Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – negenentwintigste zondag - 21 en 22 oktober 2023


Door het jaar - negenentwintigste zondag

De farizeeën vroegen aan Jezus, of het toegestaan
was om belasting aan de keizer te betalen of niet.
Jezus antwoordde:'Geef aan de keizer wat van de
keizer is, en aan God wat van God is.'
(naar Matteüs 22,15.17.21)

overweging bij dit zondags evangelie


Misschien heb je er nog nooit bij stilgestaan - zegt God -
of misschien vind je alles zo vanzelfsprekend, dat je er
geen vragen bij stelt. Daarom wil Ik je uitnodigen om
heel bewust naar je eigen leven te kijken, en te bemerken
dat alles en iedereen je eigenlijk geschonken wordt, zomaar.
Heel je bestaan, is een wonder van vriendschap en van
genegenheid. Ik hoop dat je dat wonder een kans durft te
geven, en dat je dankbaar bent om elk geschenk van liefde.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*****************************************************

Waar leven wij voor, mens of munt?


'Geef aan de keizer wat van de keizer is, en geef aan God terug wat van God is.'
zei Jezus. Dikwijls probeerden tegenstanders van Jezus, Hem in de val te lokken,
die tegenstanders waren de hogepriesters, schriftgeleerden, farizeeën en ook de
bezetters van Israël de Romeinen. Ze stellen een verraderlijke vraag aan Jezus,
maar Hij geeft een schitterend antwoord op hun vraag, dat ze verbaasd achter-
blijven, moet je ja of nee belasting betalen aan de keizer? Jezus zegt erop:'Geef
aan de keizer wat van de keizer is, en geef aan God wat aan God toebehoort.'
Daarmee laat Hij zien waar het echt op aankomt, dat wereldlijke heersers geen
goden zijn, dat ze betaald mogen worden, maar niet vereerd, dat komt alleen God
toe. De machthebbers van deze tijd, beschouwen zich soms ook als 'goden', zij
beslissen over alles, stellen zich boven de wet, en willen gedragen worden door het
hele volk. Het geld dus van de keizer, maar wat is dan van God? Heel de schepping,
de natuur draagt de stempel van God, maar wij hebben de wereld naar onze hand
gezet. De wereld wat een aards paradijs zou zijn, die niet verloren mag gaan door
onze hebzucht, opwarming, ontbossing, vervuiling en vernietiging, van dieren en
planten en veel andere dingen met o.a. het milieu waardoor de aarde onleefbaar wordt.
'Een wereld waar plaats is voor iedereen, en respect voor de schepping,'zei Jezus.
Echt iets goeds om over na te denken! Jezus is ook het beeld van God bij uitstek.
Dat we mogen geloven in Gods liefde, als we ons leven als een geschenk van God beschouwen,
wat aan ons te zien is in ons dagelijks leven. We hebben ons leven aan God te danken,
en we ons inzetten voor een betere wereld, en vriendschap aanbieden aan onze medemensen.
(preken.be + Martien)
**********************************************************************************


Lieve Jezus


Waar verdriet was, ziekte of eenzaamheid, daar bracht Jezus
troost, genezing en vreugde. Jezus stak zijn handen uit naar
de mensen en zei:'Jij hoort er ook bij, en jij ook, jullie zijn
mijn vrienden. Ook zijn bezorgde Vader houdt van alle mensen.
Vergeef ons als we soms weinig tijd maken om tot U en uw
Zoon te bidden. God is de Vader en Moeder voor ons. Heb
in mijn moeilijke tijd heel veel contact gehad met Jezus als
beste Vriend, maar ook zijn mama en papa, Maria en O.L.Heer.
Dank je wel voor de kracht, hoop en sterkte, en ook voor alles
wat we hebben in ons leven wat aangenaam is, om ons heen de
natuur en mensen.
(Martien)
*******************************************************

God luistert naar je


Graag wil ik met heel mijn hart naar je luisteren - zegt God -
als je je verdriet en je vreugde, je zorg en je blijdschap voor
Mij uitspreekt, en als je heel je leven aan Mij toevertrouwt.
Ik wil je gids zijn op je levensweg, en je voorgaan in liefde
en barmhartigheid. Maar geloof je dat ook? Geloof je dat Ik
je het leven heb gegeven, en dat Ik een droom van vrede en
vrijheid voor je heb? Ontdek het maar! Ik zal je niet teleur-
stellen.
( Erwin Roosen)
******************************************************

Geloven


Geloof in God, onze Schepper, die man en vrouw gemaakt heeft
naar zijn beeld, die ons liefheeft als een Vader en voor ons
zorgt als een Moeder, die ons troost geeft en vergeeft, en die
ons altijd de mogelijkheid geeft om opnieuw te beginnen.

Geloof in Jezus, zijn Zoon, die door zijn Vader gezonden is,
en Mens geworden is om ons nabij te zijn, die helend en
genezend ons de liefde heeft voorgeleefd.

Geloof in de Heilige Geest, die bezielt en vreugde brengt, die
ons mensen hoop geeft, en die de Bron is van ons geloof.

Geloof dat de mensen elkaar nodig hebben, om samen God te
dienen, en om zijn schepping voor iedereen leefbaar te maken,
door samen te delen en te leven, en zo bezig te zijn aan de komst
van Gods Rijk.
**********************************************************

Jezus van Nazareth


Wat ons zo kan opvrolijken in Jezus van Nazareth, is zijn fijne en
aandachtige manier van omgaan met mensen. Jezus moest soms ook
wel eens huilen, als een kind, wanneer Hij in aanraking kwam met
intense verdriet van mensen. Hij kon ook geschokt zijn bij het zien
van verwoesting, ellende en afbraak om Hem heen. Dan liet Hij zijn
tranen de vrije loop, zoals ook op de Olijfberg. Jezus was een echte
mens, met ook zijn passies, twijfels, verlangens en vragen, goede en
minder goede tijden wisselden ook in in Zijn leven af. Jezus was niets
menselijks vreemd, Hij was aan ons gelijk. Jezus had kracht en charisma,
in zich die veel mensen aantrok en Hem wilden volgen, zijn grote kracht,
lag in de aandacht die Hij vooral had voor arme en eenvoudige mensen.
Mensen die problemen hadden, eenzaam waren of in nood , maar ook
een tollenaar. Jezus vond dat juist die mensen de aandacht nodig hadden,
en vooraan mochten staan. Dat was waaruit Jezus leefde, geloven en
houden van mensen, en dat ze niet geboren zijn om oorlog te spelen,
elkaar te haten of ruzie maken. Jezus wist zeker, dat elke mens
geroepen is om 'Beeld van God' zijn Vader te zijn .
( Martien)
*****************************************************************

Bedanken


Vandaag wil ik U met heel mijn hart danken voor de mensen die voor mij
beeld van U zijn, God, en die me vertellen over het wonder van uw vriendschap.
Als ik hen ontmoet, voel ik dat zij in hun binnenste, een heel grote vreugde
dragen, en dat die vreugde aanstekelijk werkt. Wil me helpen ook zelf beeld
van U te zijn, Heer, vooral voor armen en kleinen. Leer me het leven zien als
een geschenk, dat Ik van U gekregen heb, en laat het mij met twee handen
doorgeven aan anderen.
( Erwin Roosen)
**********************************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
Jij verstaat ons altijd, om het even welke taal wij spreken.
Help ons om ook elkaar goed te begrijpen, ook al spreken we
soms een andere taal. We horen toch allemaal bij Jou.

Archief preken