Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de negenentwintigste zondag door het jaar 16 en 17 oktober 2021

Preek van de week voor de negenentwintigste zondag door het jaar 16/17 oktober 2021


'Wie groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn', zei Jezus.
'Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven.'
(naar Marcus 10,43.45)

Overweging bij dit zondagsevangelieWie de eerste wil zijn, je plaats kennen om te dienen


Jezus had zijn leerlingen weer eens apart genomen, om hen voor de derde maal te vertellen wat Hem nog te wachten stond:
'De Mensenzoon die Ik ben zal worden uitgeleverd en ter dood veroordeeld worden, Ik zal bespot en bespuugd worden, en
ze zullen Mij ook geselen en doden, maar na drie dagen zal Ik weer opstaan.' Als we aan zijn leerlingen denken, dan zien we
bezielde, geestelijke mensen die met Jezus optrekken, maar in het evangelie van Marcus, merk je dan ook dat het gewone
echte mensen waren, met ook kortzichtigheden, niets menselijk is hen vreemd. Ze weten ook geen raad met de voorspellingen
van Jezus, ook Johannes en zijn broer Jacobus niet, ze nemen Hem even apart, niet om over het grote lijden te praten waar
Hij het over had, nee, daar gingen ze allemaal aan voorbij. Maar de twee broers hadden wel iets opgevangen over de heerlijk-
heid van God, daarin waren ze wel geïnteresseerd, zij wilden zich verzekeren van een goed plaatsje naast hun vriend Jezus.
Ze willen graag meedelen in zijn aanzien en meegenieten in zijn heerlijkheid, Jezus zou het vast goed vinden, want ze waren
al vrienden vanaf het begin. Jezus echter kaatst de bal terug en vraagt:'Kunnen jullie de beker drinken die Ik ook drink, en
gedoopt worden waarmee Ik ook gedoopt ben?' 'Mijn koningschap is niet van hier!' Als Jezus sprak over het koninkrijk Gods,
dan bedoelde Hij daarmee als iets van een 'paradijsje' waarin iedereen gelukkig kan zijn, en goed met elkaar en de schepping
omgaat. Maar zijn leerlingen denken aan een aards koninkrijk met Jezus als de koning, en dat is iets heel anders dan wat Hij
bedoelde. Jacobus en Johannes droomden van een ereplaats links en rechts van Jezus in zo'n aards koninkrijk, in gedachten
leefden ze in een z.g. fantasiewereld, maar Jezus wilde het daar helemaal niet over hebben, het ging bij Hem niet over macht
en aanzien, maar juist over dienstbaarheid, bereid te zijn je in te zetten voor het geluk van anderen, en er zo nodig moeilijke
situaties bij te nemen. Zo probeerde Jezus hen uit die droom te halen, maar ze bleven wel een twistgesprek voeren over de voor-
spellingen van Hem. Echter ook in onze tijd en maatschappij wil men carrière maken en proberen hogerop te komen, het zit in
de genen bij ieder van ons. De mensen die daar écht mee bezig zijn, hebben vaak geen tijd voor een helpende hand, ze moeten
verder, hun leven is meestal haastig, druk, jachtig en onrustig, tijd om even stil te staan is er meestal niet. Macht, invloed,
bezit, je moet presteren, succes najagen ten koste van anderen, baas willen spelen, voorop staan daar draait het om, het is een
bijna niet te bestrijden 'virus' van onze samenleving. Of men hiermee het ware geluk vindt, is echter de vraag, heel vaak juist
het tegendeel. Gelukkig zijn er ook mensen die zich niets aantrekken van dit alles en de prestatiezucht, zij hebben oog en
aandacht voor hun medemensen, ze halen niet de eerste prijs, maar ze zijn geliefd in de gemeenschap, en stellen zich dienst-
baar op, vinden levensvreugde, en dat is de voornaamste bron van geluk. Niet heersen maar dienen is de uitspraak van Jezus,
en een opdracht voor iedereen die zich laat inspireren door de Goede Boodschap van Hem, aandacht voor elkaar, open staan
voor het wel en wee van anderen, en je niet verheven voelen boven anderen, en niet te vlug oordelen. Als we zo met elkaar
omgaan, dan komt daarin de Boodschap tot leven, en zijn we samen zodoende volgelingen van Jezus. Geluk zit niet in rijkdom,
macht en beroemdheid; dat zijn juist vaak belemmeringen om gelukkig te worden, maar het geven van je aandacht, hartelijkheid
en liefde geeft je voldoening, en hoe meer je geeft, hoe meer je terug krijgt.
(preken.be + Martien)
******************************************************************************************************************

Roepen en gezonden worden


'Wie zijn leven dienstbaar maakt aan Mij en de Goede Boodschap,
zal het redden.
Geloof in God, die liefde is en ons de wereld heeft geschonken.
Geloof ook dat God ons roept en wil zenden,
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger, oorlog en haat,
maar een wereld vol goedheid, rechtvaardigheid en vrede voor iedereen.

Geloof in Jezus Christus, die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen, om geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan ons mensen.

Geloof ook dat de Heer ons roept en zendt,
om lief en leed te delen in verbondenheid met elkaar.

Geloof dat de God zijn Geest van liefde schenk aan alle mensen.

Geloof ook dat God ons roept en zendt, om van zijn Goede Boodschap
te getuigen in woord en daad: zodat alle mensen van deze wereld,
broers en zussen zouden kunnen worden, in het huis van zijn liefde,
op weg naar zijn rijk van vrede en vriendschap voor altijd.
*****************************************************************

Dank je wel


O.L.Heer, wij danken U voor uw trouw die geen grenzen kent.
Barmhartig als U bent, wilt U het steeds opnieuw proberen met ons,
en steeds opnieuw onze zwakheid te hulp komen.
Aanvaard onze goede wil, blijf bij ons betrokken als een moeder,
en begeleid ons als een zorgzame vader.
Dit willen wij U vragen met medewerking van uw Zoon Jezus Christus.
"Jezus, loves you more than you will know"
**************************************************************

Zegenbede


Zegen, O.L.Heer, de mensen die mij lief zijn,
de mensen die om mij geven.
Zegen de kinderen dat zij gelukkig kunnen zijn,
dat er liefde en goedheid van hen mag uitgaan.
Zegen de mensen die om mij heen wonen,
de mensen die mij steunen, met soms maar kleine dingen.
Zegen de mensen die het leven van alledag
bescheiden en eenvoudig gaande houden.
Zegen het werk van de mensen,
dat zij werken ten dienste van anderen
en niet alleen voor eigenbelang.
Zegen ons allen, O.L.Heer, en heel uw wereld.

Archief preken