Kies uw kerk

Preek van de week

Bezinning door het jaar - eerste zondag van de veertigdagentijd jaar B - 17 en 18 februari 2024

Nadat Johannes de Doper overgeleverd was om terechtgesteld te worden,
kwam Jezus in Galilea en Hij zei: 'Het koninkrijk van God is nabij!
Bekeer je en geloof in de Goede Boodschap.'
(naar Marcus 1, 14-15)


Overweging bij dit zondagsevangelie
De wilde dieren en woestijn in mij
Marcus houdt van korte verhalen, en begint niet met de kindertijd of jeugdjaren van Jezus,
maar meteen met zijn verblijf in de woestijn. Hij schrijft dat Jezus veertig dagen en nachten
in de woestijn verblijft. Die veertig is een symbolisch getal en staat voor het voorbereidings- en
rijpingsproces en de beproeving van de mens: Jezus heeft die tijd nodig gehad om na te denken over
zijn missie, en om Gods genade te kunnen ontvangen, doorheen de beproevingen. Jezus was ook
een mens zoals alle anderen, ook Hij stond bloot aan de verleidingen om alleen aan eigen belangen
te denken, of om zijn bijzondere krachten te gebruiken voor zichzelf, wanneer Hij honger of dorst
zou hebben. Hij had kunnen denken: een keertje toegeven kan toch geen kwaad, anderen zouden zeggen:
'Je hebt groot gelijk man'. Maar Jezus stond stevig in zijn sandalen en gaf niet toe aan de verleidingen,
daarom is Hij ook zo'n bijzonder mens, een voorbeeld voor iedereen. Hij bleef trouw aan de taak
waarvoor Hij zich gesteld zag namelijk. het Rijk van vrede en liefde brengen, ook na deze 'woestijnkuur'.

Je leest dat Jezus verbleef tussen de 'wilde dieren', maar die zijn figuurlijk en niet letterlijk,
het zijn namelijk de verleidingen waaraan Hij door de satan zal worden blootgesteld, voor Hij met zijn zending
gaat beginnen. Jezus kiest voor trouw aan God en zijn Boodschap, in plaats van populariteit of een bekende uit Galilea.
Hij geeft niet toe aan die zogenaamde 'wilde dieren', maar gaat de weg die zijn Vader voor Hem heeft uitgezet:
de weg van liefde en vrede. 

Zou ik ook mee kunnen trekken met Jezus naar de woestijn? En hoe zit
dat dan met die 'wilde dieren' in mijzelf en in de wereld? In onze wereld heten die: geweld, armoede,
uitbuiting, terrorisme en machtsmisbruik. En de 'wilde dieren' in onszelf zijn vaak: hebzucht, egoïsme, onverschilligheid, jaloersheid, ontrouw en ongeloof. Daar ben je niet machteloos tegen, maar het is soms moeilijk om daar iets aan te veranderen. Er zijn
momenten in je leven waarin je als het ware naar je eigen 'woestijn' gedreven wordt.

Een paar voorbeelden die je zult herkennen in de woestijn van de eenzaamheid: je hebt er niet om gevraagd, maar als bijvoorbeeld
je partner of ander geliefde wegvalt beland je erin. Of de woestijn van je ziekbed of handicap,
afhankelijkheid of hulpeloosheid, of niet meer in tel zijn: dan komt de leegte op je af en de confrontatie
met jezelf. "

Maar de woestijn in gaan wil ook zeggen: naar je eigen mogelijkheden tijd vrijmaken voor God
en proberen een stuk los te komen van de dagelijkse dingen, en ook je bezinnen op de mogelijkheden om
andere mensen die in nood zitten te helpen en.... in de woestijn dáár laat God zich vinden en spreekt
tot ons hart. 

Echter die woestijn kan ook lang duren; veertig dagen, veertig jaren, ja, soms wel een heel
mensenleven, je kunt er sterker en levens rijker uitkomen. In deze veertigdagentijd, worden we
opgeroepen dat we wat meer proberen te leven als christenen, en proberen een verandering in ons levens-
patroon aan te brengen. Probeer dit samen met Jezus als je leidsman, Hij wil je helpen om alle overtollige
ballast van je af te werpen. 

Ook Jezus verlaat de woestijn, verdiept en gesterkt, 'bekeer je, en geloof in de Blijde Boodschap', zegt Hij.
(preken.be + Martien)


Uw Geest
Schenk mij uw Geest, Heer, om als christen stand te houden in de 'woestijn' van de wereld,
en niet ten onder te gaan aan de verleidingen van bezit en macht. Help mij mijn roeping als 
christen te ontdekken en te beloven: U aanbidden, Heer, en U alleen dienen. Laat me daarom
in deze veertigdagentijd groeien in liefde en geloof.
(Erwin Roosen)


Heer

Laat mij opzien naar het kruis en, als ik niet meer verder kan,
mijn gebed als verse bloemen neerleggen, aan uw gekruisigde voeten.
Wees de Bron waaruit ik put, als de rivier van mijn leven opdroogt.
(Toon Hermans)
Als Ik kijk naar de wereld
en zie hoe geld en macht
het voor het zeggen hebben,
dan denk Ik soms
dat de mensen Mij vergeten zijn
-zegt God-
en dat mijn boodschap
als naïef moet overkomen.
Is Jezus dan
voor niets gestorven?
Heeft zijn dood dan
geen enkele betekenis gehad?
Heel zijn leven getuigde nochtans
van zijn verbondenheid met Mij.
In alles wat Hij zei en deed,
voelde je mijn hartenklop.
Hij noemde Mij 'Vader'
en leerde dat aan zijn vrienden.
Mag Ik ook jouw 'Vader' zijn?
en wil jij mijn 'kind' worden?

(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)

Schriftlezingen van deze zondag1e ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

EERSTE LEZING Gen., 9, 8-15

Uit het Boek Genesis

Dit zei God tot Noach en zijn zonen: “Nu ga ik mijn verbond aan met u en met uw nageslacht en met alle levende wezens die bij u zijn, met de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren van de aarde die bij u zijn, met al wat uit de ark is gekomen, al het gedierte van de aarde. Ik ga met u een verbond aan dat nooit meer enig levend wezen door het water van de vloed zal worden uitgeroeid en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten.” En God zei: “Dit is het teken van het Verbond dat ik instel tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle geslachten. Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik op de aarde de wolken samenpak en de boog in de wolken zichtbaar wordt, dan zal ik denken aan het verbond tussen mij en u en alle levende wezens; alles wat leven heeft. De wateren zullen nooit meer zwellen tot een vloed om al wat leeft te verdelgen.”TUSSENZANG Ps. 25 (24), 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9

REFR: De wegen van God zijn goed en betrouwbaar voor ieder die zijn verbond onderhoudt.

Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen. Leid mij volgens uw woord, want Gij zijt mijn God en Verlosser.

Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw altijd geschonken ontferming.

Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd, maar denk aan mij met erbarmen.

De Heer is goed en rechtschapen, daarom wijst Hij zondaars de weg. Hij leidt de geringe langs eerzame paden, Hij leert de een-voudige wat hij moet doen.TWEEDE LEZING 1 Petr., 3, 18-22

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Broeders en zusters, Christus is eens voor al gestorven voor de zonden - de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen - om ons tot God te brengen. Gedood naar het vlees werd Hij ten leven ge-wekt naar de geest. Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker, die eertijds, in de dagen dat Noach de ark bouwde, weerspannig waren geweest, terwijl God in zijn lankmoedigheid geduld oefende. In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan acht personen behouden te midden van het water. Dit was een voorafbeelding van het doopwater waardoor gij nu gered wordt. De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid maar de verbintenis met God van een goed geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus die ten hemel gevaren zetelt aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan Hem onderworpen zijn.VERS VOOR HET EVANGELIE Mt.; 4; 4b

Niet van brood alleen leeft de mens meer van ieder woord dat uit de mond van God voortkomt.EVANGELIE Mc., 1, 12-15

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde Gods Blijde Boodschap.

Hij zei: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”

Archief preken