Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Veertigdagentijd - Goede Vrijdag - 7 april 2023

Veertigdagentijd - Goede Vrijdag

Bij Jezus' kruis stonden ook zijn moeder en de leerling van wie
Hij hield. Hij zei tegen Maria:'Daar is nu je zoon.' En tegen de
leerling:'Daar is je moeder.' Hij boog het hoofd en gaf de geest.
(naar Johannes 19,25-30)

overweging bij dit Goede Vrijdag evangelie


Bij het sterven van mijn Zoon, kun je alleen maar stil worden, en je
hoofd buigen - zegt God - uit schaamte voor het onrecht, en de
onmenselijkheid; maar ook uit dankbaarheid voor die totale liefde.
Aan de leerling van wie Hij hield, dus ook aan jou, geeft Jezus Maria
als moeder: schoot, vol van genade en bron van vrede. Hij legt zijn
Geest van dienende liefde, en tedere wijsheid in je hart, met maar
één bedoeling: dat je wordt als Hij: iemand die inspireert en bewogen
in zijn omgang met medemensen.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*************************************************************
Jezus' droevige einde volbracht


Op de avond na zijn Laatste Avondmaal met zijn vrienden, gingen ze daarna samen naar de Hof van Olijven,
op de Olijfberg, waar Jezus zelf regelmatig naar toe ging voor zijn gebeden en meditatie. Op weg ernaar toe
wist Jezus al dat Hij op deze avond gevangen zou worden genomen, en verraden door Judas, en de volgende dag
aan het kruis zou worden geslagen. Jezus liep wat verder in de Hof van Olijven om daar te bidden, Hij begon
bedroefd en beangst te worden, voor het lijden dat Hem nog allemaal te wachten stond. Op een gegeven moment,
viel Jezus al biddend op zijn aangezicht neer, en vroeg aan zijn hemelse Vader:'Mijn Vader, als het mogelijk is,
laat die lijdenskelk dan aan Mij voorbij gaan, maar niet zoals Ik wil, maar zoals U.'Daarna ging Hij even naar zijn
vrienden en vond ze in slaap, Jezus zei:'Waakt en bidt dat je niet in bekoring komt.' Daarna ging Jezus terug
naar zijn plek, zijn angst werd zo erg, dat Hij zelfs bloed begon te zweten. Tot driemaal toe vroeg Hij aan zijn
hemelse Vader, dat Hij toch niet al dat lijden zou hoeven te ondergaan, maar voegde er iedere keer aan toe:
'Niet mijn wil, maar uw wil geschiede.' Daarna ging Jezus terug naar zijn vrienden, en zei:'Het uur is genaderd
waarop Ik hier gevangen genomen wordt, en later ter dood veroordeeld wordt.'Dit omdat Hij zich Gods Zoon
noemde, wat Hij ook werkelijk was, Hij werd naar het paleis van Pilatus gebracht, en in een kelder verstopt,
gebonden aan een zuil. De volgende morgen brachten de Romeinse soldaten Hem bij de Romeinse landvoogd
Pilatus, om te eisen dat hij Jezus zou laten kruisigen. Pilatus vond zelf dat hij geen schuld in Jezus zag, maar
liet wel misdadiger Barabbas vrij, en gaf opdracht aan de soldaten om Jezus toch maar te geselen (martelen).
De Romeinse soldaten namen Jezus mee, bonden Hem, trokken zijn kleren uit, en begonnen Hem op zijn rug
te slaan, wat ontzettend veel pijn deed. Hierna vlochten ze een kroon van doornen takken, en zetten die op
zijn hoofd, en bespotten Hem als Koning der Joden. De scherpe doornen moeten veel pijn hebben gedaan op
Jezus' hoofd, want Hij werd bespuwd en met een rietstok op zijn hoofd geslagen. Daarna leiden ze Jezus naar
buiten met de doornenkroon en rode mantel. De aanwezigen Joden, begonnen te roepen:'Aan het kruis met Hem,
aan het kruis met Hem!'Ze eisten echt dat Jezus gekruisigd moest worden, samen met twee andere misdadigers.
Pilatus vroeg aan de roepers:'Zal ik dan jullie koning kruisigen?' Zij riepen:'We hebben alleen de Caesar als koning,
daarna veroordeelde Pilatus, Jezus toch tot de kruisdood. Jezus werd weggevoerd op weg naar Calvarië - Golgotha,
de weg ernaar toe heet nu 'Via Dolorosa'. Jezus droeg zelf zijn kruis, maar viel er wel drie keer mee, toen Hij bijna
bezweek, vroegen ze aan Simon van Syrene, of hij het kruis achter Jezus verder wilde dragen. De tocht naar Calvarië,
was voor Jezus ontzettend pijnlijk en uitputtend, Hij ontmoette nog een vrouw Veronica, die zijn bloedend gezicht
wat schoonmaakte. Toen ze op de kruisigingsplaats - Golgotha ook schedelplaats genoemd aankwamen, sloegen de
Romeinse soldaten grote spijkers door Jezus' handen en voeten, en hechten Hem zo aan het kruishout. Ook twee
misdadigers werden gekruisigd, een links en de ander rechts van Jezus. Ze gaven Jezus nog wat te drinken, wijn met
gal vermengd. Het veroorzaakte bij Jezus een onbeschrijfelijke pijn, drie uur lang heeft Jezus daar in uiterste pijn
gehangen en bloeden, en tenslotte gestorven door ademgebrek. Even ervoor riep Jezus nog:'Eli, eli lama sabaktani,'
Mijn God, mijn God, waarom heb je Mij verlaten.' Daarna boog Jezus zijn hoofd en stierf. Onder het kruis stond
ook zijn lieve moeder Maria, Maria Magdalena, en een van zijn vrienden Johannes. Voor zijn sterven werd Jezus nog
uitgescholden, wat vreselijk jammer, dat zo'n goed en lief Mens, en onze Vriend, zo aan zijn einde gebracht is.
(uit: Biddend Nazareth + Martien)
********************************************************************************************************
Goede Vrijdag


Lieve Jezus, vandaag willen we stil staan bij het leed dat Jou door mensen werd aangedaan.
Jij hebt veel tegenstand en onbegrip ervaren. Jouw liefde voor mensen werd niet begrepen,
en daarom moest Je uit de weg geruimd worden. Jij werd verraden en in de steek gelaten,
door diegenen die Je dienstbaar waren. Jij werd onschuldig veroordeeld, en moest zoveel
vernederingen doorstaan. Jij moet je ook wel eenzaam hebben gevoeld, verlaten door God
en mensen. Zelf probeerde Jij steeds mensen in nood nabij te zijn, nu stond je alleen.
Vandaag willen we bidden, voor velen die ook nog steeds de weg naar Golgotha moeten gaan,
voor de velen die bezwijken onder hun kruis van ziekte en pijn, van honger en armoede, van
oorlog, natuurgeweld, tegenslag van uitsluiting, miskenning en eenzaamheid. Ieder heeft zijn kruis.
(uit: Even bezinnen)

Archief preken