Kies uw kerk

Preek van de week

Eerste preek in de veertigdagentijd eerste zondag 10 maart 2019

Veertigdagentijd - eerste zondag
De duivel beloofde Jezus alle macht over heel de wereld, tenminste als Hij hem zou aanbidden.
Maar Jezus antwoordde:'De Heer jouw God zul je aanbidden en Hem alleen dienen!'
( naar Lucas 4,5-8; lees ook Lucas 4, 1-13)

overweging bij dit zondags evangelie
De roep van de woestijn
Vasten is tegenwoordig wel erg mode geworden, we weten allemaal hoe nodig het is om onze overtollige kilo's kwijt te raken, om slank te worden. Maar dit heeft helemaal niets van doen met de kerkelijke vastentijd, en wordt daarom tegenwoordig veertigdagentijd genoemd, als voorbereiding op het feest van de Verrijzenis, het gedenken van het sterven en verrijzen van Jezus.
Je voorbereiden op het Paasfeest wil zeggen je meer vrijmaken van een te grote afhankelijkheid van materiële dingen,
om je zo open te kunnen stellen voor waar het in je leven écht omgaat.
Op deze eerste zondag van deze veertigdagentijd wordt het verhaal gelezen van Lucas over de bekoring van Jezus in de woestijn.
De woestijn is een plaats waar bijna niets groeit, daar heerst de macht van de honger en dorst, van eenzaamheid en verlatenheid.
Het gaat daar om het wezenlijke, het levensnoodzakelijke, de mens kan zich daar helemaal concentreren op God.
Daar spreekt God een eigen taal, direct tot het hart van de mens, het is misschien vreemd dat ook het openbaar leven van Jezus,
moest beginnen met zo'n woestijnervaring, de Geest drijft Jezus naar de woestijn, zegt evangelist Lucas.
Jezus ondergaat daar de woestijnervaringen van honger, dorst, eenzaamheid, stilte en bekoring, Hij ervaart de woestijn als een plaats,
van harde beproevingen, een plaats waar Hij weerstand moet bieden aan de bekoorder (satan).
Bij het begin van deze veertigdagentijd wordt ik uitgenodigd om zoals Jezus, me terug te trekken in de stilte en me te bezinnen
op het wezenlijke in mijn leven: Waar ben ik mee bezig? Wat bepaald mijn leven? Hoe ervaar ik mezelf? Hoe ervaren anderen mij?
We volgen zó gemakkelijk de grillen van het menselijk opzicht, en stellen o zo gemakkelijk bijkomstige dingen op de eerste plaats in ons leven.
Dit evangelie geeft mij ook nog drie Jezus-woorden mee op weg naar Pasen die mij kunnen vrijmaken.
'De mens leeft niet van brood alleen'. Brood heeft hier veel namen, het staat voor mogelijkheden, waarmee de mens zelf aan zijn
leven zin en inhoud kan geven, maar hoeveel klampen zich vast aan vergankelijke dingen, en denken dat zij hun leven zinvol kunnen maken met bezit en macht.

( berg van de bekoringen in Jericho)
Jezus nodigt mij uit om me los te maken van die honger (bekoring), om altijd maar méér te willen bezitten; om een nog hogere levensstandaard te bereiken,
om je nog meer te veroorloven dan anderen, kost wat kost de beste willen zijn, om alles zelf te willen doen en geen hulp willen van anderen, ja, zelfs God niet nodig hebben.
Alleen in het vrij worden en vrij staan tegenover de materiële dingen ontsluit zich het ware leven, ik mag leven van het Woord van God.
'De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen'. Eigenlijk dien ik in mijn leven vaak valse goden: zoveel stoffelijke waarden stel ik boven God.
Ik 'aanbidt' macht, prestatie, hebzucht, schoonheid, juist dat is het, wat de duivel ook van Jezus gewild zou hebben, maar waar Jezus zich tegen geweerd heeft.
Deze veertigdagentijd is voor mij een uitnodiging om God, God te laten zijn in mijn leven, en Hem de eerste plaats te geven,
en erkennen dat ik alles aan God te danken heb.
'Gij zult de Heer uw God, niet op de proef stellen'. Jezus bedoelt daarmee dat je niet moet zeggen:'God, help me, of ik geloof niet meer in U'. Wat de drie Jezus-woorden betreft, kies ik vaak precies wat bij mij past en wat me niet past dat leg ik eenvoudigweg naast me neer. Ik mag God niet gebruiken om mijn wensen door te drukken, of ter verantwoording te roepen, of onze wetten voor te schrijven, integendeel, ik moet mijn leven richten naar de wil van God, en Hem de plaats geven die Hem toekomt!
Zo blijft het verhaal van de bekoringen van Jezus ook voor mij nog actueel, zo'n 'woestijnervaring' in mijn eigen leven, bijv. tijdens een ziekte, bij een sterfgeval, bij tegenslag, kan in mij bewerken dat ik mij weer concentreer op wat echt de moeite waard is om voor te leven. En kan hopelijk voorkomen dat ik te zeer in beslag wordt genomen door allerlei bijkomstige dingen.
Maar daarvoor is gebed nodig, daaruit kan ik kracht putten om mijn hele bestaan eens kritisch te onderzoeken.
( preken.be + embe)
**********************************************************************************************************************************************

40 dagen
Ik krijg veertig dagen de tijd om te oefenen in het doorstaan van de beproevingen van dit leven,
en om te weerstaan aan de verleidingen van het minder goede.
Dan moet ik ze natuurlijk wel eerst zien en onderkennen.
Veertig dagen ga ik werken aan mijn christelijke levenshouding.
Veertig dagen proefwerk, en een praktijkexamen.
Ik hoop en bid dat ik zal slagen voor dit proefwerk, dan kan ik met Pasen een soort examenfeest houden.
 

 

Archief preken