Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zesde zondag van de Paastijd 16 en 17 mei 2020


Preek van de week voor de zesde zondag van de Paastijd 16/17 mei 2020

'Wie zich aan mijn opdracht gebonden weet en haar ter harte neemt,'
zei Jezus tegen zijn leerlingen,'die is het die Mij liefheeft;
en wie Mij liefheeft zal ervaren hoe God hem liefheeft.'
( naar Johannes 14,21)

overweging bij dit zondags evangelie

Ik laat je niet in de steek!

'Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden, en dan zal de Vader op mijn gebed jullie een
andere Helper geven: de Geest van de waarheid. Ik zal jullie niet verweesd achterlaten: Ik keer tot
jullie terug.' Deze woorden van Jezus doen denken aan zijn woorden van vorige keer, verwonderlijk
is dat niet, want ook dit evangelie van Johannes komt uit de afscheidsrede van Jezus tijdens het
Laatste Avondmaal. En die rede past helemaal in de werkelijkheid na zijn verrijzenis: Jezus verschijnt
aan veel van zijn leerlingen, maar Hij keert terug naar zijn Vader, dus neemt Hij afscheid. Maar Hij
geeft ook een opdracht, en die is dat zijn leerlingen nu zijn Blijde Boodschap moeten uitdragen.
Hij zal hen daarbij niet in de steek laten, 'Ik ben bij jullie en blijf bij jullie', zo belooft Hij. Zijn leerlingen
krijgen dus als opdracht het Koninkrijk van God verder uit te bouwen, en dat is ook voor ons bedoeld, Jezus weet
dat dit niet eenvoudig zal zijn, en dat er een kans bestaat dat ze niet altijd zijn wegen zullen gaan maar dat ze soms
voor hun eigen weg zullen kiezen. Daarom belooft Hij dat Hij hun een Helper zal zenden, de Geest van waarheid,
die ervoor zal zorgen dat ze zijn geboden proberen te onderhouden, zodat ze wél zijn wegen zullen gaan en niet hun
eigen weg. De aandrang van Jezus om zijn geboden te onderhouden is zeer begrijpelijk, en die aandrang geldt niet enkel
voor zijn leerlingen maar ook voor mij. Ook aan mij belooft Hij dat Hij mij niet als wees zal achterlaten en dat Hij mij ook
zijn Geest zendt om zijn geboden te onderhouden, zijn Geest die Hij de Geest van waarheid, liefde , vrede en gerechtigheid
noemt. Ik denk dat ik die Geest echt nodig heb om altijd Jezus' weg te kunnen gaan, en dat ik zonder zijn Geest
misschien nog al eens mijn eigen weg zou gaan, die niet zou passen bij het beeld van Jezus. Zijn Geest inspireert en zet
mij ook aan tot het doen van goede werken. Jezus zegt ook:'Blijf geloven, Ik zal altijd bij je zijn, Ik laat je niet in de steek.'
Die oproep en belofte zijn belangrijk in mijn leven, want ik probeer mee te gaan met Hem, en toch kan ik soms moedeloos
worden als het tegenzit. Maar Jezus zei tijdens zijn leven:'Niet klagen maar handelen; niet zeuren maar
doen; niet oordelen maar helpen.' Zo was zijn zending, zo was zijn leven en Hij gaf nooit op. Geloof in de toekomst wil
Jezus bij zijn leerlingen maar ook bij mij opwekken, het is misschien goed zijn troostwoorden eens op een rijtje
te zetten, om de kracht op me in te laten werken: Laat je hart niet verontrust worden. - Jullie geloven in God, geloof
ook in Mij. - Als jullie iets vragen in mijn naam, dan zal de Vader het jullie geven. - De Vader zal jullie niet als wezen
achterlaten. - Ik leef en ook jullie zullen leven. - Jullie zijn in Mij en Ik in jullie. - De Vader bemint jullie. - De heilige
Geest zal jullie alles in herinnering brengen, wat Ik tot jullie gezegd heb. - Ik geef jullie mijn vrede! Dit zijn krachtige
troostwoorden, omdat Jezus zelf daarin tegenwoordig is, met heel zijn gezag, zijn zending en met zijn goddelijke kracht.
'Wie mijn geboden onderhoudt, die is het die Mij liefheeft.'
( preken.be + embe)
***********************************************************************************************************

Meimaand - Mariamaand
Moeder van God, en ...onze moeder, vol vertrouwen bidden wij tot U:
Schenk ons iets van Uw geloof en leer ons dienstbaar te zijn aan andere mensen.
Help onze zieken en allen wier hart door leed getekend is in deze tijd.
Laat geluk en liefde wonen onder ons, en zegen allen die ons dierbaar zijn,
en blijf ook mij nabij met Uw bescherming.
***********************************************************************

Gebed
'God,
toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van  het uitgebroken virus.
Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat ze bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat ze Uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot Uw liefde is voor ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan Uw Vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.'
( Vincent Kirkels)
************************************************************************************************************

Archief preken