Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de Veertigdagentijd – Palmzondag – 9 en 10 april

Preek van de week voor de Veertigdagentijd – Palmzondag – 9/10 april

Bij Jezus' intrede in Jeruzalem spreidden veel mensen hun mantels
uit op de weg of ze sneden takken van de bomen en juichten Hem toe:
Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.
( naar Matteüs 21,8-9)

overweging bij dit zondagsevangelieEen koning op een ezel


Hosanna klinkt er door de straten van Jeruzalem, als Jezus daar binnen wordt gehaald, er werd gezwaaid met
palmtakkken en geroepen:'Gezegend is Hij de koning, die komt in de naam van de Heer.'Maar Jezus wilde helemaal
geen koning zijn, niet als de wereldlijke koningen, Hij was de Messias die kwam in de naam van de Heer, de Messias
die de weg zou wijzen naar een betere wereld, een wereld waarin Gods bedoelingen zouden worden nageleefd.
Velen droomden van een nieuwe koning met macht, die Israël zou bevrijden van de Romeinse bezetters, en dat het
dan beter met hun zou gaan. Ook bij sommige leerlingen van Jezus leefde deze verwachting, ze hoopten op een
goed baantje als Jezus als koning geïnstalleerd zou worden, maar Jezus maakte hun duidelijk dat Hij helemaal geen
koninklijke ambities had. Hij zag zichzelf als de Messias, niet koninklijk maar een dienend geestelijk leider, geen macht
maar dienstbaarheid, geen pracht en praal, maar eenvoud. De hoge priesters en schriftgeleerden ergenden zich steeds
meer aan de populariteit van de man uit Nazareth, ze voelden zich ook bedreigd in hun positie door Jezus' optredens.
Het loopt steeds hoger op en ze willen niet langer voor de voeten gelopen worden door de Nazareeër, die mensen
genas op de sabbat, en daardoor hun gezag ondermijnde, ze smeden plannen om dit tegen te kunnen gaan. Jezus is vooral
bezig met mensen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, verdrietig, eenzaam, gekwetst of in de problemen zitten, Hij
leeft met deze mensen mee, en soms heeft Hij ook de tranen in zijn ogen, Hij houdt van mensen vooral van die mensen.
Velen langs de kant van de weg zingen luidkeels Hosanna, en zwaaien met palmtakken, op de vuile straten hebben ze hun
mantels gelegd, waar Jezus overheen mocht rijden met zijn ezel, ze zien Jezus als hun verlosser. Jezus voelt zich helemaal
gelijk aan hen, Hij heeft het menselijk geluk maar ook het menselijk lijden gedeeld, in Jeruzalem zou Hij zijn taak en
zending afronden en voltooien, deze triomfantelijke intocht is helaas het begin van zijn einde, want een paar dagen later,
wordt Hij uitgejouwd door vele anderen die roepen:'Aan het het kruis met Hem!' Kijken we naar Palmzondag, dan zien we
een koning op een ezel, een nederig lastdier van heel gewone mensen, maar Jezus had daar juist voor gekozen, geen paard.
Die keuze is veelbetekenend en typerend voor Jezus als dienende Messias, toen en nu ook in onze tijd. Geloven in Jezus,
is ook geloven in dienstbaar te willen zijn in je leven, geloven in Jezus heeft niets te maken met macht, maar met eenvoud.
Jezus vraagt ons als je zijn volgeling wilt zijn:'Wees alsjeblieft geen 'dood hout', ga ook door als je moedeloos wordt door
alle negatieve dingen die om je heen gebeuren,' want er gaat best veel verkeerd in onze wereld, helaas gebeurt dat bijna
altijd door mensenwerk. Maar misschien ben je wel bereid om net als het ezeltje van Jezus, de lasten mee te dragen van
medemensen, en zo Jezus in deze wereld binnen te brengen.
(preken.be + Martien)
**************************************************************************************************************

Een gezicht


God en Vader,
in Jezus van Nazareth hebt U voorgoed een gezicht gekregen voor ons.
Vandaag huldigen wij Hem als onze koning.
Wij willen Hem dienen door ook onszelf te laten aanvuren door zijn Geest.
Zo kunnen wij op onze beurt ook anderen enthousiast maken voor Hem.
Wil ons daartoe de kracht geven, God, vandaag, en in de Goede Week,
die voor ons ligt, en alle andere dagen van ons leven.
( Bas Rentmeester en Huub Schumacher)
*****************************************************************

Palmzondag


Op Palmzondag komt Jezus Jeruzalem binnen als een koning.
Hij werd begroet met palmtakken gezwaai ,Hosanna gejubel,
en mantels als tapijten op de weg, waar Hij overging.
Maar Jezus zat niet op een paard, maar op een gewone ezel,
het rij en lastdier van de 'kleine' man, Jezus had daar bewust voor gekozen.

Wanneer Hij ons ook heeft uitgekozen om zijn Boodschap uit te dragen,
dan is zijn voorkeur niet voor hooggeplaatste, maar voor de gewone
doorsnee- mensen zoals jij en ik.

Op Palmzondag wordt Jezus gehuldigd als een koning.
Echter de palmtakken en het Hosanna gejubel hebben een wrange nasmaak:
een paar dagen later klinkt immers ook weer in Jeruzalem: 'Kruisig Hem.'
Palmzondag is tegelijk triomf en het begin van het einde van zjn leven.
De ontvangst in Jeruzalem is niet los te zien van Jezus' dood.
********************************************************************

Juichen


'Hosanna! Gezegend is Jezus die komt in de naam van de Heer!'
Graag zou ik op dezelfde manier willen juichen, Heer,
wanneer ik Jezus mag ontmoeten, in de vriendschappen en de zorg van medemensen.
Maar meestal is mijn geloof daarvoor te klein.
Geef me daarom een nieuw hart, dat al zijn hoop op U durft te stellen,
en dat erop vertrouwt, dat U mij ten diepste gelukkig kunt maken.
Want alleen dan kan ik ook mijn leven geven voor anderen, en hen in uw naam liefdevol nabij zijn.
( Erwin Roosen)
*************************************************************************************

Op een ezel


God, die voor ons is als een Vader en Moeder, en Schepper van alle leven.
Vandaag gedenken wij uw Zoon, Jezus van Nazareth, ook onze Vriend.
Op een ezel reed Hij Jeruzalem binnen, als teken van nederigheid en dienstbaarheid.
Hij heeft geleefd en ons laten zien, hoe een mens van de Heer kan zijn,
kwetsbaar, maar toch betrouwbaar en met waardigheid bekleed.
Wij danken U voor deze geweldige Mens, onze grote Vriend.
***************************************************************************

Christus heeft geen handen ...

Christus heeft geen handen;
Hij heeft alleen maar onze handen, om altijd zijn werk te kunnen doen.

Christus heeft geen voeten;
Hij heeft alleen maar onze voeten, om naar mensen te gaan die ons nodig hebben.

Christus heeft geen mond;
Hij heeft alleen maar onze mond, om met elkaar te kunnen spreken.

Christus heeft geen middelen;
Hij heeft alleen maar onze hulp, om anderen van dienst te kunnen zijn.

Wij kunnen de ware Bijbel zijn, die de mensen nog lezen!
Wij kunnen de Boodschap van God geschreven in woord en werk, in praktijk brengen.
**************************************************************************

De Ezel


De ezel die Jezus draagt in Jeruzalem, is een lastdier, dat bestemd is om anderen
te dienen, maar draagt nu een 'koning' op zijn rug, een man van dienstbaarheid.
Eigenlijk past het niet zo bij een koning, die op een simpele ezel zit.
Bij een koning hoort een koninklijke zetel, maar toch misstaat die ezel niet bij Jezus,
want Hij stelde zich ten dienste van anderen, en was begaan met iedereen die het moeilijk had.
De ezel was voor even zijn koninlijke zetel.
************************************************************************************


Een wereld van vrede was de droom van Jezus, daarom roept Hij alle mensen van goede wil op,
om trouw te zijn aan zijn oproep, maar helaas wil er maar geen wereldvrede komen. Als je toch
de verschrikkelijke beelden ziet uit bijv. Boetsja waar gewone mensen zomaar vermoord worden.

Archief preken