Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week in de Paastijd voor het feest van Hemelvaart op donderdag 21 mei 2020


Preek van de week in de Paastijd voor het feest van Hemelvaart op donderdag 21 mei 2020

Net voordat Jezus in de hemel werd opgenomen, zei Hij tegen zijn vrienden:
'Ga, en maak alle volkeren tot leerling van Mij. Ik ben met jullie alle dagen!'
(naar Matteüs 28,19-20 en Lucas 24,45-53)

overweging bij dit evangelie
Hemelvaart is geen ruimtevaart


Als iemand gestorven is dan wordt die persoon aan ons zicht onttrokken.
Zijn of haar naasten bewaren nog heel veel beelden en herinneringen, die ze vaak nog scherp voor ogen zien,
maar op een gegeven moment vervaagt toch dat beeld met de tijd. En dat is ook Jezus' leerlingen overkomen.
Jezus heeft zich aan hun ogen onttrokken: ze zitten vol van Hem, en ook hier vervaagt tenslotte zijn beeld.
We moeten echter ook niet vergeten dat deze verhalen over Jezus, pas vele jaren na zijn dood opgeschreven zijn.
Toen was voor de meeste eerste gelovigen Jezus als een figuur uit het verleden. Enkel Lucas en Matteüs vertellen over
zijn hemelvaart. Terwijl Jezus zijn leerlingen en vrienden zegende verwijderde Hij van hen, ze staarden Hem na,
totdat een wolk Hem aan hun ogen onttrok, en Hij werd opgenomen in de hemel. Hemelvaart wil zeggen dat de aanwezigheid
van Jezus onder de mensen voorbij was, maar zijn leerlingen kregen de kracht en inspiratie van de Heilige Geest, die kwam
i.p.v. Jezus, om te helpen de 'grote opdracht' ofwel 'bevrijdende boodschap' uit te voeren. Deze zou hen helpen te herinneren
wat Jezus tegen hen gezegd had tijdens zijn aardse leven; een soort gids. Zij moesten een teken van geluk en zegen in deze
wereld worden. En dat geldt natuurlijk ook voor ons als volgelingen van Jezus. Hemelvaart heeft uiteraard niets van doen met
ruimtevaart, maar Lucas heeft in zijn beeldrijke taal van zijn tijd uit willen drukken wat de leerlingen ervaren hebben na de
verrijzenis van Jezus en aan het feit dat Jezus afscheid van hen nam, en terugkeerde naar zijn Vader. Jezus zei voor zijn
hemelvaart:'Het is goed nu, jullie zullen wel alleen verder kunnen, het is tijd dat Ik terugkeer naar mijn Vader, en van bij Hem
zal Ik jullie kracht geven om te leven zoals Ik jullie heb voorgeleefd.' Volgens het evangelie nam Jezus plaats aan de rechterhand
van God. Maar waar woont God, en waar is de hemel? Het is een vraag die door de eeuwen heen gesteld is, en waarop de meest
vreemde antwoorden gegeven werden. Zo van; hier boven in het heelal, ergens in de ruimte voorbij de zon de maan en de sterren,
en toch is het niet zo'n moeilijke vraag. God is overal: in de hemel, op aarde en op alle plaatsen, zo lezen wij dat in de catechismus,
en met dat antwoord weten we meteen waar God verblijft, en wat en waar de hemel is. God is overal op alle plaatsen waar Hij thuis
mag zijn, waar Hij God mag zijn, waar Hij zich thuis kan voelen. En waar God zich thuis kan voelen, daar is ook de hemel. En waar voelt God zich thuis? Dat is waar gerechtigheid en trouw heersen en waar liefde en vrede de scepter zwaaien. God voelt zich thuis waar mensen niet voor zichzelf leven, maar waar ze zich spiegelen aan de persoon van Jezus, die voor anderen leefde en al het mogelijke deed om goed te zijn en goed te doen, om de vrede te bewaren, anderen te helpen en om lief te hebben. Christus wil de hemel van de verrijzenis niet anders op aarde brengen dan ook door mijn inzet, het gaat om mij want ook ik krijg de opdracht mee te bouwen aan een wereld die een 'hemel' op aarde is. Als ik zo gelovig Hemelvaart wil vieren, dan is het een feest van hoop en vreugde in een wereld waarin God zich thuis kan voelen.
( preken.be + embe)
************************************************************************************************************************

Gebed

Gij hebt onze harten geraakt met Uw adem.
Uw heilig vuur zoekt bij ons onderdak, een huis, een lichaam.
En waar onze nacht duister is, waar het wachten ons onverschillig maakt,
daar gaar Gij als een zon over ons op. 

Geef ons dan in die Geest van de nieuwe dag:
Diepe blijdschap, ware wijsheid en moed, om getroost te leven in deze wereld.
In vertrouwen dat Gij zelf bij ons zijt, met ons gaat.
( Sytze de Vries)
*********************************************************************

Meimaand - Mariamaand

Heer onze God, in Maria hebt Gij ons getoond wat geloven betekent:
Steeds weer op weg gaan naar een onbekende toekomst.
Moge haar geloof ons blijvend inspireren.
Laat in ons groeien een sterke hoop en een hoopvolle toekomst verwachting.
En leer ons zien van dag tot dag wat het leven van ons vraagt.
******************************************************************

Aanroepingen

Heer Jezus,
nu wij niet samen kunnen komen om Uw sacramenten te vieren,
blijf bij ons met Uw woord van liefde en leven.

Heer Jezus,
nu velen van ons zich eenzaam of moedeloos voelen,
of verdrietig om het afscheid van een geliefde,
blijf bij ons met Uw tekens van hoop en troost.

Heer Jezus,
nu velen hunkeren naar wat meer sociaal contact
of zoeken naar evenwicht tussen gezin en werk,
blijf bij ons met Uw wijsheid en mildheid.

Heer Jezus,
nu velen wereldwijd nog steeds de strijd aan gaan
met dit virus dat zovele slachtoffers maakt,
blijf bij ons met Uw zegen en kracht.

Heer Jezus,
nu wij deze bijzondere paastijd vieren en uitzien naar Pinksteren,
kom bij ons met Uw Geest die leven geeft en ons in liefde zendt.
**********************************************************

Archief preken