Kies uw kerk
banner

Activiteitenprogramma Stuurgroep Kerk en Samenleving Best en Oirschot

In combinatie met de lezing van Elma van den Nouland over internationale vrouwenhandel wordt op 31 oktober de film: ‘Lilja 4-ever’ in de protestantse kerk vertoond. We gaan ook dit seizoen weer een keer naar Oirschot! Op 9 januari 2019 zijn we voor de lezing over euthanasie in het Koetshuis achter het parochie-centrum aldaar. De Stuurgroep wenst u weer veel inspiratie en bezinning in het komende seizoen en hoopt op een warme belangstelling voor haar activiteiten. Graag tot ziens!

Algemeen

Prinsenhof Best

Prinsenhof Best

  • De thema-avonden starten om 20.00 uur en eindigen om omstreeks 22.00 uur.
  • Vier thema-avonden worden gehouden in de Prinsenhof, Hoofdstraat 43, 5683 AC te Best.
  • De thema-avond van 09 januari 2019 is in het Koetshuis, (achter het parochiecentrum) Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot
  • De kerstsamenzang op 16 december 2018 is in de protestantse kerk te Best aan de Koningin Julianaweg-Zuid 1. Aanvang 16.00 uur.
    De toegang voor de kerstsamenzang is gratis. Na afloop wordt er gecollecteeerd voor een goed doel.
  • De bezinningsdag is op zaterdag 23 maart 2019 in de protestantse kerk in Best. Hiervoor wordt een bijdrage van ?10, gevraagd. Dit is inclusief lunch. Mocht u eventueel vervoer nodig hebben, kunt u dat bij de aanmelding doorgeven. Belangstellenden krijgen nog bericht.
  • Voor dekking van de kosten wordt bij binnenkomst een bijdrage van ? 3,00 gevraagd.

 

  • Van de inleiders zijn op internet veel interessante gegevens te vinden.

Programma Seizoen 2018-2019

Datum  Spreker  Onderwerp
10 oktober 2018  Elma van den Nouland  Religieuzen tegen vrouwenhandel
14 november 2018  Mgr. G. de Korte  De toekomst van de oecumene
16 december 2018     Kerstsamenzang (Protestantse kerk in Best)
09 januari 2019  Karina Scheirlinck  Actieve begeleiding tijdens de laatste levensfase (Koetshuis in Oirschot)
13 februari 2019  David Andreae  De spirituele dimensie van duurzaamheid
23 maart 2019  Rinke van Hell   Bezinningsdag: (Protestantse Kerk in Best)
10 april 2019  Mirjam van Nie   Hoe lees ik de bijbel?

10 oktober 2018: Religieuzen tegen Vrouwenhandel

Elma van den Nouland

Elma van den Nouland

Wereldwijd worden jaarlijks duizenden vrouwen, mannen en kinderen onder valse voorwendselen geronseld en slachtoffer van mensenhandelaars. Ze worden gedwongen tewerkgesteld in de seksindustrie, als huishoudelijke hulp, in de bouw, de landbouw of de havens. Gedreven door armoede en op zoek naar een betere toekomst zijn ze een gemakkelijke prooi.
Vrouwen zijn vaak de eersten die te lijden hebben onder de slechte economische omstandigheden in hun land. Gewetenloze handelaren spelen hierop in door hun prachtige banen te beloven in toeristische gebieden of in West-Europa. Een groot deel van deze vrouwen komt terecht in de gedwongen prostitutie en wordt slachtoffer van mensenhandel.
De Elizabeth Foundation wil een bijdrage leveren aan het voorkomen van mensenhandel en hulp bieden aan slachtoffers van mensenhandel, alsmede een bijdrage leveren aan het bevorderen van goed onderwijs en goede gezondheidszorg, met name in die gebieden waar armoede en oorlog mensen tot prooi maken van mensenhandel.

De Elizabeth Foundation ondersteunt een aantal projecten in Indonesië. Elma van den Nouland is werkzaam bij deze stichting en geeft voorlichting over mensenhandel, uitbuiting en loverboy problematiek.

14 november 2018: De toekomst van de oecumene

Mgr. De Korte zal in zijn lezing over de toekomst van de oecumene allereerst stilstaan bij de ontwikkelingen van de afgelopen eeuw. In deze 100 jaar is er rond de eenheid van christenen ontzettend veel ten positieve veranderd. Vervolgens zal de bisschop aandacht besteden aan de actuele oecumenische situatie. Tenslotte zal hij lijnen trekken naar de toekomst en stilstaan bij de thema’s die rooms-katholieken en protestanten nog verdeeld houden.

Mgr. G. de Korte (63) is in 1987 tot priester gewijd en werd hij pastoor van de Binnenstadparochie in Utrecht. Na zijn benoeming tot hulpbisschop van het bisdom Utrecht, werd hij bisschop van Groningen-Leeuwarden. In 2016 werd mgr. De Korte benoemd tot bisschop van ’s-Hertogenbosch. Binnen de bisschoppenconferentie is hij verantwoordelijk voor beleidsterreinen Kerk en Samenleving.

Gerard de Korte (Foto: Marlies Bosch)

Gerard de Korte (Foto: Marlies Bosch)

Zondag 16 december 2018: Kerstsamenzang (in Protestantse kerk in Best)

Protestantse kerk Best

Protestantse kerk Best

De door de Raad van Kerken en de Stuurgroep georganiseerde Kerstsamenzang zal gehouden worden in de Protestantse kerk, te Best m.m.v. het koor Mixed Voices.

Aanvang: 16:00 uur.

09 januari 2019: Actieve begeleiding tijdens de laatste levensfase

Denken, praten en beslissen over de laatste levensfase is niet eenvoudig. Het liefst schuiven we de dood ver voor ons uit. Aan de andere kant willen we graag de regie zo lang mogelijk in eigen hand houden. Maar dat kan alleen als we tijdig nadenken over wat we wel en niet willen en hierover praten met onze (huis)arts en naasten. Om keuzes te maken en beslissingen te nemen, moet u weten wat kan en wat niet en wat dokters en zorgverleners kunnen doen met uw wensen en welke wetten en regels belangrijk zijn. Tijdens deze lezing wordt onder meer aandacht besteed aan de (on)mogelijkheden van euthanasie en de rol van wilsverklaringen.

NVVE

NVVE

De NVVE is een vereniging met als primaire doelstelling het bespreekbaar maken van euthanasie De NVVE spreekt liever van een vrijwillig levenseinde. Daarbij probeert men de dood-op-verzoek maatschappelijk aanvaardbaar te maken en ook rechten en plichten op te nemen in de Nederlandse wetgeving. De vereniging streeft naar erkenning als mensenrecht dat mensen kunnen kiezen voor een vrijwillig levenseinde en hulp daarbij kunnen krijgen.

13 februari 2019: De spirituele dimensie van duurzaamheid

dimensies van duurzaamheid

dimensies van duurzaamheid

Duurzaamheid is een hot issue. Met welke maatregelen gaan de regeringen de opwarming van de Aarde tegen? Men zou een stuk verder komen met bijvoorbeeld schone technologie en een groen belastingstelsel. Maar van verschillende kanten wordt er ook geroepen om een nieuw bewustzijn, een holistisch wereldbeeld ten opzichte van de Aarde. Zo zeggen eco-filosofen dat het algemene natuurbeeld moeten worden opgewaardeerd, en dat rentmeesterschap plaats zou maken voor het participeren aan de natuur. Biologen zien steeds meer creativiteit en doelmatigheid in de natuur. Ook wordt er meer aandacht gevraagd voor waarden in de samenleving, in plaats van nut en consumptie. Achter deze gedachten zit iets gemeenschappelijks: een spirituele dimensie.
David Andreae onderzoekt de overeenkomsten tussen het spirituele, de wetenschap en de filosofie. Met als doel de verstoorde relatie tussen mens en natuur te verbeteren. Het omgaan met deze kwesties wordt weleens ecologische spiritualiteit genoemd.

David Andreae is actief in Boxtel voor duurzaamheid en vergroening, onder andere op de basisscholen. Hij regisseerde twee films, nu op YouTube: “Een nieuw verhaal voor de Aarde”? en “Het nieuwe natuurbeeld”?, een interview met filosoof professor Koo van der Wal.
David woonde in Breugel in de jaren ’70 en ’80. Hij heeft zelfs geklust in de oude Boerderij en speelde bedelaar in de Pieter Breughel spelen.

Deze avond vind plaats in het Koetshuis, Nieuwstraat 17 in Oirschot.

Zaterdag 23 februari 2019: Bezinningsdag

Welke religieuze en spirituele betekenis heeft een film als Kreuzweg (Dietrich Brüggemann, Duitsland/Frankrijk, 2014)? Welke vragen roept de film op en hoe ga je daar als christelijke kijker mee om? Tijdens deze bezinningsdag wordt deze film vertoond en gaat dr. Rinke van Hell met ons in op de betekenis die films kunnen hebben voor ons persoonlijke geloofsleven.

Rinke van Hell is gepromoveerd op de relatie tussen het kijken van films en religieuze identiteit en bezit veel expertise rondom zingeving en films. Tegenwoordig werkt zij als docent en onderzoeker aan de Christelijke Hogeschool Ede. Voorheen werkte ze als programmeur en marketingmedewerker in diverse filmtheaters. Belangstellenden krijgen nog bericht.

Protestantse kerk Best

Protestantse kerk Best

10 april 2019: Hoe lees ik de bijbel?

Als wij in de Bijbel lezen, is dat dan allemaal historisch precies zo gegaan, als het er staat? Is ons geloof afhankelijk van die vraag? Wij leven in tijden van nepnieuws, en een grote hoeveelheid informatie. Welke informatie is te vertrouwen, en welke niet? Hoe kun je daar een onderscheid in maken? Hoe kun je een onderscheid maken, als je in de bijbel leest. Wat betekenen de begrippen “historisch en onhistorisch? Op welke manier kijken wij in dit verband tegen de bijbel aan? Boeiende vragen om met elkaar over in gesprek te gaan.

Mirjam van Nie is predikant in Heeze, zij is docent geweest bij de cursus Theologie voor Gemeenteleden.

Meer informatie:

Interkerkelijke Stuurgroep Kerk en Samenleving

Secretariaat Jurjen van der Velde

Kastanje 12

5682 GZ  Best

Tel: 0499 - 329 113

Email: jcvelde@onsbrabantnet.nl

Publicatiedatum: 02 september 2018