Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – twintigste zondag 13 en 14 augustus


Door het jaar - twintigste zondag


'Denken jullie dat Ik ben gekomen om vrede te brengen?'
vroeg Jezus aan zijn leerlingen.'Nee, zeg Ik jullie, veeleer verdeeldheid.
Vanaf nu zullen vijf mensen in één huis verdeeld zijn.'
(naar Lucas 12,51-52)

0verweging bij dit zondags evangelie


Ik kan Me goed voorstellen dat je bij dit evangelie even je wenkbrauwen
fronst, - zegt God - en dat je twijfelt of je het wel goed gelezen hebt.
Uiteraard is het niet mijn bedoeling om verdeeldheid te brengen.
Maar als je in vrijheid voor Mij durft te kiezen, zal dat niet door iedereen
op applaus worden onthaald, zeker niet in deze tijd. Toch hoop Ik dat je
je 'jawoord' durft te geven aan Mij en aan mijn droom, van een rechtvaardige
wereld. Je mag erop vertrouwen dat Ik je gelukkig wil maken, en je echte
vrede wil geven.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*********************************************************************

Vrede, vuur en verdeeldheid van Jezus


Jezus vertelt:'Vuur ben Ik op aarde komen brengen, ik ben geen vrede komen brengen, maar verdeeldheid'?
Dat klinkt toch vreemd in onze oren, wij verlangen juist naar vrede, saamhorigheid en eensgezindheid, dat is
toch waar Jezus ons op wees. Die woorden hadden we niet verwacht van Hem, maar Hij zegt het wel, dus moeten
we erover nadenken. Jezus wilde dat het vuur van de vrede, liefde en goede verhoudingen onze wereld zou ver-
warmen en verlichten, maar in zijn tijd werkte het averechts, het keerde juist tegen Hem. Verdeeldheid is er
altijd wel onder mensen, er zijn altijd verschillende meningen en opvattingen, soms doordacht en weloverwogen.
Jezus was in zijn tijd een echte vernieuwer, maar zijn vurige geloof zaaide verdeeldheid, dat gebeurt vandaag
ook nog wel. Lange tijd heeft Hij in Galilea zijn Blijde Boodschap verkondigd, Hij leefde vooral mee met armen,
zieken, melaatsen, zondaars en mensen die uitgesloten werden en niet meetelden. Toen Hij met zijn vrienden
op reis ging naar Jeruzalem, vond Hij steeds meer tegenstand van de heersende klasse in Jeruzalem; de hoge-
priesters, farizeeën en andere machthebbers vonden Hem een herrieschopper, en iemand die tegen regels en wetten was volgens hun traditie en hun ware godsdienst. Volgens hen brengt Jezus geen eenheid maar verdeeldheid, geen vrede maar vuur, en daar willen zij een eind aan maken. Dat vuur is Jezus naar eigen zeggen op aarde komen brengen, als vuur van inzet, vuur van volharding, vuur van liefde en vuur dat mensen kan bezielen en ons hart verwarmen en onze geest verlicht, Hij vraagt dat vuur in ons brandend te houden, niet als een klein waakvlammetje dat uitdooft, als het ons tegenzit, maar als een vuur dat ons kracht en licht geeft. Kiezen voor Jezus' levenshouding, betekent ook:kiezen voor mildheid en begrip, voor verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid. De woorden van Jezus moeten we altijd over nadenken, hoe staan we zelf in het leven? Zijn wij 'vurige gelovigen' of doet het ons niet zo veel? We zitten in een tijd die meer en meer lijkt te zijn van ieder voor zich, en dat is nu precies wat Jezus niet wil. Laten we proberen ons dus in te zetten om toch te streven naar het vuur van Jezus' Geest, het vuur van het geloof!
(preken.be + Martien)
*********************************************************************************************************

Ons leven


In het leven is niet alles even leuk of even goed,
en je hebt het ook niet voor het zeggen, waar je allemaal door heen moet.

Iedereen heeft ook vrolijke momenten, maar ook tijden van verdriet en pijn,
nee, het leven is niet elke dag even geweldig of even fijn.

Maar probeer er ondanks alles toch steeds wat van te maken,
met die dingen die je positief, maar ook negatief kunnen raken.

Met ups en downs, het is niet anders, zo gaat het in het leven,
en je kunt niet meer dan elke dag, het beste van jezelf geven.
********************************************************************

Vuur


Ik begrijp wel, Heer, dat mijn keuze voor U en voor het evangelie,
niet door iedereen gewaardeerd wordt. Maar soms is de tegenwind
die ik ervaar zo sterk, dat ik echt niet meer weet hoe ik overeind
kan blijven. Wil mij, vooral op die momenten, laten voelen dat U op
een unieke manier van mij houdt. En ontsteek dan in mijn hart,
opnieuw het vuur van uw liefde!.
( Erwin Roosen)
***********************************************************

Geloven


Geloof in God, die heet:
'Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten.'

Is de kern, de bron van ons gevoel voor saamhorigheid,
niet zichtbaar, niet tastbaar, maar toch aanwezig in elke mens.

Geloof in Jezus, in Hem heeft God handen en voeten gekregen,
Hij sprak hoopvolle woorden, en in Hem is God werkelijkheid geworden,
door zijn lijden, dood en verrijzenis, is Hij de Weg, Waarheid en Leven geworden.

Geloof in de Geest, die ook vandaag mensen bezielt,
bron van hoop en inspiratie voor elke mens, en die ons aanzet om de weg te gaan
van breken en delen, goedheid en verbondenheid.
Gaat met ons op weg naar een hoopvolle toekomst,
ook doorheen de moeilijke momenten in ons leven.
************************************************************************

God heeft een droom


God droomt van mensen die goed zijn voor elkaar, die elkaar helpen waar het nodig is.
Je begrijpt dat we er nog niet zijn, nog steeds is er veel lijden door geweld, oorlog
en heerszucht, op onze kleine planeet die we aarde noemen.
God moet wel heel veel van mensen houden, om het steeds opnieuw met hen waar te maken.

God wil het ook met jou waarmaken, nu, vandaag, en daarom is Hij vele jaren geleden al
over jou gaan dromen.

Hij droomde, toen hij je vormde in je moederschoot, God deed nog meer:
Hij heeft in je hart een stukje van zijn droom gelegd, en juist in dat stukje droom,
kan jij God vinden, Hij heeft je op weg gezet, je bent nu onderweg.
Het zal van jou afhangen welke weg je zult kiezen: een weg van vrede of van dominantie
en geweld.

Heer God, help mij dat ik uw droom kan waarmaken, een droom kan een start betekenen,
het kan een aanmoediging zijn, help mij deze droom om te zetten in daden.

Jezus was een levende droom, leer mij naar zijn beeld van verdraagzaamheid en liefde,
een goed en betrouwbaar mens te worden, een mens waarop anderen kunnen rekenen.
*********************************************************************************

Maria tenhemelopneming


Op het feest van de tenhemelopneming van Maria, willen wij blij en en dankbaar opkijken
naar ons aller Moeder Maria, zij die vol van genade is en gezegend boven alle vrouwen,
omdat zij de moeder is van Jezus Christus, onze Verlosser.
Maria doet iets met mensen, zet mensen in beweging, iets dat hun in het diepste raakt.
Bij alle grote feesten speelt Maria een hoofdrol - kerstmis, Pasen en Pinksteren,
maar dit is het grootste Mariafeest van het jaar, geheel aan haar gewijd.
We willen God danken voor de moeder van Jezus, zijn Zoon, zij was eenvoudig en gering
onder de mensen, maar in Gods ogen was zij de grootste.
Moedig en dienstbaar door haar geloof en vertrouwen in haar Zoon Jezus, werd haar leven
voltooid, en werd zij bij God in de hemel opgenomen.
Moge Maria vandaag heel speciaal in ons midden zijn, samen met God de Vader
en haar Zoon Jezus en de heilige Geest.
********************************************************************************

Mijn droom


Ik hoop dat je Mij met heel je hart kunt en wilt eren en danken - zegt God -
net als moeder Maria van mijn Zoon Jezus. Want toen Ik mensen zocht om mee
te werken aan mijn droom, koos Ik ook jou uit. Grote en wondere dingen heb ik
met je voor. Durf daarom in Mij te geloven. Vertrouw je toe aan mijn liefde,
kleine mensen maak Ik groot en aan armen geef Ik een onmetelijke rijkdom.
Als je je leven in mijn handen legt, zal Ik je zegenen en Ik zal je in overvloed
laten delen in mijn warmhartigheid - zegt God.
(Erwin Roosen)
***********************************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
soms denken we dat geloven betekent: altijd lief en vriendelijk zijn.
Maar af en toe doet geloven ook pijn: als je opkomt voor wie gepest
of uitgesloten wordt, of als je nee zegt tegen wie iets goeds
belachelijk maakt, en als je durft uit te komen voor wat Jij belangrijk
vindt. Help ons om dan trouw te blijven aan Jou en je Zoon Jezus.
**************************************************************Archief preken