Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de drieëndertigste zondag door het jaar 14 en 15 november

Preek van de week voor de drieëndertigste zondag door het jaar 14 en 15 november.


Voor hij vertrok, gaf de heer aan zijn knechten respectievelijk
vijf talenten, twee en één. En toen hij thuis kwam, liet hij de eerste twee,
van wie de talenten hadden opgebracht, delen in zijn vreugde.
( naar Matteüs 25,14-23)

overweging bij dit zondags evangelie

Iedereen heeft talent

Ook al ken je vele parabels en verhalen van Jezus intussen vrij goed, toch blijf je het er soms moeilijk mee hebben.
Ook nu weer vertelt Jezus er een die minder goed afloopt voor een van de personen uit deze parabel.
Deze keer is het een knecht die niets met zijn gekregen talent gedaan heeft en de pineut is. Als het over talenten gaat
denken we aan begaafdheden, bekwaamheid of vakmanschap bijv. iemand die goed kan zingen, muziekmaken, koken,
schilderen, handig en kunstig is enz. Maar in dit Matteüs evangelie heeft het woord talent een andere betekenis nl.
die van geldwaarde uit Jezus tijd. Wie werkt wordt beloond, maar deze theorie van loon naar werken past niet zo goed in
de mentaliteit van Jezus. Deze parabel is geen pleidooi voor 'hard werken', of hoe men zijn geld moet beleggen, nee
de bedoeling van Jezus rond het woord talent is; de gave te hebben om een goed mens te kunnen zijn. Iedereen heeft
van nature zijn talenten ontvangen van o.a. liefde, inzet, eenvoud en dienstbaarheid. Maar eerst een stukje uit zijn parabel,
een talent was een muntstuk met héél veel waarde, een heer vertrouwde die aan zijn knechten toe, zij krijgen die niet in
hun bezit maar in bruikleen. Een knecht krijgt vijf talenten, een ander drie, en de laatste slechts een, ze krijgen er geen
opdracht bij, maar de heer verwacht wel van hun dat ze er goed mee zullen omspringen, en die gekregen talenten niet zullen
opbrassen aan drank, plezier en andere verslavende dingen. Merkwaardig is dat de heer bij zijn terugkomst aan de eerste
twee niet vraagt wat ze ermee aangevangen hebben, en of ze veel winst gemaakt hebben, nee hij beloont hen direct voor
hun resultaat;'Ga binnen in de vreugde van uw heer', zegt hij. Maar de derde knecht heeft er niet zoveel van gebakken,
hij heeft het geld (zijn talent) maar in de grond verstopt, en krijgt een felle reactie van de heer: hij wordt letterlijk in
de duisternis geworpen, waar geween is en tandengeknars. En zoals altijd waar staan we zelf in dit verhaal, wat brengen
wij terecht van de talenten die we in bruikleen hebben gekregen? En onze talenten dat is geen geld, maar dat is bijv.ook
de aarde, de wereld de natuur, behandelen wij die met de nodige zorg en respect? Of dient onze aarde enkel voor ons
genoegen en plezier? Door onze meer-en meer bezits- en plezierdrang doen we wel mee aan de vervuiling en plundering
van onze aarde, ook al weten we dat we ze daarmee vernietigen, en onze toekomstige generaties van een leefbare wereld
beroven! Maar de schepping is niet het enige dat we in bruikleen hebben gekregen, heel ons leven, ons lichaam en geest,
maar ook je gezin, familie, je ouders, kinderen, broers of zussen en nog veel meer; niets is ons eigendom, alles en iedereen
hebben we in bruikleen. Dus hebben we dan ook zorg voor ons lichaam en geest, en wint de liefde en onze inzet voor onze
naaste en mensen in nood, onze omgeving en de wereld het van ons eigenbelang? Ook hier kunnen we nog vele dingen opsommen
en ons telkens afvragen welke van de knechten uit de parabel we zijn: die twee die zich inzetten, of de derde die zo lui en
besluiteloos is dat hij alleen aan zichzelf denkt en niets doet, en zijn gekregen talent begraaft. Deze derde knecht
koesterde angst voor zijn heer en had geen vertrouwen in hem, daarom had hij niets met zijn talent gedaan! Hij was niet
gemotiveerd en begreep niet wat liefde en goedheid doet, en hij vertrouwde ook de goedheid van zijn heer niet. Hij zei:
"Ik was bang, en uit angst heb ik mijn leven niet voor u ingezet, ik was al tevreden met wat ik ontvangen had, en dat maakte
de heer boos. Elke mens hoeft voor God nooit echt bang te zijn, Hij zal je niet vragen naar een, drie of vijf talenten, Hij
zal alleen vragen of ik met mijn gekregen talenten iets gedaan heb, of er niets meegedaan heb. Als je nooit iets fout doet
dan heb je ook niet echt geleefd  (zoals bij de derde knecht), en juist dát wil Jezus niet. God is niet zo dat Hij van jou het
driedubbele zal terug vragen van wat Hij jou gegeven heeft,als je omwille van Gods Rijk op aarde niets met je gegeven
talenten doet, dan sluit je jezelf uit en sta je met lege handen voor God; en dat zou jammer zijn!

God staat aan het begin van mijn levensweg en Hij zal er ook staan aan het einde daarvan,
dan zal hij rekenschap vragen over de wijze waarop ik mijn talenten heb beheerd en ingezet.
( preken.be + Martien)
***************************************************************************************************************

Corona pandemie gebed

Heer God, in gevaar zijt Gij onze toevlucht en steun,
het is naar U dat wij ons in tijden van nood keren;
wij bidden U met gelovig vertrouwen:

Zie met erbarmen naar hen die verdriet hebben,
geef aan hen die gestorven zijn hun eeuwige rust,
troost hen die rouwen, genezing aan hen die ziek zijn,
vrede aan de stervenden.

Kracht aan het verzorgend personeel,
en wijsheid aan diegene die ons regeren,
en aan allen de moed om te groeien in liefde en zorg voor elkaar.

Zo kunnen wij samen glorie brengen aan uw Heilige Naam,
door Jezus Christus uw Zoon en onze Heer,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de H. Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Archief preken