Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Zesde zondag - 11 en 12 februari 2023

Door het jaar - zesde zondag

'Wie de geboden onderhoudt en leert,'zei Jezus,
'zal groot genoemd worden in het koninkrijk van
mijn Vader. Daarom moet je 'ja' ook 'ja' zijn en
je 'nee' 'nee'.
(naar Matteüs 5,19.37)

Overweging bij dit zondags evangelie


Niets of niemand kan je verplichten, om lief te hebben - zegt God.
Maar als je in Mij gelooft, dan kun je niet anders! Je 'ja' aan Mij
is immers ook onvermijdelijk, een 'ja' aan je medemensen, wie ze
ook zijn. Durf je daarom 'klein' te maken en dienstbaar te zijn,
aan het levensgeluk van velen. Zelfs als mensen je uitlachen, of als
je eigen beperktheid je parten speelt, dan nog zal Ik er voor je
zijn, en Ik zal je 'groot' maken: een mens naar mijn droom om
lief te hebben.
(Uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
***********************************************************

Kiezen voor het leven, of de regeltjes


Voor de derde keer gaat het weer over Jezus' Bergrede, eerst over de acht zaligsprekingen,
vorige keer over dat we zout der aarde en het licht van de wereld kunnen zijn, en deze keer
heeft Hij het vooral over wetten, geboden en verboden. Jezus wil niet de Joodse Wet op heffen,
het zijn 613 geboden en verboden. Jezus zegt:'Je moet ze anders beleven dan de schriftgeleerden
en de farizeeën, Jezus trekt zich niets aan van al die regeltjes van hen, Hij zei:'Kijk waar het echt
om gaat, kijk verder dan de letter van al die wetten, kijk naar je levensweg, de weg naar een samen-
leving waarin mensen elkaar respecteren, en elkaar leefruimte geven in een geest van welwillendheid,
Ik ben niet gekomen om de wetten en regels op te heffen, maar om er vervulling te brengen.'Het is Jezus'
Boodschap, en hartstochtelijke oproep om mee te werken aan zijn Vaders droom: 'een leefbare wereld,
waarin plaats is voor iedereen, help mee aan zo'n wereld te werken,' dat houdt Jezus ons nu ook nog voor.
Bij Jezus ging het echt niet om de letter van de wet, maar wel om de geest, de diepere betekenis, en
bedoeling ervan. Dit gaf de farizeeën en schriftgeleerden ergernis en frustratie. 'Het innerlijke, dat
is wat telt,' zegt Jezus, 'kijk niet naar dingen die niet deugen, ga geen slechte dingen doen, stoot geen
mensen af met wie je verbonden bent, heb respect voor anderen.' Die raadgevingen van Jezus maken
duidelijk dat de wet van binnen moet leven, in het hart. Hij geeft zelf geen wetten, maar wegen om goed
te zijn en goed te doen, zodat de wereld er beter uit gaat zien. 'Wees nederig, zegt Jezus, wees barmhartig,
en zachtmoedig, zoek naar vrede met jezelf en je naaste, ben zuiver van hart.' Hij voegt eraan toe:'Je ja
moet ja zijn, en je nee moet nee zijn.' Laat je geloof leven in je binnenste, in het innerlijke van je hart,
en je 'ja' voor de weg die Jezus je voorging, en 'nee' tegen alles wat je afleidt van zijn weg.
(Preken.be + Martien)
************************************************************************************************

Hartsgevoel


Jezus legt ons deze keer uit, dat Hem navolgen, geen kwestie is
om je te houden aan regels, wetten en plichten, Jezus was daar
niet van. Hij heeft het over een hartsgevoel: een hart dat geluk
en tijd voor anderen heeft, een hart dat zijn Vader en je mede-
mens daadwerkelijk liefheeft, en waarheid spreekt en vooral doet.
(Martien)
**********************************************************

Geloven

Goed leven, heeft alles met vrede, leefbaarheid en warme menselijkheid
te maken, maar het is wel een kwestie van vallen en opstaan. Geloof in
onze Heer van liefde en vergeving.

Geloof in onze Heer, die wil dat wij leven, die ons in liefde bij de hand
neemt, en ons de wegen van leven wijst. Niet via wetten en regels,
maar door je geloof, hoop en liefde, wordt Zijn koninkrijk werkelijkheid.

Geloof in Jezus, de Levende, die ons leerde leven, als kinderen van zijn
Vader, die in ons leeft als kracht van liefde, die ons opwekt tot een
nieuw bestaan.

Geloof in de Geest, trooster en helper, die ons gaande houdt op weg
naar vrede.
****************************************************************

Huis van vriendschap


Ik ben blij, dat ik je af en toe in mijn huis mag ontmoeten - zegt God.
Ik hoop dat je je er thuis voelt, en dat je er ervaart dat Ik, door mensen,
van je hou. Graag wens Ik dat je zelf een 'huis van vriendschap' wordt,
en dat je met heel veel tederheid en genegenheid, met mensen omgaat,
ook als je het moeilijk met hen hebt. Durf mensen vergeving aanreiken,
en schrik er niet voor terug, en je eigen kleine kanten toe te geven.
Ik wil je daarbij helpen, door je te laten delen in mijn vriendschap.
Het is aan jou om er een antwoord op te geven.
(Erwin Roosen)
******************************************************************
Lieve Jezus

Medemensen houden van ons, en geloven en vertrouwen ook in ons.
Dat gevoel, van geloof, hoop en liefde, opent voor ons de weg naar
een ontmoeting met U. In die medemensen, herkennen we uw aangezicht.
Laten we hopen en bidden, dat we U steeds weer mogen herkennen,
in de mensen die we ontmoeten en contact meehebben. Jezus, dat U
ook herkenbaar mag zijn in ons, en in onze geloofsgemeenschappen,
nu en morgen en nog heel lang.
(Martien)
*****************************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
De oude regels helpen ons om goed te leven.
Maar als we ze lezen met ons hart, laten we
Jouw liefde pas echt leven. Laat Jouw Geest
in ons wonen, zodat we meer en meer leven,
vanuit ons hart, in onze zorg voor de wereld,
voor anderen en voor onszelf. Laten we bij ons
bidden ook denken aan de natuurramp, de aardbevingen
in Turkije en Syrië, waar veel leed veroorzaakt is.Archief preken