Kies uw kerk
banner

Actie Kerkbalans 2024 Sint-Petrus basiliek. Extra informatie

Beste parochianen,

Het parochiebestuur vraagt uw bijzondere aandacht voor de Actie Kerkbalans. Het is inmiddels een traditie, dat alle kerkgenootschappen ieder jaar in de tweede helft van januari aandacht vragen voor hun financiële positie. Ook dit jaar nemen wij u graag mee naar dit aspect van onze parochie Sint-Odulphus van Brabant. Ik zal me beperken tot hoofdlijnen en enkele belangrijke trends en vooruitblikken.

Twee jaar geleden brak er een vreselijke oorlog in Oekraïne uit. Inmiddels zijn er al ontelbaar veel doden en gewonden gevallen. Sinds oktober woedt er ook een vreselijk gevecht bij de Gaza-strook in Israël. Als ik op tv de beelden zie van angstige en gewonde mensen en vooral kinderen, dan laat mij dat niet los. Hoe kan het dat de mens tot zoiets vreselijks in staat is? Op zo'n moment denk ik, wat is het goed, dat we een kerkgemeenschap hebben waarin velen vertroosting kunnen vinden en elkaar kunnen opbeuren. Ik zag ook in Oekraïne zelf volop biddende en zingende mensen in hun kerken terwijl tegelijkertijd met raketten en ander wapentuig hun leefomgeving in puin werd geschoten. De kracht van samen zijn en bidden kwam daar wel heel scherp tot uiting. Ik vind het voor de katholieke kerk ook erg bemoedigend, dat onze Paus Franciscus zonder enige terughoudendheid de verantwoordelijke regeringsleiders oproept om een einde te maken aan deze waanzinnige oorlogen.

Terug naar onze dagelijkse omgeving moet ik u meenemen naar het financiële plaatje van onze parochie. En die is eigenlijk niet veel anders als bij u thuis. Als u in de supermarkt uw wekelijkse boodschappen doet merkt u aan de kassa dat u meer moet afrekenen voor hetzelfde. Of dat de verpakkingen kleiner zijn geworden, terwijl de prijs even hoog is. Voor onze kerk geldt hetzelfde.

We draaien weliswaar een positief resultaat uit de reguliere zaken, maar moeten jaarlijks wel een behoorlijk bedrag uit de spaarpot ‘Groot onderhoud aan de kerkgebouwen’ halen. Eind 2023 hebben we hieruit bijvoorbeeld het stucwerk in de kapel van de Heilige Eik betaald. In februari – als het stucwerk is opgedroogd – wordt alles weer netjes opgeschilderd. Dan is het eindelijk klaar, ruim voor de drukke meimaand.

Zoals de meesten van jullie het afgelopen jaar al gezien hebben, is een van de vier torenklokken defect. Het hele motorwijzerwerk met ledverlichting moet vervangen worden en dat gaat op 7 februari a.s. gebeuren met hoogwerkers en al. Kosten 35.000 euro exclusief 12.000 euro voor mobiele kraankosten en 5000 euro voor verkeersmaatregelen et cetera.

De nieuwe glas-in-loodramen in de doopkapel van de basiliek die in december zijn ingewijd zijn betaald uit de bijdragen van parochianen ter gelegenheid van het 51-jarig priesterschap van Leendert Spijkers en uit diverse acties zoals een veiling in de pastorietuin, particuliere donaties en subsidies.

Samen met de gemeente Oirschot zijn we bezig om de verlichting van de basiliek aan de buitenkant te optimaliseren en energiezuiniger te maken. De kosten hiervan worden mede gedragen door de gemeente. En ook van de stichting Behoud Sint-Pieter en de Rabobank krijgen we een bijdrage.

Verder bezuinigen we op energie door de weekenddiensten tot Palmpasen in deze kapel van Sint-Joris te houden en niet in de basiliek. Gelukkig hebben we in 2021 nog een vijfjarig energiecontract afgesloten, dus qua tarieven zitten we zeker goed.

Een grote kostenpost dit jaar worden de beeldschermen in de basiliek die in maart aangebracht worden. Daarmee heeft iedereen goed zicht op het altaar en kunnen eventueel ook liedteksten en foto’s geprojecteerd worden. Dit was een grote wens van onze pastores.

Na al het vorige lijkt het wel alsof de parochie alleen uit stenen bestaat, maar het belangrijkste in onze parochie gebeurt natuurlijk door de mensen zelf. Pastoor Felie Spooren formuleert het als volgt: ‘Onze kerntaken zijn: vieren, leren, dienen, dat we trots zijn’. En daarvoor hebben we mensen nodig.

Uiteraard doet de inflatie ook zijn werk voor de personele kosten. Gelukkig kunnen we in Spoordonk en Oirschot nog steeds rekenen op wel 300 vrijwilligers die veel vrije tijd besteden aan vele werkgroepen. De inzet van vrijwilligers is indrukwekkend, hoewel we niet kunnen wegpoetsen, dat hier en daar door vergrijzing vervelende gaten dreigen te vallen. Op bepaalde cruciale plekken in de organisatie is er soms geen andere oplossing dan bedrijven of personen in te huren. Uiteraard blijft dit ook niet zonder financiële gevolgen.

Het pastoraal team krijgt vanaf april ondersteuning van een pastoraal werker die het familie- en gezinspastoraat gaat vormgeven. Deze week hebben we hiervoor van het bisdom groen licht gekregen en we hebben ook al een kandidaat hiervoor. Wat houdt dat in? Het geven van handreikingen voor de geloofsopvoeding aan gezinnen in de jaren tussen de doop en het vormsel. En het begeleiden van werkgroepen kindervieringen, doop-, eerste communie- en vormselbegeleiding. En ook assisteren in de weekendvieringen. Fijn voor onze pastores, en goed voor onze parochie.

Dan kom ik bij de inkomsten van de parochie. Helaas zijn de inkomsten in 2023 met ruim 5% gedaald ten opzichte van 2022. Er zijn minder uitvaarten in de kerk geweest, dus daar heb je ook geen collecte-inkomsten van. Ook de opbrengsten van de Heilige Eik zijn weer € 6.000 lager ten opzichte van 2022. Ondanks het goede weer voor een groot gedeelte van 2023 en ondanks het succes van het Herdenkingsbos aldaar. 

Misschien is het ook interessant dat we vorig jaar 27 dopelingen, 2 huwelijken, 50 uitvaarten en 39 communicanten hadden. Er was dat jaar geen vormselviering: dat was altijd in november, maar is verschoven naar juni en dit keer zijn er 9 vormelingen.

De term ‘Kerkbalans’ is naar mijn mening heel goed gekozen. De achterliggende gedachte is dat er net als bij de twee schalen van een echte balans evenwicht moet bestaan tussen inkomsten en uitgaven. Een tijdelijke geringe mate van onbalans is niet erg als er voldoende gespaard is als appeltje voor de dorst. Gelukkig is in onze parochie altijd een verstandig financieel beleid gevoerd. Daardoor is het ook geen probleem om een tijdelijk dipje op te vangen.

Toch is ons streven erop gericht om de balans in evenwicht te houden. Het gaat namelijk niet alleen om het hier en nu maar ook om de kerk van de toekomst.

We moeten geen tekorten gaan afwentelen op die toekomst. Daarom doen we een dringend beroep op u om als geloofsgemeenschap onze kerkorganisatie te blijven steunen. Wij willen graag onze diensten en steun blijven aanbieden zeker in deze onzekere tijden. Het motto van de Actie Kerkbalans is daarom treffend goed gekozen: “Geef vandaag voor de kerk van morgen.”

Als de komende dagen de enveloppe van de Actie Kerkbalans bij u in de brievenbus valt, rekenen wij opnieuw op uw positieve instelling. Wij zullen de middelen zo doelmatig mogelijk besteden zodat onze parochie ook in de toekomst van betekenis blijft voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Doet u weer mee?

Ik wil hierbij ten slotte al onze vrijwilligers en in het bijzonder onze contactpersonen bedanken. We hebben ongeveer 130 contactpersonen in Spoordonk en Oirschot, die elk jaar de kerkbalansbrieven bij u in de bus stoppen en ook de nieuwsbrieven bezorgen.

Bedankt allemaal!

namens het parochiebestuur

Nicoline van Tiggelen,

Publicatiedatum: 28 januari 2024