Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – tweeëndertigste zondag 5 en 6 november 2022

Door het jaar - tweeëndertigste zondag


'De God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob
is geen God van doden maar van levenden', zei Jezus.
'Want voor Hem leven ze allemaal.'
(naar Lucas 20,37=38)

overweging bij dit zondags evangelie


Ik ben er niet voor doden - zegt God - maar voor levenden.
En hoe graag zou Ik willen, dat jij je met dat leven laat
volstromen, en dat je je leven richt op de boodschap van
het evangelie! Want voor Mij is leven synoniem van liefde.
En nu reeds wil Ik je in die liefde laten delen, om ze later
wanneer je sterft, ten volle aan je te kunnen geven,
omdat we elkaar dan van heel dichtbij, en van hart tot hart
zullen ontmoeten.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*****************************************************

Leven na de dood? God heeft het laatste woord, voor Hem zijn allen levend


Hoe zou het zijn na het einde van ons leven? Daar gaat het in het evangelie van Lucas deze keer over. Niet alle Joden
aanvaarden het geloof in een leven na de dood, de Sadduceeën ontkenden het, zij vormden in Jeruzalem de klasse van
hogepriesters, zij waren nog meer dan de Farizeeën, tegenstanders van wat Jezus verkondigde. Zij geloofden niet in
de verrijzenis waar Jezus het over had, ze voelden zich bedreigt door Jezus, en gaan met Hem daar een discussie over
aan, ze willen van Hem een verklaring daarover. Jezus doorziet hun opzet en geeft hun een antwoord, Hij zegt:'Dat het
leven na de dood helemaal anders is dan het leven ervoor', maar hoe het er uit ziet vertelt Hij niet.'Dat ligt in de hand
van mijn Vader.' Leven na ons heengaan, is een heel wezenlijk deel van ons christelijk geloof, al is er een hemel, er is
nog nooit iemand teruggekomen om ons het bewijs te leveren, we kunnen ons het hiernamaals niet voorstellen, we kunnen
er geen beeld van vormen, onze hoop is dat het goed is, heel goed zelfs hemels. We leven op aarde, om hier al een beetje
hemel te verwerkelijken, om zo met elkaar om te gaan, dat ieder iets van licht, vrede en vreugde kan ervaren. En of er
leven na ons heengaan is merken we vanzelf wel als het onze tijd van heengaan is. Leven na de dood, velen hebben het er
moeilijk mee, hoe leven we nu verder na ons heengaan? Sommige zeggen:'Een mens leeft verder in de gedachten en herin-
neringen en in het hart van hen die hem of haar lief hadden, en leeft verder door alles wat hij of zij heeft gedaan en
gezegd en wat er nagelaten wordt. Als ons aardse leven eindigt, is er een begrafenis of crematie, maar ons lichaam blijft
op 'moeder aarde'. Je hoort weleens als iemand overleden is, van dan kunnen ze samen weer gaan kaarten en buurten, maar
dat zijn onze aardse gedachten, ons lichamelijke aardse leven is eindig, maar onze ziel sterft niet! Een week geleden vierden
we Allerheiligen en Allerzielen, en herdachten we onze geliefde mensen die heengegaan zijn, mensen die we voor altijd in ons
hart meedragen. Jezus bevestigt het geloof in de verrijzenis,'de Heer is geen God van doden, maar van levenden, want
voor God zijn allen levend', zegt Hij. Voor God zijn we dus nooit echt dood, afgeschreven of vergeten, voor God blijven
we leven, ook al zijn we er niet meer, want Hij is liefde.
(preken.be + Martien)
************************************************************************************************************

'n Beetje


Sterven doe je niet ineens meestal,
maar af en toe een beetje, en alle
beetjes die je stierf, 't is vreemd,
maar die vergeet je, het is je dikwijls
zelfs ontgaan, je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan je
laatste beetje toe.
( Toon Hermans)
**********************************

Geloven


Geloof in God, mijn Schepper, die ons mensen heeft gemaakt,
naar zijn beeld, die mij liefheeft als een vader en voor mij
zorgt als een moeder, die mij troost, kracht en vertrouwen
geeft, en die mij altijd de mogelijkheid geeft om opnieuw
te beginnen.

Geloof in Jezus zijn Zoon, die door God gezonden is, mens
is geworden om ons nabij te zijn, die helend en genezend,
ons de liefde voor elkaar heeft voorgeleefd.

Geloof in de heilige Geest, die ons bezielt, inspireert en
vreugde brengt, die ons mensen hoop geeft, en de bron
is van ons geloof.

Geloof dat de mensen elkaar nodig hebben, om samen
God te dienen, om zijn schepping voor iedereen leefbaar
te maken, door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te kunnen meewerken aan de komst van Gods Rijk.
******************************************************

Liefde van God


Kon ik maar geloven, God, dat al wie op U vertrouwt eeuwig zal leven,
omdat uw liefde ook eeuwig is. Het zou mijn angst om het leven los te
laten, alleszins kleiner maken. En wellicht zou het ook ruimte maken,
om met heel mijn hart lief te hebben, en zo mee te werken aan die
'andere wereld', waar U de Vader van bent. Laat mij daarom groeien
in geloof, God én in liefde.
(Erwin Roosen)
*************************************************************

Ter Inspiratie


Geef uw brood , Jezus, aan allen die honger lijden,
en geef 'honger' naar U, die wel brood hebben,
want alleen U, Jezus, kunt ons verlangen vervullen.

Geef uw kracht aan wie zwak zijn,
en geef nederigheid aan wie zich sterk wanen,
want alleen U, Jezus, bent onze kracht.

Geef het geloof aan degenen die twijfelen,
en geef twijfel aan degenen die denken U te bezitten,
want alleen U, Jezus, bent de waarheid.

Geef vertrouwen aan degenen die angstig zijn,
en geef uw vrees aan degenen die teveel op zichzelf vertrouwen,
want alleen U, Jezus, steunt onze hoop.

Verlicht hen die U zoeken,
en bewaar in uw liefde, zij die U hebben gevonden,
zodat ze U blijven zoeken,
want alleen U, Jezus, kunt onze liefde volledig beantwoorden.
*********************************************************

Gelukkig zijn


Jezus zegt: Welke mensen gelukkig zijn in de ogen van God.
'Gelukkig zijn de eenvoudige mensen, want zij horen bij God.
Gelukkig zijn de mensen die verdrietig zijn, want zij zullen getroost worden.
Gelukkig zijn de zachtaardige mensen, want zij zullen leven in het plan van God.
Gelukkig zijn de mensen, die dromen van rechtvaardigheid en er alles voor over hebben,
want zij zullen krijgen waar ze van dromen.
Gelukkig zijn de mensen, die goed zijn voor anderen, want zij zullen zelf met goedheid
behandeld worden.
Gelukkig zijn de mensen, met een eerlijk hart, want God zal hen omarmen.
Gelukkig zijn de mensen, die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden
genoemd.
Gelukkig zijn de mensen, die uitgelachen en benadeeld worden omdat ze goed proberen
te leven, want God zal hen niet in de steek laten.'
(Jezus)
*****************************************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
Help ons om elke dag opnieuw te leven als mensen naar Jouw hart:
eenvoudig en eerlijk, goed en zachtaardig, op de bres voor
rechtvaardigheid en voor vrede, overal waar we zijn.Archief preken