Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning voor de Paastijd – Pasen – 16 en 17 april 2022.


Preek als bezinning voor de Paastijd – Pasen – 16 en 17 april 2022.

Toen Maria van Magdala merkte dat de steen voor het graf weg was,
haastte ze zich naar Petrus en Johannes.
En ook zij gingen naar het graf, Johannes ging naar binnen, hij zag en geloofde.
( naar: Johannes 20,1-3.8)

overweging bij dit paasevangelie


De Paasmorgen van Maria van Magdala


Al heel vroeg in de morgen, het was nog donker, ging Maria van Magdala genaamd naar de tuin waar Jezus haar
meester begraven lag, zo begint het paasverhaal van Johannes. Wie is zij eigenlijk? Ze heet Maria en is afkomstig
uit een klein plaatsje Magdala bij het meer van Galilea, wij kennen haar beter als Maria Magdalena, Ze was zonder twijfel
de belangrijkste vrouwelijke volgster van Jezus, een van de trouwste leerlingen, en de enige die bij alle vier de evangelisten
bij naam genoemd wordt, ze werd dé apostel van de apostelen genoemd. Ze vergezelde Jezus tot aan zijn dood
aan het kruis. Zij kwam Jezus ooit per toeval tegen, ze zat in de problemen, en Jezus hielp haar daarbij, die ontmoeting
heeft van haar een ander mens gemaakt, ze was geraakt door de levenswijze van Jezus. Ze ging dus in de vroege morgen,
met haar ondraaglijk verdriet om haar vriend Jezus naar zijn tuingraf, de sabbat was voorbij en ze wilde het lichaam gaan balsemen.
Ze was helemaal ontredderd nu de man in wie ze écht geloofde,
gedood was, hoe kon dit nou gebeuren, Hij was toch de Zoon van God! Maar plots ziet ze dat de grote steen die voor
opening van het tuingraf lag, weggerold was, en tot haar grote verbazing zag ze dat het graf ook nog leeg was, daarop ging
ze snel naar de andere leerlingen en ging met Johannes en Petrus terug naar het graf. Samen zien ze inderdaad dat het graf
leeg was, Johannes ging als eerste kijken en zag de doeken liggen waarin Jezus gewikkeld was, maar hij ging niet in het graf.
Petrus ging wel naar binnen en zag de zweetdoek die Jezus' hoofd bedekte ergens anders opgerold liggen, daarna durfde
Johannes ook het graf in te gaan. De totale ontreddering van Maria Magdalena is heel herkenbaar, haar wanhoop en verdriet,
om het heengaan van haar zo'n geliefd mens, die situatie herkennen wij ook wel, het is zó menselijk als er een geliefd persoon
bij je wegvalt, de pijn en het verdriet van het verlies, de leegte van het gemis. Als Maria Magdalena daarna nog in haar eentje
bij het graf blijft, wordt ze ineens aangesproken bij haar naam door een 'tuinman', ze herkent de stem van Hem, en wil Hem
omhelzen, maar de 'tuinman' wil afstand houden. Jezus nodigt ons uit om ruimte te geven aan onze hoop, na tegenslag, problemen
of beproeving, om de 'nieuwe' dag weer een kans te geven, wanneer de 'zware steen' voor je wordt weggerold. Geef 'licht' na
een donkere periode weer kans, zoals in de natuur ook alles naar het licht groeit. Na elke Goede Vrijdag komt er ook een Pasen,
je mag dan weer wandelen met onze Heer in de tuin die onze aarde is. Dat we bij elke 'duisternis' die je leven kan overschaduwen,
niet bij de pakken gaan neerzitten, maar zoals Maria Magdalena weer openstaan voor het Licht, want Pasen betekent: Het leven
overwint - altijd! Buiten het bijbelse Pasen, kan het ook menige keer in je eigen leven Pasen worden, als je weer 'opstaat' uit
een dal of put van tegenslag, ziekte of verlies, maar ook bij oorlogen en geweld als die voorbij zijn, kan het voor die mensen weer
Pasen zijn. We vieren Pasen als een feest van nieuw leven, en daar kunnen we ook medemensen mee helpen die diep in de problemen
zitten. Pasen is ook een lentefeest, de natuur komt weer tot leven, wat zichtbaar is rondom je, met het frisse groen, ontluikende
bloemen, en vogeltjes die weer een nestje bouwen. Het wordt pas écht Pasen, als de levende Jezus ook weer zichtbaar wordt in
onze manier van Leven.
(preken.be + Martien)
********************************************************************************************************************

Pasen


Pasen vieren is het leven vieren, het is iedere dag opnieuw 'opstaan.'
Beseffen dat God liefdevol en krachtig is, en daarom met frisse moed verder durven gaan.

Pasen brengt nieuw leven in en rondom ons, lentekriebels zijn niet te stuiten.
Hunkerend naar warmte en zon roept Hij ons weer naar buiten.

Pasen richt onze blik op het positieve, verrijzenis maakt een nieuw begin.
Laat ons niet moedeloos blijven zitten, maar hopen tegen alle hoop in.

Pasen stemt ons blij en hoopvol, geen steen is blijkbaar te zwaar.
Hij leeft waar mensen elkaar overeind helpen, in ieder bevrijdend gebaar.
( uit: Even bezinnen)
********************************************************************************

Pasen


Met Pasen voel ik, sterker dan ooit, Heer, dat U mij roept om verbonden te zijn
met U en met mijn medemensen. Pasen is liefde, door dik en dun, van U voor ons,
én omgekeerd. Pasen doet een bron van hoop ontspringen en geeft aan het kruis
van mensen een hart, uw hart Heer, dat overloopt van liefde en tederheid.
Laat mij zelf zo'n paasmens worden en aan de medemensen nieuwe hoop geven,
wanneer ze in hun hart gestorven zijn.
(Erwin Roosen)
***********************************************************************

God van vrede


Op vele plaatsen in de wereld is vrede nog ver weg, denken we aan: Syrië, Irak, Afghanistan
Ethiopië, Myanmar, Israël en Palestina, en dichterbij de Oekraïne, en op nog zoveel plaatsen
meer in onze wereld. Daarom op dit Paasfeest willen we daarvoor bidden: God van vrede, over
heel de wereld zijn mensen bang voor de genadeloosheid van machthebbers en dictators, bang
voor oorlog en geweld, bang voor overheersing en onderdrukking. U kent ons groot verlangen
naar een vredevolle wereld naar uw droom, waarin mensen hartelijk en zorgzaam proberen samen
te leven. Wij vragen U: leg uw verzoeningsgezinheid in het hart van onze wereldleiders, dat zij
creatief en onvermoeid durven werken aan gerechtigheid, solidariteit en waardering, deze krachten
zijn die hun denken en handelen bepalen, en niet alleen aan macht en eigenbelang denken. Wij
vragen U Heer: beziel alle christenen en andere gelovigen met uw liefde en verzoeningsgezindheid,
zodat wij tekens van hoop mogen zijn, daar we leven en werken. Help ons te geloven, Heer, dat vrede
eens mogelijk mag worden, maar het blijft natuurlijk mensenwerk, maar durven te leven naar het
voorbeeld van uw Zoon Jezus.
*****************************************************************************************

Een nieuw begin


Eeuwige en liefdevolle God, wij vragen U:
help ons moed te putten uit de dood van die ene mens:
Jezus van Nazareth,
die liet zien dat de dood geen eindpunt is,
maar een nieuw begin.
Geef dat wij beseffen dat er tussen hemel en aarde
meer is dan wij kunnen zien.
Dat onze grenzen niet uw grenzen zijn.
Dat wij in leven en sterven geborgen zijn in uw hand.
************************************************

Zware steen


Soms zie ik het echt niet meer zitten, Heer, en lijkt het net alsof er voor mijn hart
een zware steen is gerold. Wil dan vrienden op mijn weg zenden, die in uw naam van
mij blijven houden, altijd. Laat me ervaren wat 'verrijzen' betekent en geef me de
kracht om vanuit mijn geloof, ook bij anderen 'nieuw leven' aan te boren. Maak van
mij een 'Paasmens', Heer, met de vruegde van het evangelie.
(Erwin Roosen)
**************************************************************************

Gebedje


Lieve God,
Jezus gaf alles wat Hij had, omdat Hij zoveel van ons en van U hield.
U liet Hem niet in de steek, liefde is sterker dan de dood.
Wie dichtbij Jezus leeft, blijft in uw warme liefde, ook na de dood.
Samen maken wij uw droom waar, elke dag opnieuw met hulp van uw Geest.
Lieve Jezus, Jij bent er nog altijd, na je dood ben Jij er meer dan ooit.
We spreken tot Jou en voelen dat je dicht bij ons bent.
Je laat ons niet in de steek, Je helpt ons om te leven zoals Jij:
Vol liefde voor alle mensen, wij willen voor altijd bij Jou horen, Alleluja.
*****************************************************************

Mensen om mij heen


Heer, geef mij mensen om mij heen, die met mij geloven in de opstanding,
die op mij wachten als ik achterblijf. Heer, als ik aarzel, als ik het niet meer
zie zitten, geef mij mensen om mij heen, met veel durf en fantasie, mensen
met veel vreugde en hartelijkheid. Geef mij mensen om mij heen, die mij
steeds weer op weg zetten, mensen die mij laten geloven in altijd weer
kleine stapjes vooruit. En misschien, Heer, vind ik morgen dan zelf die grote
verrijzeniskracht om weer medemensen op mijn tere schouders te kunnen dragen.
(Erwin Roosen)Archief preken