Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de dag in de paastijd voor de dag van Hemelvaart 13 mei 2021Preek van de dag in de paastijd voor de dag van Hemelvaart 13 mei 2021

Net voordat Jezus in de hemel werd opgenomen, zei Hij tegen zijn vrienden:
'Ga, en maak alle volkeren tot leerling van Mij. Ik ben met jullie alle dagen!'
(naar Matteüs 28,19-20 en Lucas 24,45-53)

overweging bij dit evangelie


Hemelvaart is geen ruimtevaart

Hemelvaart betekent geen definitief afscheid, maar een nieuw begin, Jezus heeft dan wel de aarde verlaten,
maar heeft ons niet aan ons lot overgelaten. Toen Hij nog onder de mensen leefde in Palestina, heeft Hij de Goede
of Blijde Boodschap verkondigd en ze ook nageleefd. De Boodschap dat God een goede Vader en Moeder is die alleen
maar liefde is, en die van zijn schepping hetzelfde vraagt. Bij zijn hemelvaart was Jezus' taak nog niet voltooid, het
was aan zijn leerlingen en... aan ons om die taak voort te zetten, en ook anderen erbij te betrekken. Jezus is niet
weg, Hij is komen wonen in ons hart door zijn heilige Geest, en die kunnen wij ervaren door de werking ervan. Deze
Boodschap is nog steeds actueel: Sta dus niet naar de hemel te staren, maar probeer in beweging te komen, door oog te
hebben voor mensen met wie we het leven delen, voor hun lief en leed, vragen en noden. Samen kunnen we veel doen in
deze wereld van vandaag, dan leeft Jezus ook voort in ons. Jezus had zich dus aan de ogen van zijn leerlingen ontrokken,
terwijl Hij zijn leerlingen en zijn vrienden zegende, verwijderde Hij van hen, ze staarden Hem na totdat een wolk Hem
aan hun ogen ontrok, Hij werd opgenomen bij zijn Vader in de hemel. Ze zaten nog vol van Hem, maar ook hier vervaagde
naar verloop van tijd zijn beeld, we moeten niet vergeten dat deze verhalen over Jezus, pas vele jaren na zijn heengaan
zijn opgeschreven, Hij was toen al een figuur uit het verleden. Jezus had voordat Hij zijn leerlingen ging verlaten gezegd:
'Jullie zullen kracht ontvangen, en Ik zal zorgen dat jullie het volhouden, en steeds actief bezig zijn als het gaat om onrecht,
ziekte en verdriet, en Ik zal er ook voor zorgen dat je niet wegzakt in egoïsme van,'ik voor me zelf'; zijn Geest als een gids.
Wij hebben als volgelingen ook de opdracht om in naam van Jezus, die ruim tweeduizend jaar geleden op deze aarde rond-
trok en de grondslag heeft gelegd van het tegenwoordige christendom, actief te zijn in de wereld van vandaag. Om te
proberen hier een beetje 'hemel op aarde' te bewerken en met onze omgeving bezig te zijn, waarin mensen wat geluk kunnen
vinden, en een samenleving waarin mensen elkaar gelukkig maken, voor zover dat mogelijk is. Als we Jezus'opdracht tot dienst-
baarheid aan elkaar, en zorg en aandacht voor mensen aan de zijlijn met verdriet of in de knel uitvoeren, ieder naar zijn eigen
mogelijkheden, dan vullen we zijn Boodschap in, en komt Jezus weer tot leven in ons midden, en kan die hemel op aarde een
beetje werkelijkhied worden. Jezus is dus terug bij God zijn Vader, maar waar woont God, en waar is de hemel?
God is overal, op alle plaatsen waar Hij 'thuis' mag zijn,
waar Hij God mag zijn, en waar God zich thuis kan voelen, daar is ook de hemel. En waar voelt God zich thuis? Die voelt zich thuis
waar mensen niet enkel voor zichzelf leven, maar waar ze leven in de voetsporen van zijn Zoon, die ook voor anderen leefde en alles
deed om goed te zijn en goed te doen, om anderen te helpen en lief te hebben. Laten we vandaag even overdenken, dat de hemel-
vaart van Jezus ook een beetje hemelvaart in ons leven mag brengen.
( preken.be + embe)
************************************************************************************************************************

Gebed

Gij hebt onze harten geraakt met Uw adem.
Uw heilig vuur zoekt bij ons onderdak, een huis, een lichaam.
En waar onze nacht duister is, waar het wachten ons onverschillig maakt,
daar gaar Gij als een zon over ons op.

Geef ons dan in die Geest van de nieuwe dag:
Diepe blijdschap, ware wijsheid en moed, om getroost te leven in deze wereld.
In vertrouwen dat Gij zelf bij ons zijt, met ons gaat.
*********************************************************************

Meimaand - Mariamaand

Heer onze God, in Maria hebt Gij ons getoond wat geloven betekent:
Steeds weer op weg gaan naar een onbekende toekomst.
Moge haar geloof ons blijvend inspireren.
Laat in ons groeien een sterke hoop en een hoopvolle toekomst verwachting.
En leer ons zien van dag tot dag wat het leven van ons vraagt.
******************************************************************

Kanskaart

Iedere dag heb je een nieuwe kans om iets met je leven te doen
of iets in je leven te veranderen.

Iedere dag kun je veranderen door de bereidheid anders te kijken
naar en anders te denken over jouw leven.

Iedere dag heb je de mogelijkheid om een eenmaal ingenomen stanpunt
te kunnen herzien.

Iedere dag is een geschenk van het leven dat jij mag gebruiken
en dat jij zin en betekenis mag geven.

Iedere dag kun je, gebruikmakend van je keuzevrijheid, kiezen voor
de dingen die jij wilt, wenst, leuk of belangrijk vindt.

Neem of maak tijd en ruimte voor dingen die je wilt, wenst, leuk of
belangrijk vindt. Geniet hiervan, iedere dag opnieuw.
***************************************************************

Gebedje

Lieve God,
Nog altijd vertellen mensen elkaar over Jezus, ook als is het lang geleden
dat Hij op onze aarde woonde. Wij luisteren graag naar de verhalen van Jezus,
ze helpen ons om te weten wie Jij bent, en wat Jij van ons verwacht.
Help ons om echt Jouw mensen te zijn.


Archief preken