordt dat in de parochie Sint-Odulphus van Brabant deze rondzendbrief "Even bijpraten...." wordt verspreid, gaan we graag door met het u op de hoogte houden van actuele informatie over activiteiten in de parochie.

Beste parochiaan,

Met de pastores is afgesproken dat deze rondzendbrief maandelijks verschijnt, met uitzondering van de maanden dat de ‘Nieuwsbrief van de Parochie Sint-Odulphus van Brabant’ verschijnt, om dubbele berichtgeving te voorkomen. Die ‘grote’ Nieuwsbrief wordt in de komende periode verspreid in de maanden oktober en december van dit jaar. De volgende ‘Even bijpraten…’ zult u dus weer in november ontvangen.

Eerste Communie Oirschot/Spoordonk

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus heeft de pastoraatgroep, in overleg met de werkgroep Kerk en Gezin uit Spoordonk en de

Communiewerkgroep uit Oirschot bedacht om de vieringen van de Eerste Communie niet in de basiliek te houden, maar in de pastorietuin aan de Nieuwstraat. Binnen no time werd geregeld dat er een geluidsinstallatie, zang door soliste(n) en/of leden van het kinderkoortje Triangel, tenten en stoelen voor de ouders en andere familieleden van de communicanten, klaar zouden staan. Zoals altijd werd de feestelijke gebeurtenis vastgelegd door fotograaf Nely van de Oetelaar 
De communicanten van 5 basisscholen werden verdeeld over 4 zondagen, en elke zondag gingen pastoor Spijkers en pastor Wilfred van Nunen voor in de Eucharistieviering in de feestelijk versierde tuin. De hostie voor de communicanten lag op een speciaal schaaltje en nadat de communicanten de hostie hadden gekregen werd op datzelfde schaaltje het aantal hosties gelegd dat de communicanten mochten geven aan hun ouders, en eventuele broertjes en zusjes. Het voordeel van deze communievieringen in de tuin was dat voor de andere kerkgangers in de basiliek de zondagse viering door kon gaan, in de vorm van een Woord- en Communieviering door voorgangers van de werkgroep Woord en Gebed. Het weer was aanvankelijk nog een vraagteken, en bij heel slecht weer zou de viering eventueel toch plaats vinden in de basiliek. Maar de zon speelde goed mee, en de vieringen in de tuin werden ook met mooi zonnig weer gesierd. De communicanten vonden het heel bijzonder, en het was een gebeuren dat ze waarschijnlijk nooit meer zullen vergeten.

Eerste Communie Oirschot/Spoordonk

Eerste Communie Oirschot/Spoordonk

Eerste Communie Oirschot/Spoordonk

Eerste Communie Oirschot/Spoordonk

Groene kerken

Groene kerk Odulphus

Groene kerk Odulphus

Groene kerk Antonius

Groene kerk Antonius

Op dinsdag 1 september was het Wereldgebedsdag voor de Schepping. Om daar zichtbaar bij stil te staan, werden de vier kerken van Sint-Odulphus van Brabant 's avonds in het groene licht gezet. In de kerken, die van 19:00-21:00 uur geopend waren, werd doorlopend een PowerPointpresentatie getoond met prachtige natuurfoto's van Henk van de Wal uit Oirschot en Lou van der Aa uit Best. Ook kon men foto's zien van de eerste resultaten van het ‘hemelwaterproject’, wat zich ten doel stelt om de afvoer van het regenwater van de parochiegebouwen af te koppelen van het riool. We weten immers dat regelmatig terugkerende droogte één van de zorgelijke effecten is van de klimaatverandering. Het is daarom beter dat het regenwater terug kan vloeien in de grond óf dat het opgevangen wordt in tonnen, zodat het bijvoorbeeld op het kerkhof gebruikt kan worden. De eerste gebouwen zijn reeds voorzien van regentonnen met een overstort. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij de pastorie van de H.-Antoniuskerk en het werkhuis op het kerkhof. Zo kan het hemelwater een tweede leven krijgen zonder dat het doelloos in het riool verdwijnt.
Voor de grotere gebouwen, zoals de kerken, zal de aanpassing letterlijk en figuurlijk méér voeten in de aarde hebben. Er wordt momenteel nagedacht over de mogelijke uitvoering daarvan. Zo wordt bezien of het regenwater van de Sint-Petrusbasiliek mogelijk via een afvoer naar de pastorietuin kan worden afgevoerd, waar het via de (altijd droog staande) vijver geleidelijk terug kan vloeien in de grond. Kartrekker van deze ontwikkelingen is de werkgroep ‘Groene Kerk’ die, in de lijn van de encycliek ‘Laudato Si’’ van Paus Franciscus, onlangs is opgericht. Deze groep heeft ook het plan opgevat om in 2021 op de terreinen van de parochie (zoals de kerkhoven en de tuinen) éénjarige zomerbloemen in te zaaien en insectenhotels te plaatsen, om zo iets te doen ter bevordering van de biodiversiteit. Met Pasen zal er ook aan parochianen bloemzaad worden uitgedeeld, vanuit de gedachte dat iederéén in zijn voor- of achtertuin iets kan doen om een vriendelijker omgeving voor de steeds zeldzamere insecten te creëren.

Groene kerk Petrus Basiliek

Groene kerk Petrus Basiliek

Groene kerk Willibrordeskerk

Groene kerk Willibrordeskerk

Werelddierendag

Op zondag 4 oktober, het feest van Franciscus van Assisi, maar ook Werelddierendag, zullen wij weer een dierenzegen doen om 11.00 uur, dit jaar in de Sint-Odulphuskerk.
Alle kinderen mogen hun knuffels en kleine huisdieren meebrengen en die worden dan gezegend.

Overleden

Sint-Odulphuskerk
20 augustus
Jan Moonen
86
20 augustus
Jan Schenk
82
24 augustus
Nelly Ballering van Beers
92
31 augustusToon de Vet78
Heilige-Antoniuskerk:
15 augustusLeo van Sangen90
Sint-Petrusbasiliek:
18 juliBetsie van Rooy - Hoppenbrouwers
89
25 augustusWim van den Heuvel86

Leo van der Sangen - Zijn kunst blijft

In Best is op 15 augustus, Maria Hemelvaart, de heer Leo van der Sangen op 90-jarige leeftijd overleden. De uitvaart was in de Heilige-Antoniuskerk. Een heel veelzijdig kunstenaar is van ons heengegaan. Leo van der Sangen was van bijzondere betekenis voor de Heilige-Antoniuskerk. Veel kunstwerken zijn van zijn hand. Het meest in het oog springend en een van zijn laatste grote werken is het glas-in-loodraam met de afbeelding van Sint Franciscus.

LvdS

LvdS

Maar zijn veelzijdig artistieke talent is ook te bewonderen in de glas-in-loodramen van de SintOdulphuskapel en de Sint-Odulphuskerk en, zeer recentelijk nog, de ramen van de Mariakapel op het kerkhof. Ook de muurschilderingen in de kapel aan de Heikant, zijn van hem en onlangs kwam nog een van zijn laatste kunstwerken gereed: een uit hout gesneden en gepolychromeerd beeld van Sint Christoffel

Jaarlijks beschilderde Leo voor de Sint-Odulphuskerk een paaskaars en toen de kapel er nog was zelfs twee. Bovendien beschilderde hij alle schelpjes voor de dopelingen, met naam en datum er op. Ook het monument op het Sint-Odulphuskerkhof voor de doodgeboren kinderen is zijn ontwerp. Leo van der Sangen was oorspronkelijk goudsmid van beroep en als zodanig was hij veel jaren werkzaam bij Phillips. Maar daarnaast ontwikkelde hij een veelzijdig talent in de kunstwerken van hout, koper, glas-in-lood en schilderen. Zijn werk is vooral vrolijk en verrassend door zijn gebruik van kleur. De parochiegemeenschap van Sint-Odulphus van Brabant is hem zeer dankbaar en door zijn werken zal hij bij velen in herinnering blijven voortleven. Zijn vrouw Diny en zijn gezin wensen wij veel innerlijke kracht in deze periode. Naast zijn geestelijke erfenis heeft hij hen en ons ook door zijn kunst een kostbare erfenis nagelaten.

Mededelingen vanuit de torens

H.-Antoniuskerk

De vieringen op dinsdagmorgen om 9:30 uur zullen met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM weer gaan plaatsvinden in de avondmaalkapel.

Zorg voor elkaar

In coronatijden zien we opnieuw dat therapeutisch werk heel essentieel is in onze maatschappij. De toename aan onder meer depressies is een probleem, maar we mogen ook geen paniek zaaien. Ik wil dan ook een oproep doen om goed voor elkaar te zorgen. Uit studies blijkt dat 20 à 30 procent van de mensen behoorlijk last zal hebben van angst of depressie, maar dat betekent ook dat 70 à 80 procent dat niet heeft. En dat is ook belangrijk. Die grote groep kan in niet professionele zorg ingezet worden om voor de anderen te zorgen.

Dirk De Wachter, psycholoog, in De Zondag, 13 september 2020

LvdS 3

LvdS 3


Mocht jij een keer diegene zijn,
die de ander kan verwarmen,
laat dan die kans
niet onbenut,
maar open dan jouw armen.


Angst overwinnen

Bij gelegenheid van de Werelddag van migranten en vluchtelingen publiceerde onze paus een boodschap onder de titel “Het gaat niet alleen maar om migranten”. Opnieuw plaatst de paus tegenover de globalisering van de onverschilligheid een oproep tot barmhartigheid en solidariteit. Juist ook voor migranten en vluchtelingen. Maar paus Franciscus schrijft in zijn boodschap dat het niet alleen gaat om de migranten maar ook om onze angsten. Ook in Europa, ook in Nederland, klinken stemmen vol angst. En deze stemmen klinken steeds luider. Stemmen die zich zorgen maken over de instroom van mensen met een ander geloof en een andere cultuur. Met name ook zorgen over de instroom van radicale en gewelddadige nieuwkomers. Populisten haken op deze angstgevoelens in en versterken ze. Zij spreken over een tsunami van vluchtelingen, over indringers, zelfs over een “omvolking” van westerse landen. Veel angsten leven bij grote delen van de middenklasse. Zij vrezen een daling van hun levensstandaard. Zij zien de nieuwkomers als concurrenten op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Een sociale huurwoning kan immers maar één keer worden vergeven. En een vacature kan maar één keer worden vervuld. Deze angsten vormen een realiteit en bezorgen verantwoordelijke politici de nodige hoofdbrekens. Onze bestuurders zijn immers geroepen om werkbare antwoorden te vinden voor de problemen van deze tijd. Maar angst mag ons nooit verlammen. De paus maakt zich zorgen over deze angstmentaliteit. Deze houding kan ons onverdraagzaam, gesloten en zelfs racistisch maken, schrijft paus Franciscus. Zo berooft de angst mensen van het vermogen anderen werkelijk te ontmoeten. Zo verdort onze naastenliefde en ons menszijn.

Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch, 2019

Publicatiedatum: 21 september 2020