Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Zevenentwintigste zondag - 7 en 8 oktober 2023

Door het jaar - zevenentwintigste zondag


De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd,
is juist de hoeksteen geworden,'zei Jezus.
'Het koninkrijk van God, zal gegeven worden
aan een volk dat de vruchten ervan voortbrengt.'
(naar Matteüs 21,42-43)

overweging bij dit zondag evangelie


Ik heb je nodig - zegt God - om mijn droom van een
rechtvaardige en mensvriendelijke samenleving, stap
voor stap uit te bouwen. Je moet daar geen hoeksteen
van worden, laat dat maar aan Jezus over. Maar wat Ik
wel van je verwacht, is dat je doet wat je kunt, om je
christen-zijn te vertalen, in concrete dienstbaarheid,
en in gedeelde vreugde. Durf daarom te kijken, in het
diepste van het hart, van je medemensen. En misschien
ontdek je dat je mijn naam waar kunt maken, door er
te zijn voor anderen, zomaar, net als Ik er wil zijn voor jou.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
****************************************************

Gods wijngaard onze wereld, met Jezus als hoeksteen


In het evangelie van Matteüs, gaat het deze keer weer over een parabel van Jezus,
die Hij vertelde aan de leiders van het Joodse volk. Jezus vertelt:'God heeft de mogelijkheden,
om zijn wijngaard veel vruchten voort te laten brengen, want Hij is de schepper van al wat bestaat,
Hij heeft het beheer van zijn aarde, en heeft zijn wijngaard aan ons toevertrouwd. Wij zijn de
beheerders van heel die mooie schepping, met al het mooie en goede dat erin te vinden is, wij
hebben de opdracht om te zorgen dat de natuur niet verwaarloosd wordt. Jezus vertelt ook over
een landeigenaar, die een wijngaard aanlegt, en deze met zorgen omringt voor een goede oogst,
en verhuurt aan wijnbouwers. Maar als de druivenpluk is begonnen, weigeren de huurders hun
opbrengst af te geven, ze worden boos en slaan en doden de eigenaar en zijn zoon. De arbeiders
zeggen:'ook al is het niet van ons, wij bewerken de wijngaard, dus is hij van ons. Jezus brengt
een menselijke trek aan het licht: de neiging om wat niet van ons is, toch als ons eigendom te
beschouwen. Dat blijkt wel op de manier, waarop wij met de aarde omspringen, als 'werkers'
in zijn Vaders wijngaard. Door onze manier, is er al veel vernietigd in onze natuur, veel dier-
soorten en insecten zijn al verdwenen, ook planten en bomen, en vervuilde rivieren. Maar de
aarde ( wijngaard) is niet van ons, we hebben ze in bruikleen, maar toch veranderd er nogal wat
op onze aarde, zorgen wij wel vol liefde, voor onze aarde, ondanks het milieu wat niet meer zo
goed is? We streven naar naar een steeds hogere opbrengst van wat we zaaien en planten, zo
lijkt het wel een plaats van onbegrensde limieten, daarom blijft de encycliek Laudato Si, van
onze fijne paus Franciscus zo ontzettend actueel. Ook in onze tijd wordt Jezus door bouwlieden
als hoeksteen verworpen, omdat ze Hem geen plaats kunnen geven. Als wij een betere wereld,
willen opbouwen, dan zullen we weer moeten beginnen met God als hoeksteen, te plaatsen, en daarop
de stenen te plaatsen van gerechtigheid, liefde, geduld en vergeving. God heeft al heel lang aan ons
mensen gevraagd, om mee te werken in zijn wereldse wijngaard, Hij heeft zijn schepping, aan ons
in bruikleen gegeven. Hij vraagt ook om de vruchten van ons werk, niet alleen voor onszelf te houden,
maar naar het voorbeeld van mijn Zoon Jezus, te breken en te delen. Laten we aandacht hebben,
voor de schepping, mensen in nood, en zuinig zijn op de natuur. We kunnen werken in de wijngaard,
zoals Jezus ons dat heeft geleerd, en laten we proberen Jezus' weg te gaan.
(preken.be + Martien)
*****************************************************************************************

Wijngaard


Deze keer staat de wijngaard centraal, de hele wereld is de wijngaard
van O.L.Heer. Vaak horen we dat mensen die wereldwijngaard vaak
verwaarlozen, door geweld, oorlog en natuur verwaarlozing. Wij zijn als
werkers in Gods wijngaard, en zijn ook het volk van God. Jezus vraagt
om niet hebberig en egoïstisch met onze wereld en de schepping om te
gaan, hoe het wel kan, heeft Hij getoond in zijn manier van leven. Jezus,
vertelt ook vaak over het koninkrijk Gods, maar hoe moeten wij ons dat
Rijk voorstellen? Het is geen werelds koninkrijk, maar Jezus vertelt via
vele parabels aan ons om dat duidelijk te maken. Het beeld van de wijngaard
komt meerdere malen voor. Zijn Vader God, als wijngaardenier, die zijn
mooie schepping heeft toevertrouwd aan ons mensen, zijn kinderen, en om
ervoor te zorgen, om alles mooi te laten bloeien. Vaak wordt er geen rekening
gehouden met het feit dat de schepping, niet ons bezit is, maar dat we het
in bruikleen hebben gekregen.
(Martien)
*********************************************************************

Geloven


Belijden we ons geloof in God, die rekent op ons mensen om zijn liefde
werkelijkheid te doen worden. Geloof in God onze Vader, die zijn schepping
in onze handen heeft gegeven, om er goed in te kunnen leven.

Geloof in zijn Zoon Jezus, die bij ons kwam wonen, en nu nog leeft in de
harten van de mensen. Hij is ons voorbeeld van liefde, naastenliefde en
dienstbaarheid.

Geloof in Gods Geest, die ieder van ons kracht en steun geeft, om samen aan
het Rijk van God mee te werken. Geloof in een gemeenschap, waarin ieder zorgt
draagt voor de ander, en waar iedereen aan de Blijde Boodschap gestalte geeft,
in woord en daad.

Geloof dat we hoopvol mogen uitzien naar het eeuwig geluk bij onze Vader en zijn
lieve Zoon Jezus.
************************************************************************

Hoop op God


Ik hoop dat ik U hoor God, wanneer U mij uitnodigt om feest te vieren,
en te delen in uw vreugde. Ik weet dat U alleen het beste met me voor
hebt, maar toch twijfel ik soms aan U. Wil dan vrienden sturen, die me
op de kruispunten van mijn leven, komen afhalen en me tot bij U brengen.
En help me bij elke ontmoeting, het feestkleed van de vriendschap en de
liefde te dragen, ook wanneer ik heen ga, en wanneer U mij zult vragen, of
ik met heel mijn leven heb liefgehad.
( Erwin Roosen)
******************************************************************

Goed leven


Lieve Heer,
als goede mensen hebt U ons op de wereld gezet, maar 'goed leven'
gaat niet zomaar vanzelf. Open ons hart voor de mensen om ons heen.
Laat ons bezorgd zijn voor elkaar. Heb geduld met ons terwijl wij soms
moeizaam leven, wat rechtvaardigheid, liefde en vrede is. Blijf samen met
Jezus met ons bezig, tot dat wij ons uw waarheid eigen maken, en er naar
leven, naar het voorbeeld van je lieve Zoon Jezus. We weten niet altijd
waar Jezus zich ophoudt, maar als we het moeilijk hebben, weet je het wel,
Jezus staat dan naast je en je kan met Hem praten, als je dat doet, lucht
het je op, dank U Jezus, ik weet nu dat ik bij Je terecht kan, Jij leeft met
ons tot in eeuwigheid.
(Martien)
******************************************************************

Ogen, oren, handen, voeten en hart


Wil ons ogen geven, die zien waar en wanneer medemensen in nood zijn, Heer.
Wil ons oren geven, die met liefde luisteren naar het verhaal van armen en kleinen.
Wil ons handen geven, die koude harten kunnen verwarmen, om dienstbaar te zijn,
en voeten die wegen van vrede gaan. En vooral: Wil ons een hart geven, dat durft
te beminnen, en dat van elk stukje aarde een stukje hemel probeert te maken.
Wij vragen het U, in Jezus' naam.
( Erwin Roosen)
**************************************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
Wij mensen hebben elkaar. Jij hebt ervoor gezorgd,
dat we nooit alleen zijn. We kunnen samen plezier maken,
samen de wereld mooi en goed goed maken, en helpen waar
het nodig is. De grootste schat van de schepping, zijn de
mensen om ons heen. Dank je wel, Lieve Heer.

Archief preken