Kies uw kerk

Preek van de week

Bezinning door het jaar - vierde zondag door het jaar B - 27 en 28 januari 2024

Op sabbat ging Jezus naar de synagoge. Hij gaf er
onderricht en genas iemand, die in de greep was
van een onreine geest. En als een lopend vuurtje
ging zijn faam rond in heel Galilea.
(naar Marcus 1,21-28)

Overweging bij dit zondagsevangelie
Je christen-zijn moet je altijd waar maken in woord
én daad - zegt God - zoals Jezus dat deed. Op bepaalde
momenten zal van je gevraagd worden, dat je over Mij
vertelt en dat je van je geloof in Mij getuigenis aflegt.
Op andere momenten zal men van je verwachten dat je
geloof compleet wordt, in trouwe dienstbaarheid, en in
een blijvende zorg voor rechtvaardigheid. Juist het
evenwicht tussen wat je zegt en doet, zal voor anderen
én voor jezelf een bron van vreugde zijn.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)


Jezus kennen en aanvaarden
Het openbare leven van Jezus was net begonnen, Hij had net vier volgelingen geroepen, de gebroeders Petrus en Andreas, en Jacobus en Johannes. Jezus was in de synagoge van Kafarnaüm, in het dorp bij het meer van Galilea, waar Jezus ook woonde. Jezus ging ging de aanwezigen kennis en uitleg geven, want maar weinig mensen lazen de teksten van de Schrift en de Wet. De Schriftgeleerden genoten van hun aanzien en werden als rabbi aangesproken, ook Jezus noemden ze rabbi uit Nazareth, omdat Hij ook kon lezen en de Schrift kende, maar Jezus legde het heel anders uit dan de Schriftgeleerden. Het verschil zat bij Jezus in zijn bijzondere gave, de aanwezigen in de synagoge vonden het geweldig over Jezus' uitleg. 

Jezus heeft zijn hart op de juiste plaats, daarom spreekt Hij met gezag, Hij heeft zijn hart op zijn tong. Hij bracht in de synagoge aan het licht wat de mensen kon bezielen. Maar plotseling onderbreekt een persoon Jezus, hij begint te schreeuwen en ruziet met Jezus. 'Komt U ons vernietigen?' roept hij tegen Jezus, Jezus werd er niet boos van, Hij vond de persoon, iemand met een 'onreine' geest.
Marcus de evangelist, bedoelt dat die man bezeten is van het kwaad, hij wilde Jezus in een ravijn werpen. Maar even later bood deze persoon de gelegenheid om Hem uit te leggen, wat hij aan het betogen was. Jezus vertelde dat het Rijk Gods nabij was: toen veranderde de boze man, de woorden van Jezus kwamen bij hem binnen en brachten hem weer terug naar zichzelf,  zijn goede kant. 

Wat Jezus voor deze man deed, is een teken wat Hij voor ons allemaal wil doen, mensen bevrijden van agressieve dingen. De man uit dit verhaal was bereid om Jezus bij hem uit te nodigen, Jezus kon hem redden, door hem aan te raken. Jezus blijft mensen oproepen, wat in ons hart leeft van goedheid, liefde en sociale inzet. Jezus kan ook ons genade geven in ons leven, maar ook sterkte, kracht, hoop en rust.
(uit: preken.be + Martien)


Handen
Twee handen heb je gekregen.
Twee handen om mee te spelen.
Twee handen om vast te houden.
Twee handen bij vreugde en verdriet.
Twee handen die trouw beloven.
Twee handen bij zorg en pijn.
Twee handen openen zich in vriendschap.
Twee handen openen zich als welkom.
Twee handen die geven en nemen.
Twee handen zeggen meer dan woorden.

Geloven

Als wij bereid zijn om samen ons geloof te belijden in de Heer.
Geloof in God, die liefde is en ons de wereld schenkt.

Geloof ook dat God ons roept en zendt, om van deze wereld
een thuis te maken, zonder oorlog en haat, maar vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Geloof in Jezus, die geroepen en gezonden werd, om lief en leed
met ons te delen, om zich te geven als liefde aan ons mensen.

Geloof ook dat Onze Lieve Heer ons zendt om lief en leed te delen met
elkaar. Geloof dat de Heer zijn Geest van liefde aan ons allemaal
schenkt.

Geloof ook dat de Jezus ons roept om van zijn blijde boodschap,
te getuigen in woord en daad, zodat alle mensen met elkaar om
kunnen gaan, en samen in een geloofsgemeenschap van liefde,
vrede en vriendschap voor altijd.


Gebedje
Lieve Heer,
Dank je wel voor Jezus, Hij heeft ons veel verteld over Jou.
Hij helpt ons om altijd bij Jou te horen.
Door zijn voorbeeld weten we hoe we trouw aan Jou kunnen zijn.

"Mensen hebben twee handen met een reden: een om zichzelf te helpen en de tweede om een ander
te helpen."


Archief preken