Kies uw kerk

Preek van de week

Bezinning door het jaar - Hemelvaart van de Heer jaar B - 9 mei 2024

HEMELVAART VAN DE HEER

Hemelvaart wordt elk jaar gevierd tussen 30 april en 3 juni. Hemelvaart valt veertig dagen na Pasen en tien dagen voor Pinksteren, altijd op een donderdag. Tijdens Hemelvaart viert de kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid: de Hemel. Het is voor gelovigen een feest van grote vreugde! Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, plaatsneemt in de Hemel aan de rechterhand van God, zijn ook alle leden van de Kerk verheven en met de Hemel verbonden.Verzen uit de H. Schrift

Net voordat Jezus in de hemel werd opgenomen, zei Hij tegen zijn vrienden:
'Ga, en maak alle volkeren tot leerling van Mij.
Ik ben met jullie, alle dagen!'
(naar Matteüs 28,19-20)
Overweging bij het evangelie

Onze geloofsbelijdenis eindigt met: "ik geloof in de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven". Wij geloven dat, maar wij begrijpen dat niet. Als wij vandaag vieren dat Jezus ten hemel is opgestegen, dan vieren wij dat Hij voor ons een plaats heeft bereid. Hij is teruggegaan naar de Vader opdat ook wij eens bij de Vader thuis kunnen zijn. Zijn opstijgen is de belofte voor ons.

Welnu, wat zullen wij dan gaan krijgen? Een hemel als een plaats boven de wolken? Een hemel als een feestmaaltijd met gouden lepeltjes? Een hemel als een familiereünie? Een hemel met zwevende geestelijke zielen? Er is niemand die het kan vertellen, omdat wie er naartoe is gegaan nooit meer terugkomt (en misschien niet terug wil) naar de aarde. Hoewel... één is er uit de hemel neergedaald en één heeft er laten zien hoe het er is: Jezus Christus.

De afgelopen weken hebben wij Pasen gevierd:

Op paaszondag lazen we over het lege graf, over de leerlingen die op zoek waren naar het lijk en alleen doeken en zwachtels vonden.
Op de twee zondagen daarna lazen we over Jezus die aan zijn leerlingen verscheen: kijk maar, voel maar, Ik ben het zelf.
De afgelopen twee zondagen lazen we over wie Jezus voor ons wil zijn: onze herder en onze wijnstok.
Maar nu... Hij stijgt op naar zijn Vader en onze Vader.

Om te begrijpen wat Pasen en Hemelvaart met ons te maken hebben, moeten we terug naar de verschijningsverhalen. Jezus verschijnt met een lichaam, maar niet zomaar een lichaam. Het Paaslichaam van Christus heeft wel dezelfde vormen en draagt de tekenen van het lijden als wondentekenen, maar is ook wezenlijk anders.

Hij gaat door dichte deuren en ‘verschijnt’, dat wil zeggen: Hij komt niet binnenlopen en wandelt niet weer naar buiten, maar Hij is er plotsklaps en Hij is ook plotsklaps weer weg.

Sommige leerlingen denken een spook te zien, of, zoals Maria Magdalena, de tuinman. Het is Jezus helemaal, en het is Jezus ook niet.

Deze verschijningen werpen een licht op Hemelvaart. De verrezen Christus, met zijn ‘verheerlijkt’ lichaam zoals we dat noemen, staat bij zijn leerlingen en is dan opeens weg. Zij weten, zoals Jezus heeft gezegd, dat Hij nu definitief niet meer zal verschijnen.

Daarom spreken we bij deze laatste verschijning over de Hemelvaart, om aan te geven dat Jezus nu thuis blijft, bij de Vader.

Of zij - zoals afbeeldingen suggereren - twee voetjes in de wolken zagen verdwijnen, is maar de vraag. Het gaat ook niet om het lichamelijke of om de vraag of Jezus bij zijn hemelvaart echt omhoog is gestegen. Het gaat om het geheim dat Hij nu - met zijn verheerlijkt lichaam - bij de Vader is.

Voor ons werpt dit een licht op onze eigen verrijzenis en ons nieuwe lichaam. Wij geloven dat wij na de dood voor eeuwig bij God mogen zijn, dat wij de plaats mogen innemen die Jezus heeft bereid.

Hoe gaat het er daar uitzien? Wie het weet mag het zeggen.

Wij mogen vast geloven dat wij - net als Jezus - op het einde der tijden een nieuw lichaam zullen krijgen, een verheerlijkt paaslichaam. Wij verrijzen en leven als verrezenen voor eeuwig.

Hoe zal dit gaan?

Net zoals bij Jezus. Op wonderlijke wijze, maar wel herkenbaar als wie we zijn. Niet meer gehinderd door lijden en dood, maar wel getekend door het leven dat wij hebben geleefd. Oud en jong tegelijk. In staat om te eten en te drinken, vast en zeker, maar daarbij wel de vraag stellend of we er nog ooit honger en dorst naar zullen voelen. In staat om verbonden te zijn met onze familie en vrienden, vast en zeker, met nieuwe ogen en nieuwe oren. Verbonden met alle heiligen in één grote kerkgemeenschap, gericht op God en Jezus Christus die onze enige honger zal zijn.

Hoe zal God dit gaan doen? Hoe zal Hij onze stoffelijke resten weer bijeenbrengen?

Een dwaze vraag. Zo letterlijk mogen we het nieuwe lichaam niet zien als vervolg op ons lichaam van nu. Net zomin als wij de hemel moeten zien als een vervolg van onze aarde. God maakt alles nieuw. Net zo wonderlijk als het nieuwe leven van Pasen. Helemaal dezelfde u en ik, helemaal dezelfde Jezus, en toch helemaal nieuw.

Zo bezien werpen Pasen en Hemelvaart een nieuw licht op de geloofsartikelen over de verrijzenis en het eeuwig leven. Van het grootste belang voor u en mij. Jezus is met zijn verheerlijkt lichaam verrezen en ten hemel opgestegen. Een wonder en een profetie voor ons allemaal.

Amen.
http://www.hemelvaartsdag.nl/p...Schriftlezingen van deze dagHEMELVAART VAN DE HEER

EERSTE LEZING Hand., 1, 1-11

Uit de Handelingen der Apostelen


Mijn eerste boek, Teofilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag, waarop Hij zijn opdracht gaf aan de Apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen en waarop Hij ten hemel werd opgenomen. Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl Hij met hen at beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt: “Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest.” Terwijl zij eens bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag: “Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?” Maar Hij gaf hun ten antwoord: “Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde." Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en
een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? “Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan."TUSSENZANG Ps. 47 (46), 2-3, 6-7, 8-9

REFR: God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen.


Alle volkeren, klapt in de handen, jubelt voor God met blij geroep. Want groot is de Heer en alom geducht, een machtig vorst over heel de aarde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen. Zingt nu voor God, laat klinken uw zang, voor onze koning een loflied!

Koning is God over heel de aarde, zingt dus een psalm voor Hem. Koning is God over alle naties; zetelend op zijn heilige troon.TWEEDE LEZING Ef., 1, 17-23

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze


Broeders en zusters, Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig te kennen. Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de dood en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als Hoofd gegeven aan de kerk die zijn lichaam is, de volheid van Hem, die het al in alles vervult.


ALLELUIA Mt., 28, 19 en 20

Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt de Heer; Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Alleluia.


EVANGELIE Mc., 16, 15-20

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus


In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak hij tot hen: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen zullen dezen genezen zijn.” Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van God. Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.


Archief preken