Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Vierde zondag - 28 en 29 januari 2023

Door het jaar - vierde zondag

Toen Hij was gaan zitten, nam Jezus het woord en zei:
'Gelukkig die zachtmoedig en barmhartig zijn. Gelukkig
die hongeren naar gerechtigheid en vrede brengen, want
zij zijn kinderen van God.
(naar Matteüs 5,1-2,5-9)

overweging bij dit zondags evangelie


Gelukkig ben je als je vrede brengt - zegt God - en als je durft
opkomen voor gerechtigheid, ondanks tegenstand en onbegrip.
Gelukkig ben je als je met zachte moed, een warm hart blijft
schenken aan mensen in nood, en als je hen in mijn naam nabij
wilt zijn, zorgzaam en teder. Mijn vreugde zal ook jouw vreugde
worden, en mijn geluk jouw geluk. Ik zal jouw Vader zijn, en jij,
jij bent mijn kind, mijn oogappel, van wie Ik zielsveel hou.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*********************************************************

Jezus vertelt over zalig doen


De zaligsprekingen is het begin van Jezus' Bergrede, het begin van zijn weg, zijn openbaar leven, zijn levensprogramma.
Jezus wil zijn toehoorders daarover vertellen. 'Zalig' kunnen we ook vertalen als;'Op de goede weg.' Zijn oproep was,
om echt te doen wat je kunt doen, ook al ben je maar een heel eenvoudig mens, dat is de juiste weg. Jezus begon met
een hartverwarmende bevestiging van al die mensen die naar Hem kwamen luisteren, om mee te werken aan een nieuwe
wereld. Jezus roept de mensen van toen, maar ook van nu op, om gewoon zichzelf te blijven, en zich niet verheven te voelen
boven de anderen, maar een innerlijk evenwicht, om in onze wereld van 'korte lontjes' proberen rust te bewaren, en zich
niet laten meeslepen door de mening van anderen. Maar ook om een hart te hebben voor anderen, om medeleven te hebben
met medemensen, die het moeilijk hebben. Dan ben je voor Jezus een zalig en gelukkig mens. Zalige mensen, die dingen in hun
leven weten te erkennen, gewoon zichzelf blijven, en ook gelukkige mensen zijn. We zijn natuurlijk niet gevrijwaard tegen
verdriet, teleurstellingen of moeilijke momenten, het kan ieder overkomen, wie hij of zij ook is. Gelukkig zijn er in onze tijd,
ook nog zalige mensen, die fijne en meelevende mensen zijn, die iets uitstralen waar je warm van wordt. Zijn wij ook zalige
mensen in de gewone dingen van het leven? Durven we ook de weg van eenvoud, zachtmoedigheid en oprechtheid te gaan,
die Jezus ons voorging, naar een vreedzame en hartverwarmende samenleving ? Jezus vertelde op de berg van de zalig-
sprekingen:'Je bent op de goede weg, als je arm van geest bent, als rijkdom en bezit niet het einddoel van je leven is, maar
bereid bent te delen met mensen in nood die hongerig zijn en in ellende vertoeven. Je bent op de goede weg, als je verdriet
hebt om al het onrecht en kwaad in de wereld, en probeert daar iets aan te doen. Je bent op de goede weg, als je zachtmoedig
bent, als je geen kwaad met kwaad vergeldt, als je kunt vergeven en vergeten. Je bent op de goede weg, als je hongert en dorst
naar rechtvaardigheid, als je opkomt voor de mensenrechten. Je bent op de goede weg, als je barmhartig bent, als je meeleeft
met hen die in nood zijn, en hen hulp wilt bieden. Je bent op de goede weg, als je zuiver van hart bent, als je een ander mens
ziet die met zuivere liefde bemind kan worden. Je bent op de goede weg, als je vrede sticht, als je in goede verstandhouding
wilt leven met je medemensen. Je bent op de goede weg, als je iets onaangenaams kunt accepteren, omdat je van goede wil bent
en inzet voor rechtvaardigheid, ondanks tegenstand van anderen. De zaligsprekingen van Jezus, hebben vooral te maken met
onze houding naar anderen, om het welzijn van de ander, hoe je die gelukkig kunt maken. Er is helaas steeds meer oorlog en geweld,
beroving, bedrog, fraude, armoede en honger in onze wereld, en nog vele andere vormen van narigheid, maar er gebeuren gelukkig
ook goede dingen, door bijv. hulpverleners en gewone onopvallende mensen, die proberen toch de noden te verhelpen, het zijn de zalige
mensen waar Jezus over sprak in het evangelie van Matteüs. Jezus zal dan zeggen:'Proficiat, je zit op de goede weg!', als we Jezus
blijven volgen in geloof, hoop en liefde.
(preken.be + Martien)
***********************************************************************************************************************

Werken aan betere wereld


Lieve Heer, U roept ons op om mee te werken aan een betere wereld,
van liefde, vrede en saamhorigheid, maar we zien voortdurend hoe
mensen vergeten worden. Ook wijzelf kunnen door gemakzucht en
eigenbelang, de aandacht en liefde voor armen, hongerigen en bedroefde
mensen verdringen. Wij bidden U:'Help ons te leven naar uw Zoon Jezus'
Blijde en Goede Boodschap, om zo te kunnen groeien, tot meer een beter
mens te worden, en uw Rijk werkelijkheid te laten worden, samen met
uw Zoon Jezus.'
****************************************************************

Dromen


Uw kind worden, en voor altijd bij U thuiskomen, ik droom er wel van, God,
maar ik besef ook dat die droom de inzet van heel mijn leven vraagt. Want
wanneer die verbondenheid met U, niet voelbaar is in alles wat ik zeg en doe,
verdien ik niet, dat U mijn Vader bent. Daarom wil ik U vragen, dat U mij helpt
'arm van geest' te worden, en mijn hart te laten vullen met de rijkdom van
uw aanwezigheid.
(Erwin Roosen)
*********************************************************************

Geloven


Geloof dat je nooit alleen bent, dat God bij je is, en dat Hij je Vader is.
Geloof dat God, zijn Zoon Jezus gezonden heeft naar onze aarde.

Geloof dat Jezus is gekomen om je te bevrijden van zonde en schuld.
Geloof dat de Geest van Jezus in je leeft en werkt.

Geloof dat je onder de mensen, niet alleen bent.
Geloof dat om je heen de geloofsgemeenschap is, waartoe je wilt behoren.

Geloof dat je nooit te ver van God wegloopt, zodat terugkeer niet meer
mogelijk is.
Geloof dat je niet zover afdwaalt, zodat God je weer naar zich toe trekt.

Geloof in God die voor je het leven wil, blijdschap en hopelijk geen verdriet.
Geloof dat Jezus bij je is, vandaag en altijd in vriendschap
*******************************************************************

Jezus op heuvel voor de zaligsprekingen


Jezus ging een heuvel op, toen Hij de grote menigte zag die belangstelling voor
Hem had, en graag naar Hem luisterde wat Hij vertelde. Ben er zelf ook twee
keer op geweest, en vieringen meegemaakt, en daarna in groepjes naar beneden
gewandeld naar het meer van Galilea, om samen over de zaligsprekingen te praten,
zoals Jezus' leerlingen dat ook gedaan hadden. Toen Jezus boven was ging Hij daar
zitten, en kwamen ook zijn leerlingen rond Hem zitten. Jezus begon te vertellen,
en ging hen met zijn toespraak, de mensen kennis bijbrengen, over zaligsprekingen.
'Gelukkig, die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
Gelukkig, die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig, die zacht-
moedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig, die hongeren en dorsten naar
de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig, die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig, die zuiver van hart zijn, want
zij zullen mijn Vader God zien. Gelukkig, die vrede brengen, want zij zullen kinderen
van God genoemd worden. Gelukkig, die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig, zijn jullie, als je jullie uit-
schelden en vervolgen, en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij. Wees blij en
juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
(naar Matteüs en Martien)
**************************************************************************

Van Mij en van jou


Gelukkig, ben je als je vrede brengt, zegt God, en als je durft op te komen voor
gerechtigheid, ondanks tegenstand en onbegrip. Gelukkig, ben je als je met zachte
moed, en een warm hart blijft schenken aan mensen in nood, en als je hen in mijn
naam nabij wilt zijn, zorgzaam en teder. Mijn vreugde zal ook jouw vreugde worden,
en mijn geluk ook jouw geluk. Ik zal jou Vader zijn en jij, jij bent mijn kind, mijn
oogappel van wie Ik zielsveel hou.
(Erwin Roosen)
**************************************************************************

Gelukkig zijn


Jezus zegt:'Welke mensen zijn gelukkig in de ogen van mijn Vader God?
Gelukkig, zijn de eenvoudige mensen, want zij behoren horen bij mijn Vader, en Mij.
Gelukkig, zijn ook de mensen die verdrietig zijn, want zij zullen door Ons getroost worden.
Gelukkig, zijn de zachtaardige mensen, want zij zullen leven in het plan van God.
Gelukkig, zijn de mensen, die dromen van rechtvaardigheid, en er alles voor over hebben,
want zij zullen krijgen waar ze van dromen. Gelukkig, zijn de mensen die goed zijn voor
anderen, want zij zullen zelf met goedheid behandeld worden. Gelukkig, zijn de mensen,
met een eerlijk hart, want mij Vader zal hen omarmen. Gelukkig, zijn de mensen, die
kinderen van God worden genoemd. Gelukkig, zijn de mensen, die uitgelachen en benadeeld
worden, omdat ze goed proberen te leven, want Wij zullen hen niet in de steek laten.
( Jezus)
********************************************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
Jij sluit alle mensen in Jouw hart, dat heeft Jezus ons duidelijk gemaakt.
Help ons om nooit te worden vergeten, dat wij bij Jou horen,
en dat we samen met Jou van de aarde een stukje hemel kunnen maken.
Wij willen altijd graag bij Jou horen, help ons om dat nooit te vergeten.
Als we klein zijn of verdrietig, horen we er ook bij, samen met alles en
idereen, willen we de wereld goed en rechtvaardig maken, dat zal echt
zalig zijn.Archief preken