Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Veertigdagentijd - tweede zondag - 4 en 5 maart 2023


Preek als bezinning door het jaar – Veertigdagentijd - tweede zondag - 4 en 5 maart 2023

Veertigdagentijd - tweede zondag

Jezus nam Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee
een hoge berg op. Voor hun ogen veranderde Hij van
gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren
werden wit als licht.
(naar Matteüs 17,1-2)

overweging bij dit zondags evangelie

Ik wil je meenemen - zegt God - en je boven op een hoge
berg brengen, waar je alleen de stilte hoort, en waar jouw
verhaal verbonden wordt met mijn verhaal. Wees maar
niet bang, als je zult merken dat je verandert, door die
ontmoeting met Mij. Want Ik heb het beste met je voor,
en Ik wil je maken tot wie je in wezen bent: een mens die
het waard is, bemind te worden én zelf te beminnen.
Durf je toe te vertrouwen aan mijn woord, want Ik wil
jouw God zijn, en Ik wil 'nieuw leven' geven aan jou én
aan alle mensen met wie je verbonden bent.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
***************************************************
Topervaring en ontmoeting, of alleen een droom?

Matteüs beschrijft hoe Jezus samen met drie van zijn leerlingen, Petrus, Jakobus en zijn broer Johannes
de hoge berg Tabor opgaat. Het werd voor de leerlingen een droommoment, want Jezus verandert van aanschijn.
Enkele dagen daarvoor had Jezus hen verteld, dat Hij later zou moeten lijden en gedood zou worden, maar ook
zijn overwinning daarop door zijn verrijzenis. Jezus beleefde op de berg Tabor, een paar geluk en zalige momenten.
Samen met enkele grote bekende mannen uit het verleden ging Hij in gesprek, over zijn opdracht en zending, Mozes,
de vroegere leider van het Joodse volk, en Elia, de grootste profeet voor het Joodse volk. Jezus maakte hen duidelijk,
dat Hij voor ons de 'ware weg' wilde zijn. Jezus voelde zich sterk verbonden met Mozes en Elia, in het gesprek wordt
Hij een verblindend en schitterend licht, en vanuit een wolk is er een stem te horen die zegt:'Dit is mijn geliefde Zoon,
in wie Ik vreugde vindt, luister vooral naar Hem.' Voor de drie leerlingen was het een 'topmoment', ze vonden het prachtig,
de reactie van Petrus was: 'Laten we drie tenten bouwen, een voor Jezus, een voor Mozes en voor Elia, zij wilden graag dit
mooie moment vasthouden, en er nog een tijdje van genieten. Jezus zei tegen hen: 'Dit is maar een kort moment, een droom,
om die droom waar te maken, gaat Hij samen met Petrus, Jakobus en Johannes weer de berg af, Jezus zei tegen hen:'Met
niemand hierover praten, tot je het helemaal gezien hebt, met Pasen.' Ze vonden Jezus een schitterend mens! Ieder mens
heeft in zijn leven ook meerdere hele mooie momenten, waar je met plezier aan terugdenkt, bijv. je huwelijk, geboorte van
kinderen, een jubileum of vakantie, maar ook een mooi feestje, maar zo blijft het hele leven niet, alles gaat voorbij, ook de
mooie 'topmomenten' gaan voorbij, maar belangrijk is om ze niet te vergeten. Wij zijn Jezus' volgelingen, en dan moeten we
ook lichtende voorbeelden zijn van zijn Blijde Boodschap, en zorg hebben voor onze medemensen en de schepping, dat we uit-
stralen hoe we omgaan met elkaar en de natuur, daardoor kunnen we vaak veel moois, en veel goeds bewonderen. Laten we
proberen Jezus te volgen in al zijn woorden en daden, zodat ook wij Hem in het glanzend licht van zijn liefde en vrede mogen
aanschouwen. Als we zelf ook op een berg of hoge heuvel staan, dan kunnen we ook genieten van een schitterend uitzicht, het
is een fijne beloning voor de inspanning om naar boven te gaan, want dat kan vermoeiend zijn, dat geluksgevoel van de top is
echter maar tijdelijk, want je moet ook weer de berg of heuvel af naar het dal, zoals Jezus met zijn drie vrienden. Zelf ben
ik ook twee keer op de berg Tabor geweest, met een hele mooie kerk, met prachtige afbeeldingen van Jezus gedaante
verandering.
(preken.be + Martien)
***************************************************************************************************************
Berg Tabor

In het Matteüs evangelie van deze keer, gaat Jezus met drie van zijn leerlingen
de stilte opzoeken, op een hoge berg, Tabor genaamd. Dit om dichter bij zijn Vader
te zijn. De drie leerlingen, Petrus, Jakobus en Johannes, beleven daar een hoogte-
punt in hun leven. De gedaanteverandering van hun vriend Jezus, samen met Mozes
en Elia, was voor hen een top moment. Wijzelf hoeven niet die berg Tabor op te gaan,
ben er zelf ook twee keer op geweest, erg hoog, om Jezus te kunnen ontmoeten, want
bij elke viering waarbij we aanwezig zijn, is Jezus ook in ons midden, en nodigt Hij ons
ook uit aan zijn tafel, misschien zoeken we Hem soms te ver.
(Martien)
****************************************************************************
Geloven

Geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor U.
Hij is de kern, de Bron van alwat bestaat en leeft.
Op Hem willen we ons richten, en zijn voorbeeld
gebruiken als leidraad in ons leven.

Geloof in Jezus, in Hem heeft O.L. Heer een menselijk
gelaat gekregen. In Hem is de belofte van zijn Vader
werkelijkheid geworden.

Geloof dat Jezus, niet vergeefs heeft geleefd, en niet
vergeefs is gestorven, maar dat Hij elke dag voor ons
opnieuw verrijst, in mensen die zijn liefde waarderen.

Geloof in zijn Geest, die ook nu nog mensen bezielt en
inspireert, maar ook aanzet om zijn manier van leven
in de praktijk te brengen, een weg van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid, van recht en vrede
voor iedereen.
*************************************************
Berg opgaan

Net als Jezus dat deed, zo wil Ik ook jou uitnodigen, met Mij
een berg op te gaan - zegt God - om de rust en de stilte op te
zoeken, en te ervaren dat leven in mijn nabijheid, je 'anders'
en 'nieuw' kan maken.Want hoe sterker je Mij in je leven toelaat,
des te meer zullen je ogen glinsteren van liefde. Je mond zal
alleen maar goede dingen vertellen, en je handen zullen dienstbaar
zijn, en op die manier van Mij getuigen. Je zult stralen als de zon,
omdat je als een spiegel, mijn tederheid zult weerkaatsen.
(Erwin Roosen)
***********************************************************
Een nieuwe aarde

Lieve Heer,
U roept ons om op weg te gaan naar een nieuwe aarde, het 'Beloofde Land'.
Maar die weg is lang, we vergeten vaak wat het doel is van onze levensreis.
Omdat we zo vaak met onszelf bezig zijn, zodat we het roepen van mensen
die met ons meegaan, niet horen. Lieve Heer, breng ons in herinnering dat we
elkaar nodig hebben in de 'woestijn', die je in je leven kan meemaken.
Want alleen redden we het altijd niet. Ga met ons mee, in deze veertigdagentijd,
en alle dagen van ons leven.
***********************************************************************
Gebed van de Sioux-Indianen

Grote Geest, wiens stem ik hoor in de winden, en wiens adem heel de
wereld leven geeft, verhoor mij! Ik treed voor uw aanschijn, als een
van uw vele kinderen. Zie, ik ben maar klein en zwak, ik heb uw kracht
en wijsheid nodig. Laat mijn ogen altijd de purperrode zonsondergang
aanschouwen. Moge mijn handen, de dingen eerbiedigen die U geschapen
hebt, onze Moeder aarde. En laat mijn oren uw stem uw stem horen.
Maak mij wijs, zodat ik die dingen kennen kan, die U mijn volk geleerd hebt,
de les die U in elk plantje, blaadje en in elke bloem en rots verborgen hebt.
Ik verlang vurig naar kracht, niet om mijn vijanden te overtreffen, maar om
mijn grootste vijand in mijzelf te kunnen overwinnen, Maak dat ik steeds
bereid ben, met reine handen en met eerlijke ogen, tot U te komen. Zodat
mijn geest, wanneer mijn leven als de ondergaande zon, zonder zich te moeten
schamen tot u kan komen.
*********************************************************************
De 10 geboden van de Indianen

1- De aarde is onze moeder, zorg goed voor haar.
2- Koester je relaties.
3- Open je hart en ziel voor de grote Geest.
4- Alle leven is waardevol en kwetsbaar, behandel deze met respect.
5- Neem van de aarde wat nodig is, en niet meer.
6- Doe wat nodig is voor het goede van alles.
7- Dank de grote Geest voor elke nieuwe dag.
8- Spreek de waarheid, wees goed voor anderen.
9- Volg de ritme's van de natuur, sta op en rust met de zon.
10- Geniet van je reis op aarde, maar laat geen sporen achter.
*************************************************************
De 10 leefregels van de Indianen

1- Behandel de aarde en alles wat leeft met respect.
2- Blijf dicht bij de grote Geest.
3- Heb respect voor je medemens en zijn eigendom.
4- Werk samen, zodat iedereen er beter van wordt.
5- Geef medewerking en liefde aan iedereen.
6- Doe wat je weet wat goed is.
7- Let op het welzijn van je lichaam en geest.
8- Wijd een deel van je inspanningen voor een groot goed.
9- Wees altijd oprecht en eerlijk.
10- Neem de volle verantwoording voor al je daden.
***************************************************
Gebedje

Lieve Heer,
Jij hebt ons een hoofd en een hart gegeven.
Daarmee kunnen we nadenken over wat we willen doen,
en heel veel van mensen houden. Het is goed om af en toe
stil te worden, en Jou in ons hart te halen.
Dan blijven we trouw aan Jou, en aan onszelf.
Jouw vrienden zagen Jou van heel dichtbij, toch merkten
ze soms dat Jij heel speciaal was. Wij hebben Jou nooit
als mens gezien, maar we kennen Jou uit de verhalen.
Help ons om net als Jij, dichtbij God te blijven, zo willen
wij leven elke dag opnieuw.

Archief preken