Kies uw kerk

Preek van de week

Bezinning door het jaar - tweede zondag van de veertigdagentijd jaar B - 24 en 25 februari 2024

Toen Jezus met Petrus, Johannes en Jakobus op een hoge berg was,
kwam er opeens een wolk over hen en uit die wolk klonk een stem:
'Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem'.
(naar Marcus 9, 2.7)


Overweging bij dit zondagsevangelie

Het leven gaat door...

We kunnen de Veertigdagentijd beleven als een pelgrimstocht samen met Jezus.
Hij is de 'deur' voor ons en richt zich op zijn Vader. Nu gaat Jezus, samen met
Petrus, Johannes en Jacobus de berg Tabor op.  Petrus zei:'Het is goed om hier te zijn, laten
we maar drie tenten opzetten.' De drie leerlingen en vrienden van Jezus, waren
getuige van een geweldige ervaring, Jezus straalde samen met Mozes en Elia.
De drie leerlingen wilden op de berg blijven en waren samen met Jezus in een
bijzondere wolk verenigd. Het zijn dezelfde vrienden die ook bij Jezus waren,
in de Hof van Olijven. Op de berg Tabor zagen ze Jezus in zijn stralende heerlijkheid.
Jezus vertelde: Ik ben de Messias, maar de leerlingen mochten er nog niet over
vertellen. We maken allemaal wel berg- en dal ervaringen mee. Sterkte richting Pasen.
(preken.be + Martien)Ik zal je niet alleen laten - zegt God - nooit!
Zelfs als je de indruk hebt dat de zon in je leven is ondergegaan
en dat het helemaal donker is geworden rondom je, dan nog zal Ik er zijn.
Misschien herken je Me niet, omdat je ogen blind zijn geworden door je verdriet en tranen.
Maar je mag erop vertrouwen dat Ik mijn liefde als een licht over je leven laat schijnen
en dat Ik je blijf toefluisteren dat Ik van je hou.
Jij bent toch mijn kind!
Je bent een parel in mijn ogen!
Ik heb je lief, liever dan mijn leven - zegt God.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)Geloven

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.


In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,


die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. 

Amen.


Berg opgaan

Net als Jezus dat deed, zo wil Ik jou uitnodigen met Mij een berg op te gaan - zegt God -
om de rust en stilte op te zoeken en te ervaren dat leven in mijn nabijheid, je 'anders'
en 'nieuw' kan maken. Want hoe sterker je Mij in je leven toelaat, des te meer zullen je
ogen glinsteren van liefde. Je mond zal alleen maar goede dingen vertellen en je handen
zullen dienstbaar zijn. Op die manier van Mij getuigen. Je zult stralen als de zon, als je
mijn tederheid kan verwerken.
(Erwin Roosen)

Schriftlezingen van deze zondag2e ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD


EERSTE LEZING Gen., 22. 1-2.9a. 10-13. 15-18
Uit het Boek Genesis

In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem: “Abraham. " En hij antwoordde: “Hier ben ik." Hij zei: “Ga met Isaak, uw enige zoon, die gij liefhebt, naar het land van de Moria en draag hem daar op de berg die Ik u zal aanwijzen als brandoffer op.” Toen zij de plaats bereikt hadden die God hen had aangewezen, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon de keel af te snijden, riep de engel van de Heer hem van uit de hemel toe: “Abraham, Abraham!" En hij antwoordde:
“Hier ben ik." Hij zei: “Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets! Ik weet nu dat gij God vreest want gij hebt Mij uw enige zoon niet willen onthouden." Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram, die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op, in plaats van zijn zoon.
Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham en zei: “Bij Mijzelf heb Ik gezworen - spreekt de Heer-, omdat gij dit gedaan hebt en Mij uw enige zoon niet hebt onthouden, daarom zal Ik u overvloedig zegenen en uw nakomelingen talrijker maken dan de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de aarde omdat gij naar Mij hebt geluisterd."


TUSSENZANG Ps. 116 (115); 10 en 15; 16-17 18-19


REFR: Ik mag weer leven onder Gods oog in 't land van de levenden.


Ik bleef vertrouwen, al zei ik: ik ben gebroken van smart; Want kostbaar is in de ogen des Heren, het leven van wie Hem vereert.

O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd, Gij hebt mijn boeien geslaakt.

Met offers zal ik U loven, de Naam van de Heer roep ik aan. Ik zal mijn geloften volbrengen waar heel zijn volk het ziet. Op 't voorplein van uw tempel, in uw Jeruzalem.


TWEEDE LEZING Rom., 8, 31b-34

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters, indien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard: voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd. En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het andere schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God die rechtvaardigt? Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit?


VERS VOOR HET EVANGELIE

Vanuit een schitterende wolk werd de stem van de Vader gehoord: Dit is mijn welbeminde Zoon; luistert naar Hem.


EVANGELIE Mc., 9, 2-10

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus


In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes en zij onderhielden zich met Jezus. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: “Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia." Hij wist niet goed wat hij zei, want ze waren allen geheel verbluft. Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die wolk klonk een stem: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem." Toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand anders bij hen dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Zij hielden het inderdaad voor zich, al vroegen zij zich onder elkaar af wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.


Archief preken