Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Paastijd - Pinksteren - 28 en 29 mei 2023

Paastijd - Pinksteren


'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie', zei Jezus
tegen zijn leerlingen. En na die woorden ademde Hij over hen.
'Ontvang de heilige Geest', zei Hij.
(naar Johannes 20,21-22)

overweging bij dit evangelie


Ik wil over je ademen - zegt God - en je mijn Geest schenken,
zodat je vurig en enthousiast van Mij kunt getuigen, en kunt
bouwen aan een rechtvaardige en mensvriendelijke wereld.
Ik wil je mijn zegen geven, zodat je zelf een zegen mag worden
voor je medemensen: sprankelende bron van vrede, klaterende
fontein van vreugde. Durf op zoek te gaan naar de zending en
de roeping die Ik jou toevertrouw. Riskeer het om heel je leven
af te stemmen op Mij, en op mijn droom van geluk voor armen
en kleinen en je zult een mens van liefde worden!
(uit:Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
********************************************************

Pinksteren gebeurt ook vandaag, nieuw leven vuur en liefde


Dit weekend vieren we Pinksteren, het woord is afgeleid van het Griekse woord pentèkostè, wat vijftig betekent,
dag van de volheid, omdat het de vijftigste dag na Pasen is. We herdenken het neerdalen van de Heilige Geest over
Jezus zijn apostelen en in het bijzijn van zijn moeder Maria. Het is een bijzonder feestdag waarbij we ook gedenken
dat Jezus niet dood en vergeten is, maar dat de Geest van God die Hem heeft bezield en zichtbaar in zijn leven was,
en Hem ook in beweging zette, en daarom trok Hij rond, vertelde zijn Boodschap en was graag onder de mensen, zeker
die het moeilijk hadden. Die Geest leeft ook in ons als we daar natuurlijk voor openstaan, dan worden wij ook geïnspireerd,
om goede dingen te doen voor anderen. Pinksteren een 'inspiratie' feest zouden we kunnen zeggen. Voordat Jezus stierf
had Hij al tegen zijn vrienden verteld:'Ik laat jullie niet alleen als Ik heenga en opgenomen wordt bij mijn Vader, zal Ik
Hem vragen dat Hij jullie en ons, dezelfde Geest geeft die ook op Mij rustte en Mij inspireerde, zo zullen jullie en wij
dezelfde inspiratie krijgen die Ik ook had.' En zo is het ook verlopen, nadat Jezus was gestorven waren Jezus' vrienden
en vriendinnen weer naar huis gegaan, ze waren uitgeblust, moedeloos en diep ontroerd door zijn dood, hoe nu verder zonder
Hem. Maar na enige tijd ontmoette enkele vrienden elkaar en stelden voor:'Laten we weer eens bij elkaar komen en samen
praten over 'Onze Jezus' en hoe het nu eigenlijk met ons allemaal gaat, en zullen we zijn moeder Maria ook vragen of ze
zin en belangstelling heeft om erbij te zijn, want die zal ook wel erg ontdaan zijn.' Zo gezegd zo gedaan, ze kwamen bij
elkaar in een bovenzaal in Jeruzalem, om elkaar weer een hart onder de riem te steken en samen te bidden met Maria. En
zo kwamen ze geestelijk in beweging, er groeide na een tijdje iets van vuur en enthousiasme in hun harten, en tot hun eigen
verbazing kwamen ze ook écht in beweging, ze gingen daarna bang de straat op om te vertellen over hun grote vriend Jezus en
wat Hij zó belangrijk vond. De Geest van Jezus, daalde neer op zijn apostelen, niet als een groot vuur, maar als vurige tongen,
kleine vlammetjes, door de wind bewogen, deze Geest bracht ze in beweging, inspireerde hen, maakte hen vurig om te getuigen
van Jezus' Boodschap. Ze voelden op een bepaald moment dat ze dezelfde kracht hadden gekregen die Jezus ook had bezield,
en dat was nadat er een soort geruis van een flinke wind door de zaal was gegaan waar ze bijeen waren. Hierdoor werd bij hen
een 'nieuw' leven ingeblazen en in beweging gezet, ze voelden zich opeens 'andere' mensen. Wind en vuur zijn twee prachtige
symbolen van Pinksteren: wind staat voor beweging en vuur staat voor vurigheid en geestdrift, en dat aanvaarde zijn vrienden
dus ook. Het mooie ervan is, dat mensen die overal vandaan kwamen, toch begrepen wat de apostelen over Jezus vertelden, ze
voelden zich aangesproken door Jezus'Boodschap, want de taal van de liefde en enthousiasme verstaat iedereen. Dat was nu écht
het werk van de H. Geest, die in dit Pinksterverhaal wordt gesymboliseerd met wind, onzichtbaar maar wel voelbaar, de Geest van
Jezus moet kunnen waaien om mensen de energie en inspiratie te geven, die nodig is om in beweging te komen en goede dingen te
kunnen doen. De wens van God is: dat zijn Geest in ieder van ons mag neerdalen om ons te bezielen. We vieren Pinksteren, feest
van Jezus die voortleeft in zijn Geest, en ons als mens en gemeenschap in beweging laat zetten door zijn Geest.
(preken.be + Martien)
*******************************************************************************************************************

Hoop


Hoop, Onze Lieve Jezus, geef me Je Geest om U te kennen,
een hart om U te kunnen zoeken, wijsheid om U te vinden,
en een gedrag dat U bevalt, gelovig geduld in het wachten op U,
en hoop op een uiteindelijke omhelzing.
(Martien)
*********************************************************

Ik bied U mijzelf aan


Heer Jezus, ik bied U mijn handen aan om uw werk te doen,
en om uw zegen te verspreiden.

Ik bied U mijn ogen aan om rond te kijken,
en uw mildheid uit te stralen.

Ik bied U mijn verstand om aan U te denken,
Ik bied U mijn geest om te bidden, samen met U.

Ik bied U mijn mond aan om te spreken,
uw woorden van wijsheid, uw woorden van liefde.

Ik geef U bovenal mijn hart,
om uw Vader en Moeder, en alle mensen te beminnen.
*****************************************************

Inspiratie vinden in Gods 'spirit'

Soms is mijn christen-zijn maar flauw, Heer, en straal ik heel
weinig uit van uw menslievendheid. Wil mij dan uw Geest schenken
en me uw levensadem in blazen, zodat ik een nieuw mens kan worden,
en inspirerend en aanstekelijk kan getuigen van de vreugde van mijn
geloof. Begeester mij, Heer, wees mijn inspiratie.
(Erwin Roosen)
************************************************************

Pinksteren


Soms komt het je zomaar aangewaaid, een gift, een gave een talent.
Ineens is het binnen handbereik, uit de stilte komt het in je op.

Je wist dat het zou komen, dat was je al meerdere keren gezegd.
Maar je moest erop wachten, en dan slaat soms de twijfel toe.

Dan komt het zomaar aangewaaid, en ontvlamt het in je binnenste.
Weet je waarop je hebt gewacht, en durf je ermee aan de slag?

Het lijkt soms zo onbegrijpelijk, ongrijpbaar, vaag misschien.
Maar als je even verder kijkt, is het overal om je heen te zien.

Zijn Geest komt zomaar aangewaaid, in hele kleine zuchtjes wind.
Uit onverwachte mooie momenten, hou ze vast en laat ze vlammen.
*************************************************************

Gebed van Sioux indiaan


Grote Geest, wiens stem ik hoor in de winden, en wiens adem de gehele
wereld leven schenkt, verhoor mij!
Ik treed voor uw aangezicht als één van uw vele kinderen.
Zie ik ben klein en zwak; ik heb uw kracht en wijsheid echt nodig.
Doe mij in uw schoonheid leven, en laat mijn ogen altijd de
purperrode zonsondergang aanschouwen.
Mogen mijn handen de dingen eerbiedigen die U geschapen hebt,
en laat mijn oren uw stem horen.
Maak mij wijs, zodat ik de dingen kennen kan, die U mijn volk geleerd hebt,
respect te hebben voor elke boom, bloem, dier en voor Moeder aarde.
Ik verlang vurig naar kracht, niet om mijn broeders te overtreffen,
maar om mijn grootste vijand in mijzelf te kunnen bestrijden.
Maak dat ik bereid ben met reine handen en eerlijke ogen,
tot U te komen, zodat mijn geest, wanneer mijn leven als de ondergaande zon
verdwijnt, tot U kan komen zonder zich te moeten schamen.
********************************************************************

Geloven


Geloof in God, onze Vader, die ons vandaag wil bezielen met zijn Geest,
en die zijn Schepping op handen voor ons draagt, en hoopt dat ieder van ons
meewerkt, zodat deze aarde kan vernieuwen door respect en onderlinge liefde.

Geloof in Jezus van Nazareth, die onderricht gaf aan de mensen, om ze te leren
over goedheid en de liefde van zijn en onze Vader, geloof in Jezus die heel nabij
is, wanneer wij ons inzetten voor elkaar.

Geloof in de H. Geest, die Jezus ons gezonden heeft, om ons tot dragers te maken
van elkaars lief en leed.
*************************************************************************

H.Geest


Wie of wat de Heilige Geest is, is moeilijk te zeggen ...
Een Geest kan je trouwens zo moeilijk vastpakken,
maar je ziet het wel aan mensen waar iets van uitgaat.
Wat ze zeggen, wat ze doen is echt, ze stralen iets uit
dat met die Geest heeft te maken: warmte, goedheid,
vrede, geduld, begrip en aandacht voor de minsten.
Ook al zijn er velen wiens levenspad niet over rozen loopt,
toch gaat er kracht van hen uit, waar jezelf beter van wordt.
Zij tonen vaak met weinig woorden, hoe de Geest vandaag
aan het werk is, daarom is het niet zo moeilijk om te zeggen,
wie of wat de Heilige Geest is, het geeft je inspiratie voor goeds.
(Martien)
**********************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Wij kennen Jou alleen uit de verhalen van vroeger, maar we voelen
Jou soms ook in ons hart, en we zien Jou in mensen die goed zijn.
Blijf altijd in ons hart wonen en help ons om dichtbij Jou te zijn.
Wij willen net als Jezus heel dichtbij O.L.Heer horen, als Jezus
in ons hart woont, lukt dat beter. Jij helpt ons om goede mensen
te zijn, help ons om Jou nooit te vergeten. Jij brengt moed en hoop
in ons hart, zodat we samen sterk staan en goed kunnen zijn voor
elkaar, en voor de natuur. Lieve heilige Geest, Jij bent ook altijd
bij ons, Jij maakt ons hart warm voor wat goed is. Je geeft ons de
moed om nooit op te geven, Je laat diep in ons binnenste een klein
vlammetje branden, dat nooit zal doven. Zo blijven we altijd dicht
bij Jezus en bij onze Vader. Laat dat vlammetje in ons niet doven,
zorg dat het blijft branden altijd en overal, ons leven lang.
************************************************************

Adem


Adem over mij, God. Adem in mij, laat uw Geest mijn leven overschaduwen,
en mijn hart vullen, met een laaiend enthousiasme, voor de zending die U
mij geeft, en met vuur van liefde voor elke mens, zonder onderscheid. Doe
mij herboren worden! Maak mij nieuw! Geef mij uw zegen, zodat ik zelf een
zegen mag worden, voor mijn medemensen. En laat mij voor altijd beseffen,
dat ik uw kind mag zijn, en dat uw liefde mij mooi maakt.
(Erwin Roosen)
*******************************************************************

Kom Heilige Geest


Kom heilige Geest, als we verdrietig zijn, en in de put zitten,
geef ons toch nog zin in het leven, een blij hart en prettige ogen.
Kom heilige Geest, als we ons terneergeslagen voelen, en er niks
meer aan vinden, maak ons toch nieuwsgierig, en geef ons dan
toch hoop, kracht en vertrouwen, want er is zoveel te zien om
ons heen. Kom heilige Geest, als we bang zijn voor iemand, geef
ons durf om hen recht in de ogen te zien. Kom heilige Geest,
als we ons alleen voelen, geef ons fijne medemensen, bij wie we
ons thuis voelen, en die ons begrijpen. Kom heilige Geest, zegen
ons met de kracht van uw liefde.
(Martien)
**********************************************************

Maria


Maria, een mens zoals wij, een gewone eenvoudige vrouw.
Maria, een moeder en mama, zoals we onze moeder kennen.
Zij geloofde en bleef vertrouwen, en nooit hield zij op om
liefde voor anderen te zijn.
Geef Heer, dat wij mensen ook van vergevende liefde worden.
Leer ons de zachte moed om dienaars te zijn van uw woord,
zo vragen wij aan Jezus, uw Zoon, en onze Vriend.
*******************************************************

Archief preken