Kies uw kerk
banner

Even bijpraten no 16

Vanuit de torens

Sint-Odulphuskerk

Het parochiesecretariaat is vanaf maandag 18 juli 2020 weer dagelijks open van 09.00 tot 12.00 uur.

          Kledinginzameling Vekemansfonds

De onlangs gehouden kledinginzamelingsactie voor het Vekemansfonds heeft de verwachtingen van de organisatie wederom overtroffen. Door enkele bedrijven en organisaties zijn enkele prijzen beschikbaar gesteld:

De ballonvaart beschikbaar gesteld door Greetzz Ballonvaarten is gevallen op lotnummer
890
Een vijftal cadeaubonnen van ’t Bint zijn gevallen op lotnummers
886,
881,
829,
865 en 805
Deelname aan een workshop Klootschieten beschikbaar gesteld door Klootschietvereniging de Kempen is er voor de eigenaars van lotnummers
823, 904, 833 en 860

De winnaars kunnen contact opnemen met Tiny Renders, telefoonnummer 06-518 83 903

Sleutel

Sleutel

Onze overledenen in de afgelopen tijd

Oost-, West- en Middelbeers:

23 juniHarry van der Meer                    (89)

Oirschot en Spoordonk:

01 juliAnnie de Bruin-van Casteren(89)

Herhaling uitzendingen over Mariakapellen

Afgelopen voorjaar is met medewerking van cameraman Jan Linmans een prachtige serie gemaakt over de Mariakapellen in de Sint-Odulphus van Brabantparochie. De serie, die in de meimaand werd uitgezonden, wordt in Oirschot op verzoek van velen herhaald in de maand augustus.
Op Eén TV, de lokale TV zender van Oirschot, kunt u de uitzendingen per week dagelijks bekijken van 19.00 tot 20.00 uur.
Pastor Wilfred van Nunen gaat telkens in gesprek met één van de collega-pastores en praat met hen over de corononacrisis en over de betekenis van het geloof en de Mariakapellen in het bijzonder.


WeekmetKapel
03 augustus t/m 09 augustusaalmoezenier Jan van LieverlooAvondmaalkapel en de Mariakapel in De Vleut
10 augustus t/m 16 augustus
pastor Dré BrouwersOLV van de Heikant en bij de Annakapel in Aarle
17 augustus t/m 23 augustus
aalmoezenier Paul VersteeghMariakapel van Westelbeers en Oostelbeers
24 augustus t/m 30 augustus
pastoor Leendert SpijkersH. Eik en de Mariakapel in de Bernadettekerk

Vieringen in onze kerken vanaf 1 juli

Wat voelde het goed, dat we in juni onze zondagsvieringen weer konden hervatten! Het was dan nog met bescheiden groepen van maximaal 30 mensen, maar gezien de gunstige ontwikkelingen is dit per 1 juli opgeschaald. Het aantal kerkgangers is niet meer aan een maximum aantal gebonden. Voorwaarde is wél, dat we anderhalve meter afstand aanhouden. Omdat we nog altijd de nodige maatregelen in acht moeten nemen ter bescherming van elkaar, staan we graag even stil bij de belangrijkste dingen. Voor het volledige protocol kunt u terecht op de website.

Geen reservering meer nodig

Om een viering bij te wonen, hoeft u vooraf geen plaatsen meer te reserveren. Wel blijft de anderhalvemeter­regel natuurlijk van kracht. Vrijwilligers zullen in elke viering het aantal aanwezigen tellen. Als dat méér is dan 100 personen, zal (tijdens de viering) aan u gevraagd worden uw naam en contactgegevens op een kaartje te schrijven. Daarvoor liggen kaartjes en potloden/pennen klaar in de kerk. Vóór de zending en de zegen wordt gezegd, waar u het kaartje kunt inleveren. Op deze manier kunnen we als parochie voldoen aan de registratieplicht bij meer dan 100 mensen in één ruimte. 


Engel

Engel

De viering

  • Bij de ingang van de kerk kunt u uw handen desinfecteren.
  • Zitplaatsen in de kerk zijn gemarkeerd. Alleen huisgenoten mogen dichter dan 1,5 meter bij elkaar gaan zitten. Volgt u a.u.b. de aanwijzingen van de gastheer of gastvrouw.
  • Bij de vredewens geven we elkaar geen hand. Wel wensen we elkaar vrede toe. Dat kan door 'vrede en alle goeds' te zeggen of 'de vrede van Christus'. Vriendelijk een buiginkje maken kan ook.
  • Er gaan géén collectemandjes rond. U kunt uw bijdrage voor het pastoraal werk in de mandjes of in de kist doen, achterin de kerk.
  • Ontvangen van de communie: met voldoende afstand tot anderen komt u naar voren en neemt u zelf een hostie van de schaal. De hosties zijn met inachtneming van alle hygiënevoorschriften op ruime afstand van elkaar op een schaal gelegd. Via de zijkant loopt u terug naar uw plaats.
  • Kinderen die nog niet hun eerste communie hebben gedaan worden gezegend zonder aanraking, op de voorgeschreven afstand.

 


Zang en muziek

De afgelopen weken was er nog geen koorzang en samenzang mogelijk, omdat dit een verhoogd besmettings­risico inhield. De meest recente inzichten geven aan, dat er weer ruimte komt voor koorzang en samenzang. We beraden ons erover hoe we dit (weer) in gaan voeren. 

Dopen

Vanaf september 2020 kunnen er weer doopvieringen worden afgesproken zoals gebruikelijk. De pastor die de doop toedient, bespreekt de viering en de bijbehorende aanpassingen met de ouders.

Eerste communie

Helaas kon de eerste communie afgelopen voorjaar geen doorgang vinden. Deze is nu verplaatst naar de nazomer/herfst. We houden meerdere vieringen met kleine groepen.

  • Sint-Petrusbasiliek, Oirschot: de zondagen 30 augustus en 6, 13 en 20 september om 10.30 uur
  • Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers: zaterdag 7 november 14.00 uur en zondag 8 november 10.30 uur.
  • Sint-Odulphuskerk en Heilige Antoniuskerk, Best: het is op dit moment nog niet bekend wanneer de vieringen van de eerste communie in Best plaatsvinden. De werkgroep informeert de ouders zo spoedig mogelijk.

 
Voor de andere kerkgangers blijft er tijdens de eerste communievieringen maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wij verzoeken u vriendelijk om in deze weekenden zo veel mogelijk voor de viering op zaterdagavond te kiezen. 

Vormsel

Het is even onzeker geweest, maar met de huidige versoepelingen kunnen we meedelen dat het sacrament van het vormsel komend najaar gewoon gevierd kan worden. Kinderen van groep 8 en hun ouders worden daarover na de zomervakantie geïnformeerd. 

Uitvaarten

Uitvaartdiensten kunnen gelukkig weer door méér dan 30 mensen worden bijgewoond. In verband met de registratie van de aanwezige kerkgangers is het tekenen van het condoleanceregister achter in de kerk al voldoende. Voorlopig zijn de uitvaartdiensten (eucharistieviering of woord­- en gebedsdienst) nog zonder koorzang en zonder communie-uitreiking, met uiteraard ruimte voor persoonlijke inbreng van muziek en teksten. Op korte termijn hopen we de koren weer te kunnen inzetten.

Ziekenzalving en ziekenzegen

Een ziekenzalving of ­-zegen kan op de gebruikelijke wijze worden toegediend, als de zieke (in verband met klachten die mogelijk op corona duiden) negatief is getest op het coronavirus. Als dit niet vaststaat of als de testuitslag positief is, kiezen we ervoor om de ziekenzalving of ­zegen ‘op afstand’, via videobellen, te doen. Dat lijkt afstandelijk, maar is al verschillende keren een waardige oplossing gebleken. Via bijvoorbeeld whatsapp-­videobellen wordt er een beeld-­ en geluidsverbinding gelegd. De pastor gaat voor in gebed en onder zijn begeleiding worden de handelingen van handoplegging, zalving en zegen door een of meerdere familieleden gedaan. Neemt u bij de vraag naar een bediening dus gerust contact op met de pastor van uw kerk. 

Ten slotte

We verlangen allemaal weer naar een zo normaal mogelijk leven in alle opzichten; ook met betrekking tot ons samen kerk­zijn. Ook al zijn de ontwikkelingen rond het coronavirus zonder meer hoopgevend te noemen, we zullen voorlopig nog wel een tijdje met aanpassingen rekening moeten houden. Laten we ons daardoor vooral niet te beperkt voelen, maar blij zijn met de mogelijkheden die we weer hebben om samen te vieren. Wij wensen u fijne en inspirerende vieringen toe! 

Namens het pastoraal team, pastor Wilfred van Nunen

Ter inspirarie

Van de bisschop

Sinds half maart, toen het coronavirus ons leven beheerste, heeft onze bisschop Gerard de Korte bijna wekelijks een ‘Woord ter bemoediging’ geschreven. Door de versoepelingen die de regering nu doorvoert, kunnen we ook kerkelijk weer opleven. Daarom heeft de bisschop zijn reeks bemoedigingen onlangs afgesloten met het ‘12e Woord ter bemoediging’. U vindt het op de website van het bisdom en de parochie en een enkele delen leest u hier:Traditioneel is 7 juli het feest van de Zoete Moeder. In de stad ’s-Hertogenbosch in het bijzonder en binnen ons bisdom in het algemeen. Al eeuwen vertrouwen gelovigen op het gebed van Maria bij haar Zoon. Maria is een voorbeeld van diep geloof maar zij wil ons ook bemoedigen in onze trouw aan Christus.

In de afgelopen maanden werd de Eucharistie in besloten kerken gevierd maar veel kerken en kapellen waren open voor privégebed. Niet alleen de Sint Jan, maar ook andere Mariaplaatsen binnen ons bisdom zijn druk bezocht. Talloze kaarsen zijn aangestoken. En met de kaarsen worden evenzovele gebeden naar de Moeder van de Heer gezonden. (…) De devotie voor de moeder van de Heer blijft gelukkig een constante factor in het geloofsleven van katholieken binnen ons bisdom.

Zoete Moeder

Zoete Moeder

Dank

Ik wil de priesters van ons bisdom oprecht danken voor alles wat zij in de afgelopen maanden hebben gedaan. Ik denk aan het bemoedigen van zieken en rouwenden maar ook het waardig afscheid nemen van de vele doden. Er was veel pijn, angst en verdriet. Maar er was ook naastenliefde, opoffering en saamhorigheid. Ik vermoed dat de inzet van de Kerk voor zieken, rouwenden en gestorvenen, ook ver buiten onze geloofsgemeenschap, zeer is gewaardeerd. Graag noem ik ook de diaconale activiteiten die in veel parochies zijn gehouden. Ik denk aan het inzamelen van producten voor onze Voedselbanken, het doen van boodschappen voor iemand in de buurt maar ook de vele telefoontjes en mailtjes om de eenzaamheid van mensen even te doorbreken. In mijn beleving de Kerk op haar best. Samen met diakens, pastoraal werkers en veel andere gelovigen is er in deze bijzondere periode toch heel veel (digitaal) werk verzet, waarvoor ik als bisschop mijn priesters heel bijzonder wil danken.


Vrijheid en verantwoordelijkheid

Bisschop Gerard de Korte

Bisschop Gerard de Korte

Na de tijd van de intelligente lockdown komt nu de tijd van de intelligente burger, zo sprak de minister- president. En ik denk dat hij gelijk heeft. Het virus is in ons land onder controle maar ook nog onder ons. De toekomst is daardoor onzeker en voor veel mensen bedreigend. Zonder afdoende medicijnen en een vaccin zijn alertheid en voorzichtigheid geboden. Wij moeten een tweede piek van besmettingen met veel zieken en doden voorkomen. Een en ander impliceert verstandig en verantwoordelijk handelen. Christelijke vrijheid betekent immers niet vrijheid, blijheid en doen waar je zin in hebt. Integendeel, christelijke vrijheid heeft altijd ook te maken met verantwoordelijkheid. Ik mag een ander niet alleen niet schaden maar ben ook geroepen om de ander lief te hebben en te dienen. Hopelijk zullen katholieken hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van anderen juist in de komende tijd beseffen en er naar handelen.

Tot slot

Ik hoop dat de komende zomertijd, bij alle onzekerheid, voor allen ontspanning en rust zal geven. Even pas op de plaats om weer nieuwe energie op te doen. Voor de meesten van ons waarschijnlijk niet in een ver buitenland maar meer in eigen omgeving. Wij mogen ons in deze vakantietijd toevertrouwen aan het gebed van de Zoete Moeder. Geniet van de komende zomertijd, onder de hoede van Christus, de Zon der gerechtigheid.

Mgr. dr. Gerard de Korte,

Bisschop van ‘s-Hertogenbosch

Vanaf deze download kunt u de brief zelf uitprinten.

OvB

nl_even_bijpraten_nr16_2

Even bijpraten nr16

Publicatiedatum: 13 juli 2020