Kies uw kerk

Preek van de week

Bezinning door het jaar - vierde zondag van de veertigdagentijd jaar B - 9 en 10 maart 2024

Zondag Laetare - verheug je, wees blij.

Zoveel hield God van de wereld, dat Hij zijn Zoon heeft gegeven,
om redding te brengen. Wie de waarheid doet, komt naar het licht,
zodat zal blijken dat zijn daden in God zijn gedaan.
(Naar Johannes 3, 16-17.21)


Overweging bij dit zondagsevangelie
Ik heb mijn Zoon geschonken - zegt God - omdat Ik van je hou, en omdat
Ik je vrij wil maken, van het oppervlakkige van alledag. Ik heb je nodig
om aan de wereld de kleuren van mijn verbond te geven, zodat het licht
van Jezus mag stralen over alle mensen, zonder onderscheid. Ik hoop
dat je opkomt, voor waarheid en recht, voor vrede en eenheid, en dat je
mijn droom, voor de wereld en voor haar bewoners, zichtbaar en voelbaar
maakt, in je eigen manier van leven. Daartoe heb Ik je geroepen - zegt
God - en Ik wil je daar graag mijn zegen voor geven.
(Uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)


Zozeer heeft God de wereld lief gehad
'Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon Jezus
heeft gegeven, zodat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig
leven zal hebben.' 

Het geloof van ons is Jezus volgen, dat is dus een licht zijn in de wereld. Licht van liefde en vrede, in deze vaak duistere wereld,
van oorlog en vluchtelingen, geweld en bedrog, armoede en honger. God heeft Jezus gezonden om de mensen te bevrijden, van alles wat je leven onleefbaar kan maken.

'Wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat Hij doet. (Johannes 3, 21)
(preken.be + Martien)
Geloven

Geloof in een God, die één en al liefde werd, die mensen in elkaar doet
geloven en die mensen van elkaar doet houden.

Geloof in Jezus, die ruimte maakt voor kleingelovigen, zieken en andere medemensen.
Geloof in Hem, omdat Hij zijn liefde, zijn leven voor medemensen gaf.

Geloof in liefde, goedheid en tederheid, in bevrijding en solidariteit, in ontmoeting in
dagelijkse dingen. 

Geloof in de geloofsgemeenschap, die achter de dromen staat van mijn Vader en probeert te leven vanuit de Geest van Jezus.

Geloof in de oprechte liefde tussen de mensen.

Uitkijk

Soms, als ik ervaar dat ik een verkeerde weg heb gekozen in mijn leven, dan hoop ik dat U
toch nog op de uitkijk staat, Lieve Heer, en dat U mij in de verte al ziet aankomen.
Vraag me dan niet om alles onder woorden te brengen, maar wil me omarmen, als een liefdevolle Vader en een tedere Moeder. 

Geef me alstublieft een nieuwe kans als ik teleurgesteld
ben. En blijf het mij in mijn oren en in mijn hart fluisteren: 'Menslief, Ik hou van jou.'
(Erwin Roosen)


Jezus heeft gezegd: 'Wie mijn leerling wil zijn, moet zijn kruis opnemen en Mij volgen.'
Schriftlezingen van deze zondag4e ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD


EERSTE LEZING 2 Kron., 36, 14-16. 19-23
Uit het tweede Boek Kronieken

In die dagen maakten ook al de voornaamste priesters en het volk zich herhaaldelijk schuldig aan de gruweldaden der heidenen en ontheiligden de tempel van Jeruzalem die aan de Heer gewijd was. En de Heer, de God van hun voorvaderen, stuurde al maar gezanten naar hen toe, want Hij had medelijden met zijn volk en met zijn woning. Maar zij verachtten Gods gezanten, spotten met hun boodschap en maakten zich vrolijk over de profeten zodat tenslotte de toorn des Heren wel genadeloos moest losbarsten over het volk. De koning der Chaldeeën liet de tempel in brand steken en de muur van Jeruzalem afbreken en alle paleizen liet hij plat branden zodat alle kostbaarheden verloren gingen. Allen die aan het zwaard ontkomen waren, liet hij in ballingschap wegvoeren naar Babel waar zij hem en zijn zonen als slaven moesten dienen tot het Perzische rijk aan de macht kwam. Zo ging de voorspelling in vervulling die de Heer bij monde van Jeremia gedaan had: “Zolang het land zijn sabbatjaren niet vergoed gekregen heeft, zal het braak blijven liggen: zeventig jaar lang." In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging de voorspelling in vervulling die de Heer bij monde van Jeremia gedaan had: de Heer wekte de geest op van Cyrus, de koning van Perzië. Deze liet in heel zijn koninkrijk de volgende boodschap afkondigen en ook schriftelijk verspreiden: “Zo spreekt Cyrus, de koning van Perzië: De Heer, de God des Hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde geschonken. Hij heeft mij opgedragen voor Hem te Jeruzalem in Juda een tempel te bouwen: laten allen onder u die tot het volk des Heren behoren onder de hoede van de Heer, hun God, terugkeren naar Jeruzalem.”,


TUSSENZANG Ps. 137 (136), 1-2, 3, 4-5, 6

REFR: Moge mijn tong in mijn mond blijven kleven als ik aan u niet meer denk.


Wij zaten aan Babylons stromen en weenden denkend aan Sion; En aan de wilgen die daar staan hingen de citers. Onze ontvoerders vroegen gezangen, onze verdrukkers een vrolijk lied: zingt ons van Sion!

Zouden wij dan van de Heer kunnen zingen hier in dit vreemde land? Als ik, Jeruzalem, u ooit vergeet moge mijn hand verlammen;

Moge mijn tong in mijn mond blijven kleven als ik aan u niet meer denk; Als ik Jeruzalem zou willen ruilen voor wat plezier.TWEEDE LEZING Ef., 2, 4-10

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters, 

God die rijk is aan erbarming heeft wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad ons met Christus ten leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden; aan zijn genade dankt gij uw redding. En Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus, om de naderbij komende Eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof; niet aan uzelf: Gods gave is het; niet aan uw prestaties, niemand mag zich verhovaardigen. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft.VERS VOOR HET EVANGELIE Joh., 3, 16

Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft eeuwig leven zal hebben.


EVANGELIE Joh., 3, 14-21

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes


In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus: “De mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon Gods. Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. leder die slecht handelt heeft afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe, uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet gaat naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan."

Archief preken