Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de tweeëndertigste zondag door het jaar 6 en 7 november 2021

Preek van de week voor de tweeëndertigste zondag door het jaar 6 en 7 november.


Toen men opmerkte dat enkele rijken veel geld in de offerkist
wierpen en een arme weduwe heel weinig, zei Jezus:'Die vrouw
gaf meer dan wie ook, want zij gooide er alles in wat ze had.'
(naar Marcus 12,41-44)

overweging bij dit evangelie


Het penningske van de weduwe


Het verhaal van Marcus gaat deze keer over het penningske van de weduwe, en het geven met je hart!
Jezus was niet zo vaak te vinden in de synagoge of in de tempel, dat blijkt wel uit de vele verhalen,
Hij was veel liever op straat of bij mensen thuis op bezoek. Jezus stond echt in het volle leven,
Hij was heel graag tussen de mensen, en Hij wist wat er in de wereld omging. Slechts een enkele keer
komt Hij in een synagoge of in de tempel, niet om als brave Jood zijn religieuze verplichtingen na te komen,
maar om bijv. mensen te genezen, het Rijk Gods te verkondigen ... of wat wel eens gebeurde om de Farizeeën
en schriftgeleerden een lesje te leren. Wanneer Jezus toch weer eens in de tempel is, en tegenover het
offerblok zit, ziet Hij hoe een aantal rijken er veel geld in werpen, en ziet daarna een arme weduwe voor-
bij komen die haar laatste centjes in de offerblok laat vallen. Het geluid van vallende muntjes horen de
rijken niet, maar Jezus wel, De weduwe vertrouwt
meer op God dan op haar laatste cent, alhoewel weduwen in die tijd geen inkomsten hadden, en afhankelijk
waren van goede gaven van anderen, armoede was en is een schande voor het mensdom. Daarna riep Jezus
zijn apostelen erbij en vroeg hen:'Hebben jullie dat gezien? Neen, dat hadden ze niet gezien, ze hadden wel
de forse bijdragen van de rijken gezien met vele goud en zilverstukken, veel geld! Jezus ontkent dat niet,
maar Hij telt anders dan zij, Hij telt niet enkel wat Hij ziet, nee, Hij telt nog iets anders mee, namelijk de
overtuiging van het hart van de gever. Als je dat erbij telt dan wordt het kleine groot, en het geringe kost-
baar:'Deze vrouw heeft het meest van allen gegeven.' Want Jezus zag dieper, Hij zag in haar binnenste dat
ze haar kleine bijdrage met volle intentie gaf. Een offer betekent niet altijd geld geven, maar wel bij goede
doelen acties, het kan ook een vriendelijk woordje zijn, of iemand vertrouwen geven, dan geef je meer dan
geld, als je voor iemand je tijd geeft, breng je meer geluk dan met geld. Maar je kunt ook op ziekenbezoek
gaan, of een praatje met iemand die in de problemen zit, het komt er niet op aan hoeveel je van je geeft. Wat
voor O.L. Heer telt is enkel de liefde waarmee gegeven wordt, voor Hem telt wat uit het hart komt. In onze
wereld loopt al heel lang een scheidslijn tussen de arme en rijke wereld, steeds weer wordt die lijn zicht-
baarder, vooral in deze tijd nu alles duurder wordt. Een spreekwoord zegt dat geld niet gelukkig maakt, maar
te weinig geld hebben daar wordt je ongelukkig van. Armoede moet bestreden worden, want het is een onrecht,
dat vaak volgt uit omstandigheden waar de mensen niets aan kunnen doen ... en door de onwil van de heersende
klasse, om er iets aan te veranderen. Zoals de laatste tijd, dat de rijkste der aarde een wedstrijdje houden met
ruimtereizen, wat kapitalen kost, die zijn alleen voor zichzelf bezig! Laten we meewerken aan de verwezenlijking
van die goddelijke droom, zodat de mensen in armoede, maar ook de armen van geest, de 'weduwen' van onze maat-
schappij, voelen dat wij met hen meeleven en meevoelen. Elk mens is nodig, hoe weinig hij of zij te bieden heeft.
Mensen met lege handen, hebben elkaar vaak meer te bieden, dan die met volle handen. Wat je geeft, en hoe je
geeft met welke intentie zegt niets over wat je hebt en kunt, maar alles over de rijkdom van je hart.
(preken.be + Martien)
*****************************************************************************************************

Sint Maarten - 11 november


Sint Maarten werd geboren in het jaar 316 in Hongarije, hij was een avonturier en op reis in Frankrijk,
als militair in het Romeinse leger, en na zo'n 25 jaar in krijgsdienst werd hij christen en later kluizenaar.
Hij is bekend als Sint Martinus, de heilige bisschop van de Franse stad Tours. Het meest bekend is hij
geworden door zijn daad van barmhartigheid, toen hij als Romeins militair op een koude dag, bij de stads-
poort van Amiens zijn rode soldatenmantel deelde met een arme en naakte bedelaar. In een droom nadien
zag hij dat hij zijn halve rode mantel met Jezus had gedeeld. Hij verliet toen het leger, liet zich dopen
en werd kluizenaar in Ligugé bij Poitiers. Later werd hij bisschop van Tours, tegen wil en dank, maar uit-
geroepen door het volk. Maarten was een mens die zich liet raken door de ellende van een medemens,
dat geraakt-worden, zag hij als een wenk van O.L.Heer. Hij overleed op een van zijn reizen in 397 in Candes.
***********************************************************************************************

Steun voor elkaar


Jij kunt een schouder zijn voor iemand in verdriet en verlorenheid.
Jij kunt een arm zijn om iemand heen in de kou.
Jij kunt een licht zijn voor iemand struikelend in het donker.
Jij kunt een vuur zijn voor iemand die verkoeld in het leven staat.

Soms zoekt een mens: wie kan ik zijn, wie mag ik zijn.
Soms vraagt een mens: zal ik gemist worden, zal iemand om mij huilen,
voor wie ben ik belangrijk?

Hoe moet je leven als je geen uitnodiging ontvangt, als je voelt:
zonder mij zou alles hetzelfde blijven.
Als je niet merkt dat er iemand is die op je wacht, die naar jou omziet.

Kunnen we elkaar laten voelen: jij mag er zijn, jij bent goed,
jij kunt een schouder zijn, jij kunt een arm zijn.
Kunnen we elkaar laten voelen: ik ben een schouder voor jou,
ik ben een arm om je heen, een licht op je levenspad:
er zal dan minder eenzaamheid zijn.

Archief preken