Kies uw kerk

Preek van de week

Bezinning door het jaar - derde zondag van de veertigdagentijd jaar B - 2 en 3 maart 2024

Kort voor Pasen begaf Jezus zich naar Jeruzalem,
en Hij zag hoe men in de tempel dieren verkocht en geld zat te wisselen,
en Hij zei:'Weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!'
(naar Johannes 2,13-14.16)


Overweging bij dit zondagsevangelie

Jezus bezoekt de tempel in Jeruzalem en ziet dat het een markthal is geworden.
Hij gaat met de handelaren en geldwisselaars in gesprek. Jezus wordt er boos van
als Hij dit allemaal ziet en mept ze met een zweep de tempel uit. Dat beschrijft
Johannes in zijn verhaal.

Het brengen van offers, ook dieren, was in die tijd om God
te vriend te houden, ze vonden het belangrijk en het gaf ze een goed gevoel. Maar Jezus
dacht er echter anders over en zegt: 'Nee, wil je God de Vader eren, dan moet je
goed zijn voor je medemensen, want God woont in hen.'  Hij zei ook: 'Maak van het huis
van mijn Vader geen markthal want godsdienst is geen handel met Mijn én jouw Vader.
De tempel in drie dagen weer opbouwen: Jezus bedoelde daarmee zijn eigen
lichaam, na de opstanding uit zijn dood.
(preken.be + Martien)


Heb je het al wat door waar het om draait in deze veertigdagentijd - vraagt God?
Begrijp je dat mijn verbond je een oneindige vreugde kan geven, tenminste als je
van je hart een 'huis' wilt maken, waar Ik welkom ben, in plaats van een markthal
waar je overspoeld wordt door het alledaagse en het oppervlakkige.
Ik wil naar je luisteren en woorden van liefde in je oor leggen. Ik wil je toe-
fluisteren dat Ik van je hou en dat Ik je graag zie. En Ik wil met je spreken
over mijn droom van tederheid.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)Geloven

Geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor jullie.

Onze Heer is de Kern, de Bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten, en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Geloof in Jezus.

In Jezus heeft onze Heer een menselijk gezicht gekregen.
In Jezus is de belofte van zijn Vader werkelijkheid geworden.
Geloof dat Jezus niet vergeefs heeft geleefd, en niet vergeefs
is gestorven, maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst,
in mensen die zijn liefde en aandacht uitstralen.

Geloof in zijn Geest.

Die ook vandaag nog steeds mensen bezielt en inspireert.
Die hen kracht en hoop geeft om zijn manier van leven,
tot die van ons te maken, om de weg te gaan van breken
en delen, van goedheid en verbondenheid, van recht en vrede.
Altijd weer ten bate van iedereen.


" Het mooiste cadeau dat we elkaar kunnen geven, is onze aandacht"

Schriftlezingen van deze zondag3e ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD


EERSTE LEZING Ex., 20, 1-17 

Uit het Boek Exodus

In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen. “Ik ben de Heer uw God die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Gij zult geen andere goden hebben ten koste van mij. Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op aarde of in de wateren onder de aarde. Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer bewijzen;

 want ik, de Heer uw God, ik ben voor hen die mij haten een jaloerse God die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot het derde en vierde geslacht, maar voor hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht.

 “Gij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken;

 want de Heer laat hen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn. Zes dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten: gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, zelfs niet de vreemdeling die bij u woont. In zes dagen immers heeft de Heer de hemel, de aarde, de zee met al wat er in is gemaakt. Maar de zevende dag heeft hij gerust en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt.

 “Eer uw vader en uw moeder. Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. Gij zult niet doden. Gij zult geen echtbreuk plegen. Gij zult niet stelen.  Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen. Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort."TUSSENZANG Ps. 19 (18), 8, 9, 10, 11

REFR: Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

De wet van de Heer is volkomen, zij sterkt de onzekere geest. Zijn voorschriften zijn betrouwbaar, onwetenden maken zij wijs.

Rechtmatig zijn al zijn bevelen, bevredigend voor het gemoed. Glashelder zijn zijn geboden, zij zijn een licht voor het oog.

Het woord van de Heer is eerlijk, het blijft in eeuwigheid waar. Zijn uitspraken zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak.

Gezocht meer dan goud of juwelen, welsmakend als honingzeem.  Uw dienaar neemt ze ter harte, hij wordt er rijk voor beloond.TWEEDE LEZING 1 Kor., 1, 22-25

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters, Joden eisen wonderen, Grieken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid; maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, is die Christus Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.VERS VOOR HET EVANGELIE Ps. 51 (50); 12a en 14a

Schep in mij een zuiver hart, mijn God, dat mijn mond uw lof kan zingen.EVANGELIE Joh.,2, 13-25

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Toen het paasfeest der Joden nabij was ging Jezus op naar Jeruzalem. In de tempel trof Hij de verkopers aan van runderen, schapen en duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en Hij wierp die omver. En tot de duivenhandelaars zei Hij: “Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!" Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: De ijver voor Uw huis zal mij verteren. De Joden richtten zich tot Hem met de woorden: “Wat voor teken kunt Gij ons laten zien dat Gij dit doen moogt?" Waarop Jezus hun antwoordde: “Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen." Maar de Joden merkten op: “Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd; zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?" Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden in de schrift en in het woord dat Jezus gesproken had. Terwijl Hij bij gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was, begonnen er velen in zijn Naam te geloven bij het zien van de tekenen die Hij deed. Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen omdat Hij allen kende. Hij wist wat er in de mens stak en daarom was het niet nodig dat iemand Hem over de mens inlichtte.

Archief preken