Kies uw kerk
banner

Gebedswakes in de Antoniuskerk

Wakes

Wakes

En zoals wel eens geschreven staat: ‘Bidden kan de wereld niet veranderen, maar bidden kan wel mensen veranderen. En mensen veranderen de wereld’. Moge die hoop ons samenbrengen.

De wakes worden ingevuld volgens een vast stramien: we openen met muziek en vullen de tijd daarna met samen bidden, meditatie en stilte.

De gebedswaken zijn een houvast voor de vastenperiode, een baken om ons voor te bereiden op Pasen. U bent van harte welkom.

Na de wake is er gelegenheid om een kopje koffie of thee samen te drinken.

Het Kerkelijk jaar

Door het jaar heen zijn er bijzondere periodes op onze kalender.  De veertigdagentijd is daar zo’n periode van.

Het kerkelijk jaar start met de Advent. Na de Driekoningen tijd komt de 40-dagentijd en het Paastriduüm, waar het onderstaande artikel over zal gaan. Het kerkelijk jaar gaat verder met de Paastijd, Pinkeren en de tijd na Pinksteren (ook wel de tweede periode van de tijd door het jaar genoemd). Het kerkelijk jaar wordt afgesloten met het feest van Christus Koning.

Kerkelijk jaar

Kerkelijk jaar

Veertigdagentijd

veertigdagentijd

veertigdagentijd

De Lijdenstijd is de periode van veertig dagen die voor het Hoogfeest Pasen valt. De 40-dagentijd begint op Aswoensdag. Voor veel Christenen is de 40-dagentijd een vastentijd, een tijd van gebed en inkeer en voorbereiding voor Pasen. De mens kan zijn boetvaardigheid op drie verschillende manieren uiten, door  het Gebed, de Aalmoes en het Vasten.

Elk jaar opnieuw wordt ons tijdens de 40 dagen voor Pasen, de kans geboden om orde op zaken te stellen in ons leven, grote schoonmaak te houden. Wij worden uitgenodigd om tijdens deze periode, die voorafgaat aan het grootste christelijke feest, eens na te denken over datgene waar het in het leven op aankomt, over datgene wat nu echt belangrijk is.

Wij worden eraan herinnerd dat ons leven een tocht is, een reis naar het beloofde land, de hemel, het vaderhuis. Deze tocht gelijkt op de lange reis van de Israëlieten naar het beloofde land Israël, een lange reis die begon met de uittocht uit Egypte. Deze reis, of liever zwerftocht, duurde 40 jaar lang; destijds de duur van een mensenleven. Nagenoeg de hele zwerftocht speelt zich af in de woestijn, onherbergzaam oord vol gevaren.

Waarom 40 dagen?

40 Is een belangrijk en betekenisvol getal in de Joods-Christelijke geschriften:

  • In het Bijbelboek Genesis regent het 40 dagen en nachten: de aarde wordt vernietigd door de grote watermassa.
  • Het Hebreeuwse volk dat weggetrokken was uit Egypte verbleef 40 jaar in de woestijn voor ze het door God beloofde land introkken.
  • De 40 dagen van de vastende Ninévieten, in het boek Jona.
  • Mozes vaste 40 dagen voor hij de Tien Geboden ontving op de berg Sinai.
  • De profeet Elia ondernam een tocht van 40 dagen van Berseba naar de berg Horeb, waarop God hem zou verschijnen.
  • Jezus vastte en zonderde zich 40 dagen in de woestijn af als voorbereiding op zijn taak.


Vooral het laatste wordt door de meesten gezien als de sleutel voor de duur van de voorbereidingstijd voor Pasen.

Veel andere teksten zouden nog aangehaald kunnen worden. Maar de conclusie zou hetzelfde zijn: het getal 40 staat in verband met de beproeving van de mens.
 

De kleur Paars

Paars is de symbolische kleur die in de R.K. kerk gebruikt wordt in de 40-dagentijd voor kleden (antependia) die over de liturgietafel hangen, kazuifel en stola’s die de celebrant, voorganger, draagt.

Paars wordt om twee redenen gebruikt. Ten eerste omdat het geassocieerd wordt met rouw en zo de pijn en het lijden van de kruisiging verbeeldt. Ten tweede omdat het de kleur is die verbonden is met het koninklijke, en dit geeft Christus koningschap door kruisiging naar opstanding weer.
 

Speciale dagen in de veertigdagentijd

Aswoensdag en Goede Vrijdag markeren het begin en het einde van de Vastentijd. Halfvasten, de vierde zondag van de vasten, wordt ook wel Zondag Laetare genoemd. De Goede Week begint op Palmzondag, en voert via Witte Donderdag en Goede Vrijdag naar Stille Zaterdag.
 

Aswoensdag

De Vastentijd begint met Aswoensdag. De katholieke gelovige krijgt in de viering een 'askruisje'. Met as wordt op het voorhoofd van de gelovige een kruisje gemaakt als teken dat hij de Veertigdagentijd ingaat, een tijd van bezinning, bekering en boete.

As is door het vuur gezuiverd. As herinnert ook aan de vergankelijkheid van ons leven. In de tijd voor Christus was het de gewoonte om as over het hoofd te strooien bij begrafenisrituelen.

Sinds de 10e eeuw wordt as gewijd om gebruikt te worden in de liturgie van deze dag. Sinds de 14e eeuw worden hiervoor de palmtakken verbrand die het vorig jaar op Palmzondag gewijd zijn. Deze takken zijn dan een symbool van Jezus' vreugdevolle intrede in Jeruzalem.

Aswoensdag

Aswoensdag

Palmzondag

Palmzondag

Palmzondag


De laatste week voor Pasen wordt de Goede Week of de Stille Week genoemd en begint met Palmzondag. Alle vier de evangelisten melden op welke wijze Jezus Jeruzalem binnentrok om het joodse paasfeest te vieren: zittend op een ezel. De ezel was het rijdier van vroegere vorsten van Israël, die niet oorlogszuchtig, maar nederig van karakter waren. Daarom riep de profeet Zacharia over de toekomstige Messias uit dat Hij op een ezel zou komen.

Toen Jezus Jeruzalem binnenkwam, trokken de omstanders takken van de palmboom en juichten hem toe. Zo komen we aan de naam Palmzondag.

Witte donderdag


De donderdag in de Goede Week wordt Witte Donderdag genoemd. De naam ‘Witte Donderdag’ komt van de gewoonte om op die dag alle kruisbeelden en andere beelden te bedekken met een wit kleed. Op Witte Donderdag vieren we dat Jezus het Laatste Avondmaal vierde met zijn vrienden. Aan het einde van de viering worden het altaar en het priesterkoor volledig ontbloot; alles wordt zoveel mogelijk weggehaald. Het is of Jezus alleen achterblijft, wachtend op de trouw van zijn vrienden (die ontrouw zal blijken te zijn). De Godslamp wordt gedoofd, de Paaskaars gaat uit.

Het laatste avondmaal

Het laatste avondmaal

Op de laatste avond van zijn leven -een donderdag- hield Jezus met zijn leerlingen het joodse paasmaal. Het was een bijzondere maaltijd. Voor de maaltijd begint -schrijft de evangelist Johannes- doet Jezus tot verbazing van zijn leerlingen een handdoek om en gaat als een knecht hun voeten wassen. Een uitdrukkelijk voorbeeld van de dienstbaarheid, waardoor het Rijk van God, waar Jezus het steeds over heeft, tot stand zal komen. Later brak Hij het brood, deelde het aan zijn tafelgenoten uit en zei: "Dit is mijn lichaam; het is voor jullie. Blijf dit doen om Mij te gedenken''. Na de maaltijd zei Hij zo ook van de beker: 'Deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed. Blijf dit doen om Mij te gedenken". Door de prachtige symbolen van brood en wijn biedt Jezus zichzelf aan.

Dit paasmaal staat traditioneel bekend als het Laatste Avondmaal. Het vormt de oorsprong van wat wij, katholieken, de viering van de eucharistie noemen.

Goede vrijdag

Goede vrijdag

Goede vrijdag

Op Goede Vrijdag gaat het om de gedachtenis van het lijden en de dood van Jezus. We vieren de betekenis van Jezus' kruisdood voor onze verlossing.

In de kerken komt men 's middags bijeen om de kruisweg te bidden. In de kerk hangen voorstellingen met de 14 verschillende staties van Jezus' kruisweg vanaf de veroordeling door Pontius Pilatus tot aan de kruisiging op de berg Golgotha. In de kruiswegviering wordt stilgestaan bij de verschillende staties van Jezus' lijdensweg.

De naam 'Goede Vrijdag' zegt dat bij alle rouw ook een beginnende vreugde aanwezig is om wat door Jezus werd volbracht. Er is een onlosmakelijke band met de verrijzenis, dat met Pasen gevierd wordt.

 

Paaszaterdag of Stille Zaterdag

Paaszaterdag volgt Goede Vrijdag op, zaterdag voor Pasen en de laatste dag van de vastentijd en lijdensweek. Deze zaterdag wordt ook wel Stille Zaterdag genoemd, omdat op die dag de klokken niet luiden tot aan de Paaswake. Deze dag gedenkt de tijd dat het dode lichaam van Jezus Christus in het graf lag. Zijn ziel was echter in het paradijs. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake.

Stille Zaterdag

Stille Zaterdag

De apostel Petrus beschrijft dat Jezus Christus in zijn dood zich heeft geopenbaard aan de geesten in de hel om zijn triomf te tonen. Geschreven staat dat Christus op Paaszaterdag 'neergedaald is ter helle'.

Liturgisch gezien duurt Paaszaterdag slechts tot de schemering, waarna de Paaswake gevierd wordt.

 

Opstanding

Opstanding

Pasen

Pasen betekent de hoop en de verwachting dat lijden en dood niet het laatste woord hebben, dat het leven zich daaraan weet te ontworstelen. Tijdens de Paaswake wordt de brandende paaskaars naar binnen gebracht als symbool van de verrijzenis van de Heer: het licht van Christus dat duisternis en dood overwint.

Publicatiedatum: 18 februari 2018