Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de Opdracht van de Heer in de tempel 1 en 2 februari 2020

Preek van de week voor de Opdracht van de Heer in de tempel - Maria Lichtmis -1 en 2 februari 2020

Toen Jozef en Maria, Jezus naar de tempel brachten,
nam een zekere Simeon het kind in zijn armen en loofde God met de woorden:
'Nu kan ik in vrede gaan, want ik heb uw heil gezien.'
( naar Lucas 2,22.28-30)

overweging bij dit zondags evangelie

Opdracht van Jezus in de tempel

Die morgen waste Maria haar baby met extra zorg, en Jozef kocht twee tortelduiven als offergave.
Het was een huiselijk tafereel, twee die de wet gingen vervullen, en naar de tempel wandelden, om de beurt
het kind dragend. Veertig dagen na zijn  geboorte moest Jezus volgens de wet van Mozes in de tempel
aan God worden opgedragen, daarbij moest dan ook een dankoffer gebracht worden. Jozef en Maria kozen
voor de twee tortelduiven, dat wijst erop dat ze niet echt welvarend waren.

Maar het is niet de opdracht zelf die de aandacht trekt, wel het feit dat het eigenlijk om een
openbaring gaat, een zoals we die ook met Kerstmis en Driekoningen hebben gevierd, dat de komst van Jezus
telkens aan andere mensen werd geopenbaard. Met Kerstmis aan de herders die 's nachts over de schaapkuddes
van anderen  waakten, dus niet aan rijken en machtigen, wel aan eenvoudige mensen. Op Driekoningen, wijzen die
op zoek waren naar Jezus maar geen koningen waren, het waren niet-joden die zochten naar een andere betere wereld.
En deze keer wordt Jezus opnieuw niet aan de groten der aarde geopenbaard, maar wel aan eenvoudige oude mensen.
Toen Maria en Jozef bij de tempel aankwamen, werden ze opgewacht door die twee oudjes; de vrome Simeon en
profetes Anna die vol verlangen al heel lang naar de Messias hadden uitgekeken, met Jezus' komst werd aan hun verlangen
voldaan. Simeon sprak daarbij mooie, maar ook pijnlijke woorden: Dat hun kind Jezus zal stralen als een licht voor de heidenen,
Hij zal een glorie zijn voor het Joodse volk, maar dit kind is ook bestemd tot val of opstanding en voor velen een teken
van tegenspraak. Maria zal omwille van Hem heel veel verdriet hebben. Ook Anna nam het kind in haar armen, ze was al
op leeftijd, maar toch sprak zij ook over de toekomst, over de bevrijding van Jeruzalem, samen prezen zij Maria, Jozef
en hun kind. Je moet het maar aan de hand hebben: je brengt je kind naar de tempel, en een oude man voorspelt je een hoop miserie.
Leef ik ook toe naar die Blijde Boodschap, zoals Simeon en Anna die echt gelovige mensen waren? Rust Gods Geest ook op mij?
Zoek ook ik naar God, zoals zij dat gedaan hebben door naar zijn woord te leven? Ik weet: leven naar Gods woord houdt in dat ik
soms dingen moet laten vallen. Dingen die bijv. enkel met bezit te maken hebben, of plezier waardoor de aandacht voor anderen,
in meedenken, meevoelen en meehelpen te kort schiet. Zie ik nog de menselijkheid van anderen en dat zij ook een kind van God zijn,
zoals ikzelf? Ook in weerloze en arme mensen? Jezus laat mij nooit in de steek, laat dat mijn geloof en verwachting zijn!
( preken.be + embe)
*********************************************************************************************************************

Ter inspiratie

Geef uw brood, Heer, aan allen die honger lijden, en geef honger naar U aan hen die brood hebben,
want alleen U, Heer, kunt ons verlangen vervullen.

Geef uw kracht aan wie zwak zijn, en geef nederigheid aan wie zich sterk wanen,
want alleen U,Heer, bent onze kracht.

Geef het geloof aan degenen die twijfelen, en geef twijfel aan degenen die denken U te bezitten,
want alleen U, Heer, bent de waarheid.

Geef vertrouwen aan degenen die angstig zijn, en geef uw vrees aan degenen die teveel op zichzelf vertrouwen,
want alleen U, Heer, steunt onze hoop.

Verlicht hen die U zoeken en bewaar in uw liefde zij die U hebben gevonden, opdat ze U blijven zoeken,
want alleen U, Heer, kunt onze liefde volledig beantwoorden.
( Lucien Deiss)

Archief preken